สรุปภาพรวมงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบเป้าหมาย

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม.
ไตรมาส เป้าหมาย แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย
มติ ครม. มติ กรม
ไตรมาสที่ 1 32 % 32 % 28.66 % 27.65 %
ไตรมาสที่ 2 54 % 55 % 55.96 % 53.32 %
ไตรมาสที่ 3 77 % 84 % 82.49 % 65.18 %
ไตรมาสที่ 4 100 % 100 % 100.00 % 65.18 %

สรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการรายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ ✗ : ยังไม่อนุมัติ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 28 พ.ค. 2565 : 17:50

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 542 258,609,596.00 168,568,782.67 27.65 53.32 65.18 -  
สำนักงานเลขานุการกรม 11 6,384,392.00 5,663,116.29 24.31 82.32 88.70 -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 1,001,300.00 829,320.06 40.84 70.16 82.82 -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 9 6,603,147.00 5,357,109.25 14.66 58.46 81.13 -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 10,481,028.00 8,393,576.91 21.46 52.51 80.08 -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 10 2,068,840.00 1,630,017.52 45.09 67.59 78.79 -  
กองกฎหมาย 6 4,291,500.00 3,268,478.23 19.04 55.89 76.16 -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 6 7,885,990.00 5,894,119.76 19.26 44.11 74.74 -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 30 10,137,250.00 7,475,424.76 27.15 54.46 73.74 -  
กองคลัง 8 2,194,500.00 1,583,482.87 54.07 64.78 72.16 -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 19 17,363,397.00 12,452,920.00 19.62 55.25 71.72 -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 20 8,662,330.00 6,150,321.08 37.48 58.54 71.00 -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 884,500.00 619,757.90 44.15 66.35 70.07 -  
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 8 8,225,777.00 5,747,904.31 27.13 54.98 69.88 -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 9 1,995,200.00 1,392,056.51 39.34 62.59 69.77 -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7 4,979,540.00 3,450,647.00 22.75 62.03 69.30 -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 3,638,000.00 2,489,167.38 32.68 53.83 68.42 -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 28 8,335,520.00 5,604,307.78 35.59 59.00 67.23 -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 34 7,533,780.00 5,029,534.79 28.29 52.87 66.76 -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 22 7,158,800.00 4,773,560.10 36.60 53.13 66.68 -  
สำนักโภชนาการ 15 10,640,115.00 7,037,411.52 27.19 60.45 66.14 -  
กองแผนงาน 9 7,086,467.00 4,669,664.22 24.89 42.76 65.90 -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 26 9,355,910.00 6,128,529.79 33.74 53.00 65.50 -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 10,615,963.00 6,457,037.86 22.19 55.77 60.82 -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 25 9,251,380.00 5,615,732.35 29.36 51.73 60.70 -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 34 13,615,400.00 8,247,415.71 32.64 54.53 60.57 -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 7 3,003,000.00 1,815,388.42 12.88 40.33 60.45 -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 15 9,400,880.00 5,618,140.44 30.03 51.19 59.76 -  
กองการเจ้าหน้าที่ 10 6,141,600.00 3,502,774.14 21.27 48.22 57.03 -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 30 9,358,980.00 5,288,416.87 27.36 50.54 56.51 -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 18 6,331,880.00 3,573,295.61 24.53 48.75 56.43 -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 1,046,500.00 566,473.35 19.37 44.46 54.13 -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 24 10,790,930.00 5,832,799.91 32.74 50.50 54.05 -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 5 4,093,550.00 2,179,150.48 21.53 34.72 53.23 -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 25 8,211,240.00 4,367,733.02 39.36 47.95 53.19 -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 5 6,029,025.00 3,089,285.00 19.82 47.93 51.24 -  
สำนักทันตสาธารณสุข 18 13,811,985.00 6,774,711.48 29.06 43.85 49.05 -  

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน จำนวน
โครงการ
จำนวน
เงินที่ได้รับ
จำนวน
เงินที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 สถานะ
รวมทั้งหมด 542 258,609,596.00 168,568,782.67 27.65 53.32 65.18 -  
สำนักงานเลขานุการกรม 11 6,384,392.00 5,663,116.29 24.31 82.32 88.70 -  
กลุ่มตรวจสอบภายใน 4 1,001,300.00 829,320.06 40.84 70.16 82.82 -  
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 9 6,603,147.00 5,357,109.25 14.66 58.46 81.13 -  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 10,481,028.00 8,393,576.91 21.46 52.51 80.08 -  
ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 10 2,068,840.00 1,630,017.52 45.09 67.59 78.79 -  
กองกฎหมาย 6 4,291,500.00 3,268,478.23 19.04 55.89 76.16 -  
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 6 7,885,990.00 5,894,119.76 19.26 44.11 74.74 -  
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 30 10,137,250.00 7,475,424.76 27.15 54.46 73.74 -  
กองคลัง 8 2,194,500.00 1,583,482.87 54.07 64.78 72.16 -  
สำนักส่งเสริมสุขภาพ 19 17,363,397.00 12,452,920.00 19.62 55.25 71.72 -  
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 20 8,662,330.00 6,150,321.08 37.48 58.54 71.00 -  
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 884,500.00 619,757.90 44.15 66.35 70.07 -  
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 8 8,225,777.00 5,747,904.31 27.13 54.98 69.88 -  
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 9 1,995,200.00 1,392,056.51 39.34 62.59 69.77 -  
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 7 4,979,540.00 3,450,647.00 22.75 62.03 69.30 -  
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 3,638,000.00 2,489,167.38 32.68 53.83 68.42 -  
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 28 8,335,520.00 5,604,307.78 35.59 59.00 67.23 -  
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 34 7,533,780.00 5,029,534.79 28.29 52.87 66.76 -  
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 22 7,158,800.00 4,773,560.10 36.60 53.13 66.68 -  
สำนักโภชนาการ 15 10,640,115.00 7,037,411.52 27.19 60.45 66.14 -  
กองแผนงาน 9 7,086,467.00 4,669,664.22 24.89 42.76 65.90 -  
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 26 9,355,910.00 6,128,529.79 33.74 53.00 65.50 -  
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 10,615,963.00 6,457,037.86 22.19 55.77 60.82 -  
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 25 9,251,380.00 5,615,732.35 29.36 51.73 60.70 -  
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 34 13,615,400.00 8,247,415.71 32.64 54.53 60.57 -  
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 7 3,003,000.00 1,815,388.42 12.88 40.33 60.45 -  
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 15 9,400,880.00 5,618,140.44 30.03 51.19 59.76 -  
กองการเจ้าหน้าที่ 10 6,141,600.00 3,502,774.14 21.27 48.22 57.03 -  
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 30 9,358,980.00 5,288,416.87 27.36 50.54 56.51 -  
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 18 6,331,880.00 3,573,295.61 24.53 48.75 56.43 -  
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 6 1,046,500.00 566,473.35 19.37 44.46 54.13 -  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 24 10,790,930.00 5,832,799.91 32.74 50.50 54.05 -  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 5 4,093,550.00 2,179,150.48 21.53 34.72 53.23 -  
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 25 8,211,240.00 4,367,733.02 39.36 47.95 53.19 -  
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 5 6,029,025.00 3,089,285.00 19.82 47.93 51.24 -  
สำนักทันตสาธารณสุข 18 13,811,985.00 6,774,711.48 29.06 43.85 49.05 -  
[10.100.1.52]