รายงานเงินงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 ธ.ค. 2564 : 15:02

# หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท)
1 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 884,500.00 327,791.00
2 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 2,068,840.00 523,238.09
3 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 8,623,630.00 2,134,352.35
4 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 1,995,200.00 475,848.66
5 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 5,964,028.00 1,374,065.32
6 กองคลัง 2,194,500.00 472,194.55
7 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 9,355,610.00 1,963,612.69
8 สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3,678,800.00 742,198.18
9 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 8,135,520.00 1,595,278.60
10 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 6,898,350.00 1,348,924.19
11 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 7,503,780.00 1,361,702.73
12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 6,331,880.00 1,109,911.70
13 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 13,665,400.00 2,334,873.64
14 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 9,857,250.00 1,644,473.54
15 สำนักงานเลขานุการกรม 3,104,200.00 505,833.70
16 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 10,790,930.00 1,729,455.29
17 สำนักโภชนาการ 10,797,310.00 1,708,804.57
18 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 9,400,880.00 1,250,445.31
19 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 9,324,980.00 1,171,550.74
20 กองการเจ้าหน้าที่ 5,564,900.00 684,806.54
21 กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ 5,775,777.00 662,385.26
22 กองกฎหมาย 4,273,200.00 479,461.26
23 กลุ่มตรวจสอบภายใน 983,300.00 98,782.66
24 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,046,500.00 102,562.35
25 กองแผนงาน 3,709,300.00 323,683.00
26 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 3,009,204.00 253,540.54
27 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 3,233,600.00 256,633.85
28 สำนักทันตสาธารณสุข 13,931,986.00 1,067,009.00
29 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 17,355,397.00 1,180,613.00
30 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 4,470,740.00 295,625.00
31 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 7,920,990.00 513,521.00
32 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 6,054,025.00 358,920.00
33 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 3,003,000.00 152,890.00
34 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 9,251,380.00 308,545.77
35 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10,915,963.00 320,770.28
36 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 8,141,240.00 11,195.00
# รวม 239,216,090.00 30,845,499.36