หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 9 ) 2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เขตสุขภาพที่ 5 ยังมีมารดาตายสูงเกินเกณฑ์ และผลงานการเข้าถึงบริการฝากครรภ์และการเยี่ยมหลังคลอด ต่ำกว่าเกณฑ์หลายจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน จึงทำให้ผลงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก มุ่งสู่มาตรฐานและบริการที่มีคุณภาพ 2. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและกำกับติดตามสุขภาวะมารดาและทารก 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้ ทักษะ สื่อสาร สร้างความรอบรู้และตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพในการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 4. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมืออย่างบูรณาการด้านอนามัยแม่และเด็ก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 1 โครงการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์งานอนามัยแม่และเด็ก 1.1 ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ/แนวทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2565 2. ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 2.1 ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับเขต 4 ครั้ง/ปี 2.2 ประชุมขับเคลื่อนบริการที่จำเป็นสู่ชุดสิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์ 2.3 ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 2.4 จัดรณรงค์สร้างกระแสวันวาเลนไทม์ 2.5 กำกับ ติดตามการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 3. พัฒนารูปแบบสื่อความรู้หลักด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย 3.1 ประชุมพัฒนารูปแบบส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแม่และเด็ก 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 4.1 ประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายความร่วมมือดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจงแผนงาน/โครงการ/แนวทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2565 1 ครั้ง 6 ต.ค. 2564 - 6 ต.ค. 2564 8,000.00
2 ประชุมขับเคลื่อนบริการที่จำเป็นสู่ชุดสิทธิประโยชน์หญิงตั้งครรภ์ 1 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 5,000.00
3 รณรงค์สร้างกระแสวันวาเลนไทม์ 1 ครั้ง 7 ก.พ. 2565 - 14 ก.พ. 2565 9,000.00
4 ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มในหน่วยบริการและเครือข่ายระดับจังหวัด 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 ธ.ค. 2564 37,000.00
5 ประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายความร่วมมือดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 40,000.00
6 ประชุมคณะกรรมการ MCH Board ระดับเขต 4 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 73,600.00
7 ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 6 แห่ง 1 มี.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 20,000.00
8 กำกับ ติดตามการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 8 จังหวัด 1 มิ.ย. 2565 - 31 ส.ค. 2565 15,000.00
รวมเป็นเงิน 207,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
207,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
6 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ 8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
PM แม่และเด็กระดับจังหวัด ระดับอำเภอ หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 8 จังหวัด ของเขตสุขภาพที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. หญิง-ชายวัยเจริญพันธุ์ที่ใช้ชีวิตคู่ วางแผนมีบุตร, หญิงตั้งครรภ์, ประชาชนผู้รับบริการงานอนามัยแม่และเด็ก 3. ผู้บริหาร / นักวิชาการ / ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางจรรยา สืบนุช 2. นางบุษบา อรรถาวีร์ 3. นางสาวกันยา โพธิปิติ 4. นางสาวเบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา 5. นางสาวสุจารี อินทรสันติ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางจรรยา สืบนุช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการเจริญ เติบโตและภาวะโภชนาการ ในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 13 ) 3.1 การสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0 -2 ปี ผ่านกลไกตำบลมหัศจรรย์ 1,000วันแรกของชีวิต 2. เพื่อพัฒนาสื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพ ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี ที่สามารถเข้าใจ เข้าถึง และเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้อย่างเหมาะสม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เด็กอายุ 0 – 5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 64 64 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. การสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 2. การพัฒนาวิชาการ ระบบบริการสาธารณสุขและระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต 3. การส่งเสริมความความรอบรู้สุขภาพของเด็กปฐมวัย 4. การส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมขับเคลื่อนและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต เขตสุขภาพที่ 5 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 29 ต.ค. 2564 18,000.00
2 ประชุมชี้แจงแนวทางและเกณฑ์ตำบลมหัศจรรย์ 1,000 Plus 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 15,600.00
3 จัดจ้างและสนับสนุนสื่อเสียงตามสายในหมู่บ้าน 1 งาน 1 ธ.ค. 2564 - 30 ธ.ค. 2564 10,000.00
4 ประชุมพัฒนาแนวทางและการติดตามการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 30 ธ.ค. 2564 54,700.00
5 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 8 จังหวัด 1 เม.ย. 2565 - 29 เม.ย. 2565 15,000.00
6 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังตำบลต้นแบบมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 8 ตำบล/8 จังหวัด 8 จังหวัด 1 ก.ค. 2565 - 29 ก.ค. 2565 15,000.00
7 ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังและพัฒนา Best Practice ด้านการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก (กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน) 8 จังหวัด 1 ก.ค. 2565 - 29 ก.ค. 2565 15,000.00
8 ติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 8 จังหวัด 1 ก.ค. 2565 - 29 ก.ค. 2565 4,300.00
รวมเป็นเงิน 147,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
147,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 29 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กอายุ 0 - 2 ปี พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กอายุ 0 - 2 ปี พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวเบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา 2. นางจรรยา สืบนุช 3. นางบุษบา อรรถาวีร์ 4. นางสาวกันยา โพธิปิติ 5. นางสาวสุจารี อินทรสันติ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางจรรยา สืบนุช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อน พระราชบัญญัติควบคุม การส่งเสริมการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 16 ) 4.1 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
5.2 โครงการสำคัญ โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อให้แม่และครอบครัว ประชาชนทั่วไป พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธารณสุข ผู้ประกอบการและภาคีเครือข่าย มีความรู้ ทัศนคติที่ต่อและมีการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีความรู้ความเข้าใจและช่วยเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ ปรับทัศนคติให้แม่และครอบครัวเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2. เพื่อปกป้องสิทธิแม่และครอบครัวให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และตัดสินใจเลือกอาหารที่เหมาะสมเมื่อจำเป็นต้องกินอาหารอื่นนอกเหนือจากนมแม่ 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ทารกแรกเกิดจนถึง 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 50 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 2. ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 32,300.00
2 ติดตามการดำเนินงานจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564 30,000.00
3 รณรงค์สัปดาห์นมแม่โลกในเดือนวันแม่แห่งชาติ 1 ครั้ง 8 ส.ค. 2565 - 12 ส.ค. 2565 20,000.00
4 ติดตามเฝ้าระวังพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 4 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 20,000.00
รวมเป็นเงิน 102,300.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
102,300.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
แม่และครอบครัว ประชาชนทั่วไป คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร โภชนาการ นักกฎหมาย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
แม่และครอบครัว ประชาชนทั่วไป คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก คณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร โภชนาการ นักกฎหมาย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางจรรยา สืบนุช 2. นางบุษบา อรรถาวีร์ 3. นางสาวกันยา โพธิปิติ 4. นางสาวเบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา 5. นางสาวสุจารี อินทรสันติ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางจรรยา สืบนุช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2-6 ปี

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 18 ) 5.1 พัฒนารูปแบบ มาตรฐานการจัดบริการด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย เป็นสิ่งที่ผู้เลี้ยงดูเด็กควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการเฝ้ดูแลพัฒนาการของลูกอย่างใกล้ชิดและมีการประเมินพัฒนาการตามวัยเพื่อหากมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้แต่ระยะเริ่มต้น เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กเติบโตสมบูรณ์ทุกด้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงภาคีเครือข่ายเป็นส่วนสำคัญในการ่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ทุกฝ่ายจึงต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ กลไกการดำเนินงานส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ตลอดเวลาและต่อเนื่องเพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานการจัดบริการด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2. เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3. เพื่อขับเคลื่อนสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและ พัฒนาการเด็กให้กับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 4. เพื่อขับเคลื่อนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เด็กอายุ0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 85 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ศูนย์พัฒนาเด็กต้นแบบ เล่นเปลี่ยนโลก 635 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : เด็กอายุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน 64 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. พัฒนารูปแบบ มาตรฐานการจัดบริการด้านการส่งเสริมการเจริญ เติบ โตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2. ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ 3. ขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ปฐมวัยด้านสุขภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก 4.ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจงแผนและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดคลินิกสุขภาพเด็กดี(online /on site) 1 ครั้ง 27 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 25,350.00
2 ผลิตสื่อความรู้สำหรับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง 13 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 20,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสพด.ต้นแบบ (onsite/on line) 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565 25,350.00
4 จัดมหกรรมต้นแบบ 4D เล่นเปลี่ยนโลก สร้างเด็กปฐมวัยเขตสุขภาพที่ 5 ให้สุข สนุกและปลอดภัย 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2564 60,000.00
5 เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 8,950.00
6 เก็บข้อมูลสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (ต่อ) 72 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 13,200.00
7 ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือ DSPM 130 คน 2 ก.พ. 2565 - 31 มี.ค. 2566 50,700.00
รวมเป็นเงิน 203,550.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
203,550.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2566

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 5 รวม 8 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสาธารณสุข ครู ครูพี่เลี่ยง ผู้ปกครอง อสม และ 3 กระทรวงหลักที่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุข ครู ครูพี่เลี่ยง ผู้ปกครอง อสม และ 3 กระทรวงหลักที่ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางจรรยา สืบนุช 2. นางสาวกันยา โพธิปิติ 3. นางสาวเบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา 4. นางสาวสุจารี อินทรสันติ 5.นางบุษบา อรรถาวีร์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางบุษบา อรรถาวีร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากานต์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร สุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (์New HPS Plus HL)

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 21 ) 6.1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็ก วัยเรียนวัยรุ่นตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และรูปแบบของพฤติกรรมทั้งในสังคมเมืองและชนบท เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น การดูแลด้านสุขภาพมีความจำเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต หากเด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญาและจิตใจที่สมบูรณ์และแข็งแรง มีทักษะสามารถดูแลสุขภาพตนเอง มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีความพร้อมในการเรียนรู้ ย่อมส่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สุขภาพของเด็กเช่นกัน ซึ่งต้องได้รับการดูแล ส่งเสริม และสร้างความรอบรู้ให้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเรียนรู้ ดังนั้นการศึกษากับสุขภาพต้องดำเนินการควบคู่กันไปในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงควรรับรู้สภาพปัญหาของตัวเด็กและครอบครัว มีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน การพัฒนาการเรียนรู้จะประสบผลสำเร็จหรือไม่เพียงใด อยู่ที่กระบวนการจัดการโดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานสาธารณสุข ให้สามารถเป็นแกนนำหรือศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงครอบครัวเด็ก ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคม ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนไทยมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับประเทศอื่น สถานการณ์สุขภาพเด็กวัยเรียน พื้นที่ 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 ปี 2563 จากข้อมูลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในระบบ HDC ภาคเรียนที่ 1 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) พบว่าเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง จำนวนทั้งหมด 393,480 คน เด็กวัยเรียนมีภาวะโภชนาการสูงดีสมส่วน คิดเป็นร้อยละ 63.16 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 15.78 ภาวะเตี้ย ร้อยละ 4.08 และภาวะผอม ร้อยละ 4.45 เด็กวัยเรียนอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ย เพศชาย 150.64 เซนติเมตร เพศหญิง 151.40 เซนติเมตร โดยทั้งชายและหญิง มีส่วนสูงโดยเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ประมาณ 4.96 เซนติเมตร (ค่าเฉลี่ยส่วนสูงตามเกณฑ์ของเด็กอายุ 12 ปี ในปี พ.ศ.2565 เพศชาย = 154 เซนติเมตร เพศหญิง = 155 เซนติเมตร) ซึ่งปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เกิดจาก การมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมตามวัย เลือกรับประทานอาหารตามความชอบเป็นหลัก โดยเฉพาะการบริโภคอาหารจานด่วน อาหารที่ปรุงประกอบด้วยวิธีการทอด ขนมกรุบกรอบ การบริโภคผักและผลไม้น้อยกว่าปริมาณที่แนะนำและการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน รวมไปถึงขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกรมอนามัย ในปีงบประมาณ 2564 กำหนดเป้าหมายให้เด็กวัยเรียนอายุ 6 – 14 ปี ทั่วประเทศ มีภาวะสูงดีสมส่วน ร้อยละ 66 สำหรับพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 กำหนดเป้าหมายเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ร้อยละ 64 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งสถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ข้างต้น ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ทั้งภาวะสูงดีสมส่วน และมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2564 กำหนดการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นโดยกลยุทธ์หลัก ดังนี้ (1) ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (2) ยกระดับคุณภาพระบบส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น (3) จัดการระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอื้อต่อสุขภาพ และ (4) เสริมสร้างความรอบรู้ ทักษะสุขภาพ และการคุ้มครองตามหลักประกันสุขภาพ ซึ่งดำเนินงานผ่าน 4 กิจกรรมสำคัญ ครอบคลุมเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในทุกกลุ่ม ได้แก่ (1) สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (2) ส่งเสริมเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเท่หุ่นดี (3) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานอนามัยโรงเรียน และ (4) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพเด็กพิเศษ โดยมุ่งสู่เป้าประสงค์ที่สำคัญ คือ เด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาด ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการเชิงรุกในการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ของสังคม (New Normal) โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคการศึกษา สาธารณสุข รวมทั้งภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียน ผ่านกลไกการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่อยอดความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมต้นแบบและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีจากการมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาพโดยใช้ชุดความรู้ NuPETHS ไปสู่ผลลัพธ์ให้เด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (Superhero NuPETHS) ที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การตัดสินใจ และมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School: HLS) เพื่อพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่อยอดความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 2.เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3.ส่งเสริมการจัดการคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียนเขตสุขภาพที่ 5

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 66 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับโรงเรียนเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 (ผ่านระบบออนไลน์) 2.ส่งเสริมการจัดการคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด้วย Thai School Lunch และเฝ้าระวังภาวะโภชนาการตามเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (กราฟชุดใหม่) ปี 2564 3.จัดประชุมการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน (นักเรียนแกนนำ) ในการดูแลและเฝ้าระวังด้านสุขภาพในโรงเรียน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอนามัย ในโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับโรงเรียนเป้าหมายปี 2564 และปี 2565 (ผ่านระบบออนไลน์) -ชี้แจงการบันทึกข้อมูลการดำเนินการของโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เข้าสู่ระบบ โปรแกรมโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 3,600.00
2 จัดประชุมการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน (นักเรียนแกนนำ) ในการดูแลและเฝ้าระวังด้านสุขภาพในโรงเรียน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 3,600.00
3 สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และวันดื่มนมโลก (World Milk Day 2021) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 10,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้แลเด็กพิเศษ ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษแบบองค์รวม 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 3,600.00
5 จัดทำสื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 40,200.00
6 รณรงค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับพื้นที่ super hero NUPHET จำนวน 2 โรงเรียน 2 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 10,000.00
7 ประชุมติดตามและเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ 2 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 10,000.00
8 กำกับติดตามและเยี่ยมโรงเรียนที่ดำเนินการ ปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School ระยะที่ 2 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 25,000.00
9 ส่งเสริมการจัดการคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด้วย Thai School Lunch และเฝ้าระวังภาวะโภชนาการตามเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (กราฟชุดใหม่) ปี 2564 ได้แก่ 1) ขยายผลการส่งเสริมการจัดการคุณภาพอาหารและโภชนาการในโรงเรียนตามภาวะโภชนาการด้วยสื่อนวัตกรรม 2) ประชุมขับเคลื่อนการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการตามเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต (กราฟชุดใหม่) (ผ่านระบบออนไลน์) 3) ค้นหาผลงานเชิงนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 5 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 180,000.00
รวมเป็นเงิน 286,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
286,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถานศึกษา 8 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
- เครือข่ายโรงเรียน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / โรงเรียนเฉพาะความพิการ/ ศูนย์การศึกษาพิเศษ/ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.นักเรียน 2.ครู 3. บุคลากรทางการศึกษา 4.บุคลากรสาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางจุติพร นงษ์รัก 2.น.ส.เกษร กำลังหาญ 3.น.ส.ปาณิศา ทองน้อย 4.นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ 5.นางรัชนี ลักษิตานนท์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางรัชนี ลักษิตานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน
10) ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 25 ) 7.1 พัฒนาระบบและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นเป็นปัญหาที่มีความสำคัญทั่วโลก เนื่องจากสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาการตั้งครรภ์ ความเครียด สุขภาพจิต การติดสารเสพติด การเจ็บป่วยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาสุขภาพอื่นๆของวัยรุ่นและเยาวชนทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นตามลำดับ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว ตลอดจนเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้วัยรุ่นและเยาวชนจำนวนไม่น้อยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย พฤติกรรมการใช้สารเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และปัญหาด้านสุขภาพจิต ในการแก้ปัญหาดังกล่าวองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ( UNICEF) และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เห็นชอบร่วมกันในด้านสุขภาพและการพัฒนาของวัยรุ่น ซึ่งมีเป้าหมายสองด้าน คือ การส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพในวัยรุ่น และการป้องกันและรับมือกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น สถานการณ์ในประเทศไทย พบว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ้นถึงแม้ว่าแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคนรัก จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68.5 และ 54.6 ในปีพ.ศ. 2557 เป็นร้อยละ 84.6 และ 69.2 ในปีพ .ศ.2562 ตามลำดับ แต่พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น คือ จากอัตรา 127.1 ต่อประชากรอายุ 15-24 ปี 100,000 คน ในปีพ.ศ. 2558 เป็น 175.3 ต่อประชากร ประชากรอายุ 15-24 ปี 100,000 คน ในปีพ.ศ.2562 ขณะที่อัตราคลอดของหญิง อายุ 15-19 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2562 มีแนวโน้มลดลงจากอัตรา 51.1 เป็น 31.3 ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี 1,000 คน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกรมอนามัย รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยการสร้างความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด สามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และเกิดกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่เป็นรูปธรรม 2 .เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การจัดระบบบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและเข้าถึงวัยรุ่นทุกกลุ่ม 4. เพื่อส่งเสริมภาคีและเครือข่ายบูรณาการงานอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นอย่างยั่งยืน 5. เพื่อคัดเลือก/ค้นหาแหล่งเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับท้องถิ่น (อปท.เป็นแหล่งเรียนรู้) 6 .เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในพื้นที่รับผิดชอบ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ < 20ปี ไม่เกินร้อยละ 13 13 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14ปี ไม่เกิน 0.9 ต่อพันคน 8 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 25 ต่อพันคน 8 จังหวัด

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 .ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านกลไกการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด 2. พัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินรับตามมาตรฐาน YFHS ฉบับพ.ศ.2563 แบบออนไลน์ และมาตรฐานการดำเนินงานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ (ทีมประเมินฯระดับจังหวัด) 3. สนับสนุนจังหวัดคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับท้องถิ่น 4. ขยายหน่วยบริการ RSA เข้าถึง พึ่งได้ และสนับสนุนจังหวัดในการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อการคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ 5 .อบรมยาฝังคุมกำเนิดหลักสูตรสำหรับพยาบาล เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการยาฝังคุมกำเนิด วัยรุ่นปลอดภัย ไม่ท้องซ้ำ 6. นิเทศติดตามการดำเนินงาน/เยี่ยมเสริมพลัง /รายงานผล/สรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ระบบปกติ/ออนไลน์) 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 10,800.00
2 เยี่ยมประเมินรับรอง/เสริมพลัง ตามมาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ/เขต การประเมินรับรองรพ. YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 10,960.00
3 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในระดับจังหวัด (ระบบปกติ/ออนไลน์) 8 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 212,080.00
4 อบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล 20 คน 1 เม.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2565 200,000.00
รวมเป็นเงิน 433,840.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
433,840.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ในพื้นที่ 8 จังหวัด (ศาลากลางจังหวัด / สำนักงานสาธารณสุข / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาล/องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น/โรงเรียนฯ)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 2.ผู้จัดการประชุมภายในจังหวัด /ผู้สังเกตการณ์ /ผู้ติดตาม 3.ผู้ติดตามการดำเนินงาน จากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 4.รุ่นทุกกลุ่ม 5.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ 6.ราชการส่วนท้องถิ่น 7.โรงเรียน/บุคลากรทางด้านการศึกษา 8.ภาคีเครือข่าย (Health & Non-Health)

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 2.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ 3.วัยรุ่นทุกกลุ่ม 4.ราชการส่วนท้องถิ่น 5.โรงเรียน/บุคลากรทางด้านการศึกษา 6.และภาคีเครือข่าย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางศิริลักษณ์ ขณะฤกษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นางรัชนี ลักษิตานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นางพรรณงาม สุนทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. นางจุติพร นงษ์รัก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5. น.ส.เกษร กำลังหาญ นักโภชนาการปฏิบัติการ 6. น.ส.ปาณิศา ทองน้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางรัชนี ลักษิตานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 2 ) 1.2 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ถือเป็นเป้าหมายสำคัญตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560–2569) ซึ่งแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวถือเป็นกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการของรร.ตชด.และของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนา และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายได้ ทั้งนี้เป้าหมายหลักการดำเนินงาน คือ เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา มุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงการบริการอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่เฉพาะที่ยังมีอัตราการตายของทารกและทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัมสูงอยู่ ให้มีการดูแลเด็กปฐมวัยทุกช่วงอายุครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ในขณะเดียวกันการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการควบคู่กับเด็กปฐมวัย จากข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตระเวนชายแดนตามพระราชดำริ ด้านสถานการณ์เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา พบว่า ร้อยละของทารกแรกเกิดมีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 และ14 เท่ากับ 2.61 และ 4.50 ตามลำดับ และเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-3ปี) มากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ มีพัฒนาการสมวัย ด้านสถานการณ์ภาวะโภชนาการ พบว่า ภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นป.1-ป.6 มีภาวะเตี้ย 2.85 และ 7.72 ในพื้นที่กก.ตชด.13และ14 ตามลำดับ นอกจากนี้ ร้อยละของภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน พบ 4.78 และ 5.26 สถานการณ์คอพอกในพื้นที่ พบกว่า คอพอกในเด็กนักเรียน น้อยกว่าร้อยละ 5 แสดงว่า ปัญหาการขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ของ รร.ตชด. ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข แต่ยังคงต้องดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันต่อไป โดยส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนและดื่มน้ำเสริมไอโอดีน และผลสำรวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชั้นป.4-6 จำนวน 4 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกาญจนบุรี พบว่า ร้อยละ 64.24 มีส่วนสูงตามเกณณฑ์,ร้อยละ 15.23 และ 16.56 ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ทั้งนี้เพื่อพิจารณาน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง พบว่า ร้อยละ 79.19 สมส่วน, ร้อยละ 8.85 ค่อนข้างอ้วนและร้อยละ 2.60 มีภาวะอ้วน ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.7 รับประทานอาหารเช้า และมีการบริโภคผักทุกวันสูงสุดถึงร้อยละ 58.9 รองลงมาคือบริโภคผักทุกวัน ร้อยละ 44.3 พฤติกรรมการบริโภคขนม เครื่องดื่ม ลูกอม (ทั้งในวันที่อยู่ที่บ้านและวันที่มาโรงเรียน) พบว่า มากกว่าร้อยละ 80 บริโภคเครื่องดื่มเช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม้ น้ำแข็งใส ไอศกรีม ขนมกรุบกรอบ ท๊อฟฟี่ โดยแหล่งหรือสถานที่ในการซื้อขนม/เครื่องดื่ม/ไอศกรีมเป็นประจำ พบว่า ร้อยละ 56.3 ซื้อจากร้านค้าและหรือสหกรณ์ในโรงเรียน รองลงมาร้อยละ 20.3 ซื้อจากร้านขายของในหมู่บ้าน การดื่มน้ำเสริมไอโอดีนพบว่า ร้อยละ 62.5 ดื่มน้ำดื่มไอโอดีนทุกวัน พฤติกรรมการแปรงฟันในตอนเช้าและตอนกลางวัน พบว่า มากกว่าร้อยละ 60 แปรงฟันทุกวัน แต่การแปรงฟันก่อนนอนทุกวันนั้น ยังพบเพียงร้อยละ 39.6 พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล พบว่าร้อยละ 71.9 ล้างมือก่อนกินอาหาร ร้อยละ 83.9 ล้างมือหลังออกจากส้วม และร้อยละ 77.6 ล้างแก้วน้ำดื่มทุกวัน พฤติกรรมการออกกำลังกาย พบว่า ส่วนใหญ่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายร้อยละ 95 โดยชนิดกิจกรรมที่ปฏิบัติได้แก่ วิ่งเล่น (33.9) ,ฟุตบอล (30.1) ,กระโดดยาง (20.2) ปัจจุบัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบอยู่ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 16 โรงเรียน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 11 โรงเรียน รวม ทั้งสิ้น 27 แห่ง ซึ่งเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานของกรมอนามัย ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์ เสียสละสามัคคี และเมตตาผู้อื่น มีความรู้และทักษะทั้งทางวิชาการและการอาชีพ ที่เป็นรากฐานของการพึ่งตนเองและพัฒนาท้องถิ่นได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตามศักยภาพของตนเองเป็นคนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เห็นความสำคัญในการสืบสานแนวพระราชดำรินี้ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โดยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยรับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 2. เพื่อให้ภาคีเครือข่ายในถิ่นทุรกันดารนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ภาคีเครือข่าย (ครูพยาบาลและครูผู้ดูแลโครงการอาหารกลางวัน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 .ประชุมคณะทำงาน กพด.เพื่อกำหนดกรอบ และทิศทางในพื้นที่ตามแผนกพด.ฉบับที่ 5 2. เขียนโครงการ พร้อมขออนุมัติโครงการ 3. ประสานงานกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกันกำหนดกิจกรรม และระยะเวลาการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่ร่วมกัน ดังนี้ 3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อม (แบบออนไลน์) สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูพยาบาล และครูผู้ดูแลโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุกแห่งสังกัด กองกำกับการตำรวนตระเวนชายแดนที่ 13 และ 14 3.2 การประชุมร่วมกับส่วนกลางและเยี่ยมเสริมพลัง รร.ตชด.ในพื้นที่ เตรียมการและเข้าร่วมรับเสด็จ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ / การดำเนินงานมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตชด.

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียน ตชด.(new normal) ด้านโภชนาการ , การแปรงฟัน , สุขอนามัย ระดับพื้นที่ 2 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 15,000.00
2 กำกับติดตาม เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนตชด.ในพื้นที่และเตรียมพื้นที่รับเสด็จ 4 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 25,000.00
3 การจัดทำสื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการ (แบบจำลองตัวอย่างอาหารลด หวาน มัน เค็ม สำหรับเด็กวัยเรียน ) เพื่อเป็นสื่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้านโภชนาการ สำหรับนักเรียน โดยเป็นโครงการระยะที่ 2 จำนวน 12 โรงเรียน (12 ชุด) 12 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 57,600.00
4 ประชุมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาทักษะครูพยาบาลผ่านระบบteleconference 29 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 2,400.00
รวมเป็นเงิน 100,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
100,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 27 แห่ง และโรงเรียนสพฐ.กันดาร 2 แห่ง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.ครูพยาบาลและครูผู้ดูแลโครงการอาหารกลางวันจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 27 แห่ง และรร.สพฐ.กันดาร 2 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , กาญจนบุรี , เพชรบุรี , ราชบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ไม่มี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางจุติพร นงษ์รัก

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางรัชนี ลักษิตานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย

4. cluster :
วัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 29 ) 8.4 ขับเคลื่อน 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ภาวะสุขภาพของประชากรวัยทำงานเขตสุขภาพที่ 5 จากผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 38,935 ราย เป็นเพศชายจำนวน 16,577 คน คิดเป็นร้อยละ 42.58 และเป็นเพศหญิงจำนวน 22,358 คน คิดเป็นร้อยละ 57.42 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ในระดับผอม (BMI น้อยกว่า 18.5) จำนวน 2,836 คน คิดเป็นร้อยละ 7.29 ระดับปกติ (BMI 18.5-22.9) จำนวน 18,276 คน คิดเป็นร้อยละ 46.94 มีน้ำหนักเกิน (BMI 23.0-24.9) จำนวน 8,727 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41 เป็นโรคอ้วน (BMI 25.0-29.9) จำนวน 6,627 คน คิดเป็นร้อยละ 17.02 เป็น โรคอ้วนอันตราย (BMI มากกว่า 30) จำนวน 2,467 คน คิดเป็นร้อยละ 6.34 จากการที่ประชากรวัยทำงานไม่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์จะทำให้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำคัญได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคมะเร็ง ปัญหาการมองเห็น เป็นต้น นอกจากนี้ ภาวะอ้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม ซึมเศร้า อุบัติเหตุ และปัญหาหยุดหายใจในระหว่างนอนหลับ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ความสุข ครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้จัดทำโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย และส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย

8. วัตถุประสงค์ :
1. เปิดตัว ก้าวท้าใจ Season 4 2. มีครอบครัวไทยสมัครเป็นสมาชิกก้าวท้าใจ Season 4 จำนวน 402,782 ครอบครัวใน เขตสุขภาพที่ 5 3. สร้างกระแสการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย/การออกกำลังกายในชุมชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1. มีครอบครัวไทยสมัครเป็นสมาชิกก้าวท้าใจ Season 4 ในเขตสุขภาพที่ 5 402782 ครอบครัว
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดกิจกรรมเปิดตัว ก้าวท้าใจ Season 4

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดกิจกรรมเปิดตัว ก้าวท้าใจ Season 4 402782 ครอบครัว 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 35,000.00
รวมเป็นเงิน 35,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
35,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และสถานประกอบการ ในเขตสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยทำงาน เชตสุขภาพที่ 5 2. ชุมชนรักการออกกำลังกายในเขตสุขภาพที่ 5 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตสุขภาพที่ 5 4. ประชาชนกลุ่มวัยทำงาน 5. บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล รพ.สต. 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และสถานประกอบการ 3. ประชาชนวัยทำงานในชุมชน เชตสุขภาพที่ 5 4. บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นายกมล มัยรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาวมัตติกา ยงอยู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีวิถีใหม่ เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

4. cluster :
วัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 30 ) 9.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการองค์กรเป็นฐานจัดการกลุ่มวัยรอบรู้สุขภาพ (การเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ภาวะสุขภาพของประชากรวัยทำงานเขตสุขภาพที่ 5 จากผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 (รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564, ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 38,935 ราย เป็นเพศชายจำนวน 16,577 คน คิดเป็นร้อยละ 42.58 และเป็นเพศหญิงจำนวน 22,358 คน คิดเป็นร้อยละ 57.42 ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ในระดับผอม (BMI น้อยกว่า 18.5) จำนวน 2,836 คน คิดเป็นร้อยละ 7.29 ระดับปกติ (BMI 18.5-22.9) จำนวน 18,276 คน คิดเป็นร้อยละ 46.94 มีน้ำหนักเกิน (BMI 23.0-24.9) จำนวน 8,727 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41 เป็นโรคอ้วน (BMI 25.0-29.9) จำนวน 6,627 คน คิดเป็นร้อยละ 17.02 เป็น โรคอ้วนอันตราย (BMI มากกว่า 30) จำนวน 2,467 คน คิดเป็นร้อยละ 6.34 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ไม่ครบ 4 ด้านจำนวน 27,682 คน คิดเป็นร้อยละ 71.10 จากรายงานการจดทะเบียนสถานประกอบการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 พบว่ามีสถานประกอบการ ขนาดใหญ่ จำนวน 582 แห่ง ขนาดกลาง จำนวน 2,439 แห่ง ขนาดเล็ก จำนวน 10,646 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 13,667 แห่ง ด้านภาวะสุขภาพของวัยทำงานในสถานประกอบการ พบว่า ใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้แก่ 1) โรคอ้วน เกิดจากขาดการออกกำลังกาย และกินอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไป 2) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 3) มะเร็งระบบสืบพันธุ์ พบมากโดยเฉพาะในเพศหญิง เช่น มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม 4) โรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ นำไปสู่การเกิดมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง หลอดเลือดสมองตีบ และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และ 5) โรคเครียด ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุด ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเรื่องเงินและงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขของประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (10 PACKAGES)

8. วัตถุประสงค์ :
1. ให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Good Factory Practice) และดำเนินการตามมาตรฐานการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (10 PACKAGES) 2. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดำเนินการตามตามมาตรฐานการเสริมสร้างความรอบรู้ วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (10 PACKAGES) 3. สถานประกอบการผ่านการประเมินตามมาตรการ TSC (Good Factory Practice) 4. พนักงานในสถานประกอบการมีการประเมินความเสี่ยงตนเองด้วยระบบ Thai Save Thai 5. สถานประกอบการผ่านการประเมินมาตรการการจัดตั้ง FAI 6. สถานประกอบการผ่านการประเมินมาตฐานการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ(10 Packages) 7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดำเนินการตามมาตรการ TSC (Good Factory Practice) และการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการตามแนวทาง(10 Packages)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.วัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 5 ค่าดัชนีมวลกายปกติ 50.02 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : วัยทำงานอายุ 25-59 ปี ในเขตสุขภาพที่ 5 ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 56.49 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : จำนวนร้อยละสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ 3 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : ครอบครัวไทยเขตสุขภาพที่ 5 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 402782 ครอบครัว

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.การประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (10 PACKAGES) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) 2.การประเมินมาตรฐาน Thai Stop COVID plus (Good Factory Practice) การใช้ระบบ Thai Save Thai การบริหารจัดการ FAI และการประเมินมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพในสถาน ประกอบการด้วย 10 Packages 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มวัยทำงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มวัยทำงาน 6 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 15,000.00
2 การประเมินมาตรฐาน Thai Stop COVID plus (Good Factory Practice) การใช้ระบบ Thai Save Thai การบริหารจัดการ FAI และการประเมินมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการด้วย 10 Packages 265 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 120,700.00
รวมเป็นเงิน 135,700.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
135,700.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับในจังหวัด หน่วยงานที่ร่วมบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ (MOU และสถานประกอบการ ในเขตสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยทำงาน เชตสุขภาพที่ 5 2. หน่วยงานที่ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ(MOU) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3. สถานประกอบการและคนวัยทำงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 4. ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาชนวัยทำงานในชุมชน เชตสุขภาพที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นางสาวพัชรี ยุติธรรม นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 3. นายกมล มัยรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นางสาวมัตติกา ยงอยู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการเตรียมความพร้อมประชากรไทยด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 27 ) 8.2 การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2564 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 38,935 คน ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ในระดับผอม (BMI น้อยกว่า 18.5) จำนวน 2,836 คน คิดเป็นร้อยละ 7.29 ระดับปกติ (BMI 18.5-22.9) จำนวน 18,276 คน คิดเป็นร้อยละ 46.94 มีน้ำหนักเกิน (BMI 23.0-24.9) จำนวน 8,727 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41 เป็นโรคอ้วน (BMI 25.0-29.9) จำนวน 6,627 คน คิดเป็นร้อยละ 17.02 เป็น โรคอ้วนอันตราย (BMI มากกว่า 30) จำนวน 2,467 คน คิดเป็นร้อยละ 6.34 ประชาชนกลุ่มวัยทำงานเขตสุขภาพที่ 5 มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ครบ 4 ด้าน (1. ทานอาหารกลุ่มผัก วันละ 5 ทัพพี ทุกวัน 2. ขยับร่างกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์ 3. นอนหลับ 7-9 ชั่วโมง ประมาณ 6-7 วันต่อสัปดาห์ และ 4. แปรงฟันก่อนนอนด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที) พบว่า มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ครบ 4 ด้าน จำนวน 11,253 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90 และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ไม่ครบ 4 ด้านจำนวน 27,682 คน คิดเป็นร้อย้ใละ 71.10 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงเห็นความสำคัญในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรวัยทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทำงาน (25 - 59 ปี) ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการลดปัจจัยเสี่ยง ก่อนเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อป้องกันภาวะอ้วนของประชากรวัยทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม จึงต้องบูรณาการให้บรรลุผลทั้ง ในมิติสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ตามปัจจัยกำหนดสุขภาพ เช่น สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ทั้งในระดับนโยบาย ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับองค์กร/สถานประกอบการ

8. วัตถุประสงค์ :
1.ขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อ สุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 2.ชี้แจงแนวทางการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อ สุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 3.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเมนูชูสุขภาพ โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 4. ชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐาน โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพออนไลน์(Healthy Canteen) 5. ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Digital Health Platform (Thai Stop COVID Plus,ก้าวท้าใจ, Food4Health) สำหรับผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ/ร้านอาหาร/ประชาชน ผ่าน mocc.Anamai 6. สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคคลที่มีภาวะอ้วนแล้วลดน้ำหนักจนมีค่าดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 7. สร้างความรอบรู้ประชาชนวัยทำงานด้วยการเข้าถึง เข้าใจ โต้ตอบซักถาม แลกเปลี่ยน ตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบอกต่อ จากการใช้งานแอปพลิเคชัน Thai Fit Stop Fat 8. ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและสร้างความรอบรู้ และเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.วัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 5 ค่าดัชนีมวลกายปกติ 50.02 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : วัยทำงานอายุ 25-59 ปี ในเขตสุขภาพที่ 5 ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 56.49 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : ครอบครัวไทยเขตสุขภาพที่ 5 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 604173 ครอบครัว

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) 2. จัดอบรมการใช้งาน Digital Health Platform (Thai Stop COVID,ก้าวท้าใจ, Plus,Food4Health,FunD) 3.การประกวดลดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ผ่าน Application : Thai Fit Stop Fat 4. การเยี่ยมเสริมพลังติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การเยี่ยมเสริมพลังติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 8 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 24,150.00
2 การประกวดลดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ผ่าน Application : Thai Fit Stop Fat 500 คน 1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 36,000.00
3 จัดอบรมการใช้งาน Digital Health Platform (Thai Stop COVID plus,ก้าวท้าใจ,Food4Health,FunD) 960 คน 1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565 34,000.00
รวมเป็นเงิน 94,150.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
94,150.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยงานงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านอาหาร

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 5 2. กลุ่มภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน 3. ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านอาหาร 4. วัยทำงานที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานในเขตสุขภาพที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล รพ.สต. 2. ร้านอาหาร ภัตตาคาร แผงลอย บาทวิถี 3. วัยทำงานที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานในเขตสุขภาพที่ 5

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 2. นางสาวพัชรี ยุติธรรม นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 3. นายกมล มัยรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นางสาวมัตติกา ยงอยู่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 5. นางสาวธิดารัตน์ มานุ นักโภชนาการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 4 ) 1.4 การควบคุมโรคและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
โรคขาดสารไอโอดีนมีผลต่อความพิการทางสติปัญญา ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและความสามารถ ในการเรียนรู้ของเด็กไทยที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต โรคขาดสารไอโอดีนมีผลกระทบ ต่อประชากรทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 3 ปี หากขาดสารไอโอดีน จะทำให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ลดความเฉลียวฉลาด หรือระดับสติปัญญาของเด็กได้ถึง 10-15 จุด ทำให้เด็กมีปัญหาการเรียน และกระทบต่อการเจริญเติบโต และยังส่งผลถึงความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก คุณภาพชีวิตของคนหนุ่มสาว อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะทำให้ประชาชนได้รับสารไอโอดีนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ในทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ใช้เกลือเสริมไอโอดีน ทั้งในครัวเรือน ร้านอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป จึงจำเป็นต้องดำเนินการควบคุม และป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม ทั่วถึง และให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยการดำเนินงานในปี ๒๕๖๕ ศูนย์อนามัยที่ 5 จะขับเคลื่อนการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้ในยามที่เกิดภาวะวิกฤตโรคระบาดที่รุนแรงอย่าง Covid-19 รวมทั้งเฝ้าระวังการขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยงคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ขับเคลื่อนชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน และรณรงค์การใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในร้านอาหาร โรงอาหาร แผงลอย และโฮมเมด ให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นเขตสุขภาพที่ 5

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 5 ในภาวะวิกฤตโรคระบาด Covid-19 2. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชน หมู่บ้านไอโอดีน ให้มีความครอบคลุมเพิ่มขึ้นในเขตสุขภาพที่ 5 3. เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเสี่ยง 4. เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริม ไอโอดีน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของครัวเรือนมีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ 20-40 ppm 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในวิถีดิจิตอล” ระดับจังหวัด อำเภอ,ตำบล ร่วมกับองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดละ 50 คน 2. เฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนใน ครัวเรือนและชุมชน 3. สนับสนุนวัสดุห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบ Urine Iodine ในหญิงตั้งครรภ์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 สนับสนุนวัสดุห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบ Urine Iodine ในหญิงตั้งครรภ์ 1 ชุด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 30,000.00
2 การจัดงานวันไอโอดีนแห่งชาติ(แม่และเด็ก, วัยเรียน, วัยทำงาน) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 76,000.00
3 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ 8 จังหวัด 8 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 18,550.00
4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในวิถีดิจิตอล” ระดับจังหวัด อำเภอ,ตำบล ร่วมกับองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 45,350.00
5 เฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในครัวเรือนและชุมชน 700 ชุด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 52,500.00
รวมเป็นเงิน 222,400.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
222,400.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อำเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, โรงพยาบาล, องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และแกนนำชุมชน, ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร, ร้านค้าอาหาร,แผงลอย, street food

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเน้นหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ครัวเรือน ชุมชน ร้านอาหาร,แผงลอย, street food

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวพัชรี ยุติธรรม ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 2. นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาวธิดารัตน์ มานุ ตำแหน่ง นักโภชนาการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพัชรี ยุติธรรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 6 ) 1.6 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหญิงไทยและหญิงทั่วโลก อุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านมในประเทศไทยประมาณ 30 ต่อแสนประชากรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แนวทางการจัดการมะเร็งเต้านมที่ทั่วโลกใช้คือ การค้นหาให้พบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก (Early Detection and Diagnosis) และทำการรักษาอย่างรวดเร็ว (Prompt Treatment) ซึ่งเทคโนโลยีในการค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกมีความแตกต่างกันใน แต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย ใช้การคัดกรองเป็นลำดับ โดยกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้หญิงอายุ 20-30 ปีขึ้นไป ตรวจเต้านมด้วยตนเอง(Breast Self Examination หรือ BSE) อย่างน้อยเดือนละครั้ง ไปรับการตรวจเต้านมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (Clinical Breast Examination หรือ CBE) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้าพบความผิดปกติจาก CBE จะส่งต่อเพื่อไปรับการตรวจจากโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางเพื่อการวินิจฉัยและรักษาต่อไป เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จย่าให้สำเร็จตามพระราชประสงค์ ที่ประสงค์ให้สตรีไทยปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งกำลังเป็นโรคที่คุกคามคุณภาพชีวิตของสตรีไทยเพิ่มขึ้นทุกขณะ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงจัดทำโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้สตรีไทยความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรมการตรวจเต้านมตนเองอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เพื่อช่วยให้ผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของมะเร็งสตรีไทยในปัจจุบัน 2. เพื่อให้สตรีไทยมีความรอบรู้สุขภาพเรื่องการดูแลและเฝ้าระวังตนเองจากโรคมะเร็งเต้านม โดยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สตรีไทยอายุ 30-70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : สตรีไทยอายุ 30-70 ปีได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม(BSE + CBE) 70 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : นักศึกษาอายุ 20ปี ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีการตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 60 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน 2. การรณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม 3. การฝึกอบรมสตรีแกนนำนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ ห่างไกลมะเร็งเต้านม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน 10 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 3,900.00
2 การฝึกอบรมสตรีแกนนำนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม 60 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 67,930.00
3 การรณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม 480 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 17,170.00
รวมเป็นเงิน 89,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
89,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. โรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 5 (สำหรับกิจกรรมการรณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม) 2. ห้องประชุมมหาวิทยาลัย ในเขตสุขภาพที่ 5 (สำหรับกิจกรรม การฝึกอบรมสตรีแกนนำนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. สตรีไทยอายุ 30-70 ปี จำนวน 60 คน 2. สตรีแกนนำนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 60 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. สตรีไทยอายุ 30-70 ปี ในเขตสุขภาพที่ 5 2. สตรีแกนนำนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ในเขตสุขภาพที่ 5

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางเบญจา พึ่งอุบล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2. นางมุขดา ธนันทา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นางสาวพัชรี ยุติธรรม ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 5. นางสาวจิตติมา ธาราพันธ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางเบญจา พึ่งอุบล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปี พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 7 ) 1.7 ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ในปี 2564 เขตสุขภาพที่ 5 มีเรือนจำ ราชทัณฑ์ จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลาง 5 แห่ง (เรือนจำกลางเขาบิน เรือนจำกลางนครปฐม เรือนจำกลางเพชรบุรี เรือนจำกลางราชบุรี และเรือนจำกลางสมุทรสงคราม) เรือนจำจังหวัด 4 แห่ง (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ ) เรือนจำอำเภอ 1 แห่ง (อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี) และสถานกักขัง 1 แห่ง (นครปฐม) เรือนจำและราชทัณฑ์ส่วนใหญ่มีความจุจำนวนผู้ต้องขังมากกว่า 1 พันคน แต่รองรับผู้ต้องขังเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ จึงเกิดความแออัด ส่งผลโดยตรงต่อปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต การเข้าถึงบริการคัดกรอง ตรวจและรักษาโรค ทำให้โรคเรื้อรังที่เป็นอยู่เกิดภาวะแทรกซ้อนและปัญหาในการเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพในเรือนจำและราชทัณฑ์ เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ผู้ต้องขังมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมีสุขภาพแข็งแรง อยุ่ในสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำที่ดี ได้รับการดูแลอนามัยในช่องปากอย่างต่อเนื้ช่อง เมื่อพ้นโทษจะสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มความสามารถของตน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้จัดทำโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเรือนจำ เพื่อนำไปถ่ายทอดอาสาสมัครในเรือนจำร่วมกัน

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและทันตสุขภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเรือนจำ (อสรจ.) เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ 2. ติดตามควบคุมกำกับการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและบริการทันตสุขภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.สร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาลอาหารและน้ำ การบริการทันตสุขภาพในเรือนจำ 11 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดประชุมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและทันตสุขภาพและการประเมินผล ผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom meet 2.สนับสนุนการเป็นวิทยากรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.) 3. การติดตามผลการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและ บริการทันตสุขภาพ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การติดตามผลเยี่ยมการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ งานบริการทันตสุขภาพ 11 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 11,840.00
รวมเป็นเงิน 11,840.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
11,840.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เรือนจำกลาง 5 แห่ง (เรือนจำกลางเขาบิน เรือนจำกลางนครปฐม เรือนจำกลางเพชรบุรี เรือนจำกลางราชบุรี และเรือนจำกลางสมุทรสงคราม) เรือนจำจังหวัด 4 แห่ง (สุพรรณบุรีกาญจนบุรี สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ ) เรือนจำอำเภอ 1 แห่ง (อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี) และสถานกักขัง 1 แห่ง (นครปฐม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยทำงานและเขตสุขภาพที่ 5 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำเรือนจำ 11 แห่งและอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.) 11 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยทำงาน เชตสุขภาพที่ 5 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำเรือนจำ และอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.) 3. ผู้ต้องขังในเรือนจำ ราชทัณฑ์ และสถานกักกัน 11 แห่ง ในเชตสุขภาพที่ 5

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวดลฤดี แก้วสวาท ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวพัชรี ยุติธรรม นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 3. นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 4. นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง (สาวไทยแก้มแดง&วิวาห์สร้างชาติ) ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 5 ) 1.5 การควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
สถานการณ์ปัญหาภาวะโลหิตจาง เป็นปัญหาสาธารณสุขไทยที่สำคัญจากรายงานสำรวจภาวะโภชนาการเด็กไทย อายุ 6 เดือน – 12 ปี พ.ศ. 2554–2555 ภายใต้โครงการสำรวจภาวะโภชนาการเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia Nutrition Survey : SEANUTS) โดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบภาวะโลหิตจางในเด็กชนบทมีปัญหามากกว่าเด็กในเขตเมืองถึงสองเท่า เท่า เด็กปฐมวัย(6 เดือน – 2.9 ปี) พบความชุกโลหิตจาง ร้อยละ 36.8 ในเขตชนบท ร้อยละ 41.7 เขตเมือง ร้อยละ 26.0 เด็กปฐมวัย (3–5 ปี) พบความชุกโลหิตจาง ร้อยละ 10.3 ในเขตชนบท ร้อยละ 14.3 เขตเมือง ร้อยละ 3.1 เด็กวัยเรียน (6–12 ปี) พบความชุกโลหิตจาง ร้อยละ 10.4 โดยพบความชุกโลหิตจางสูงในเขตชนบท ร้อยละ 12.2 เขตเมือง ร้อยละ 6.6 สำหรับในเขตสุขภาพที่ 5 พบปัญหาโลหิตจางในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่ พ.ศ 2561 – 2562 ร้อยละ 15.22, 14.73 และ 15.33 และจังหวัดที่พบปัญหาภาวะโลหิตจางมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ นครปฐม,สมุทรสงครามและประจวบฯ ภาวะโลหิตจางเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยที่พบบ่อยที่สุดคือโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ที่อยู่ในรูปแร่ธาตุซึ่งเป็นส่วนประกอบในเซลล์ต่างๆของร่างกาย อาหารที่พบธาตุเหล็กมาก ได้แก่ เนื้อสัตว์เนื้อแดง เครื่องในสัตว์ เช่น ตับ นอกจากนี้ยังพบธาตุเหล็กได้ในผักใบเขียวและธัญพืช สำหรับในปี 2565 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยงานโภชนาการ จะเน้นการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ในกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธ์ที่เตรียมพร้อมจะมีบุตร โดยการรณรงค์การส่งเสริมการกินยาเม็ดธาตุเหล็ก (เฟอร์โลโฟลิก) ซึ่งอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ร่วมกับจังหวัด,โรงพยาบาลทุกแห่ง ในโครงการวิวาห์สร้างชาติและสาวไทยแก้มแดง ในเขตสุขภาพที่ 5

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางในประชากรกลุ่มหญิงวัยเจริญพันธุ์ในสถานประกอบการ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หญิงวัยเจริญพันธ์ที่เข้าร่วมโครงการ 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดงานรณรงค์ “สาวไทยแก้มแดง” ในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการผ่าน facebook fanpage

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดงานรณรงค์ “สาวไทยแก้มแดง” ในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการผ่าน facebook fanpage 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 4,000.00
รวมเป็นเงิน 4,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
4,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถานประกอบการในเขตสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,อำเภอ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หญิงวัยเจริญพันธ์ และประชาชนวัยทำงาน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวพัชรี ยุติธรรม ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ 2. นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาวธิดารัตน์ มานุ ตำแหน่ง นักโภชนาการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพัชรี ยุติธรรม

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
14) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 33 ) 10.1 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ปี 2565

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากรายงานการสำรวจประชากรกลุ่มวัยสูงอายุของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ซึ่งประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ. 2564 พบว่า ในระดับเขตสุขภาพที่ 5 ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Complete Aged Society) เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับในระดับประเทศ โดยมีจำนวนประชากรกลุ่มวัยสูงอายุทั้งสิ้น 858,299 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ในการดำเนินงานสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ทั้ง 8 ด้าน พบว่า ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์จำนวน 100,983 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 หากจำแนกตามรายพฤติกรรม จะพบว่า พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติตัวได้น้อยที่สุด คือ การมีกิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาที/สัปดาห์ โดยสามารถปฏิบัติได้เพียงร้อยละ 63.0 ส่วนพฤติกรรมรายด้านที่สามารถปฏิบัติตัวได้มากที่สุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ ไม่ดื่ม หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะเทศกาลหรือวันพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 99.2 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงเห็นความสำคัญในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรวัยสูงอายุ ให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยอาศัยความร่วมมีจากภาคีเครือข่ายในด้านการดำเนินงานดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (สำรวจ 88,531) 44266 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 98 ของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 623 ตำบล
2.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 6659 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) 2. ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยสูงอายุ ผ่าน Application H4U 3. ถอดบทเรียนการดำเนินงานต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 4. ประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Wellness Plan)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) 120 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 6,950.00
2 ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยสูงอายุ ผ่าน Application H4U 200 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 48,400.00
3 ถอดบทเรียนการดำเนินงานต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 200 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 115,600.00
4 ประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Wellness Plan) 640 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565 128,200.00
รวมเป็นเงิน 299,150.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
299,150.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. หน่วยงานงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ชมรมผู้สูงอายุ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 2. กลุ่มภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน 3. ชมรมผู้สูงอายุ 4. วัยสูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล รพ.สต. 2. ชมรมผู้สูงอายุ 3. วัยสูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ 2. นางกรกนก นาเครือ 3. นางสาวชนิสา เฮงรวมญาติ 4. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
15) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ตาม Care Plan

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 37 ) 11.1 พัฒนาระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวผ่านระบบ Health Platform
5.2 โครงการสำคัญ โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากรายงานการสำรวจประชากรกลุ่มวัยสูงอายุของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 หากจำแนกประชากรวัยสูงอายุของเขตสุขภาพที่ 5 ตามช่วงอายุ พบว่า มีกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ 60-69 ปี) จำนวน 472,136 คน หรือร้อยละ 55 ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) จำนวน 250,037 คนหรือร้อยละ 29.1 และ ผู้สูงอายุวัยปลาย (80 ปี ขึ้นไป) จำนวน 136,126 คนหรือร้อยละ 15.9 โดยผลการคัดกรองผู้สูงอายุตามเกณฑ์การประเมินความต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ซึ่งดำเนินการคัดกรองครอบคลุม จำนวน 712,016 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 83 ซึ่งยังดำเนินการไม่บรรลุร้อยละ 90 ตามค่าเป้าหมาย มีผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จำนวน 693,541 คน หรือร้อยละ 97.4 และผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง จำนวน 18,475 คนหรือ ร้อยละ 2.6 (HDC-Report ณ 11 สิงหาคม 2564) และได้รับการดูแลตาม Care Plan ร้อยละ 95.3 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงเห็นความสำคัญในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมประชากรวัยสูงอายุ ให้ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยอาศัยความร่วมมีจากภาคีเครือข่ายในด้านการดำเนินงานดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ สนับสนุนการใช้งานระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบ Health Platform (Blue Book Application) 2. เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) และ Intermediate Care ในชุมชน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM) ในการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 4. เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM) ในการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน 5. เพื่อติดตามการดำเนินงานและพัฒนาต้นแบบ Intermediate Care ในชุมชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ 50 ของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (สำรวจ 88,531) 44266 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 98 ของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 623 ตำบล
2.เชิงปริมาณ : ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan 6659 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนระบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ สนับสนุนการใช้งานระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบ Health Platform (Blue Book Application) เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) 2. จัดเวทีเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ 3. อบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager (CM) 4. อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager (CM) 5. เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน Intermediate Care ในชุมชน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน Intermediate Care ในชุมชน 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565 17,740.00
2 การจัดเวทีเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ 48 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565 316,900.00
3 ประชุมชี้แจงนโยบายขับเคลื่อนระบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ สนับสนุนการใช้งานระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบ Health Platform (Blue Book Application) 120 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565 6,950.00
4 อบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager (CM) 200 คน 1 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565 0.00
5 อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager (CM) 400 คน 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 45,400.00
รวมเป็นเงิน 386,990.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
386,990.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. หน่วยงานงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ชมรมผู้สูงอายุ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 2. กลุ่มภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน 3. ชมรมผู้สูงอายุ 4. วัยสูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล รพ.สต. 2. ชมรมผู้สูงอายุ 3. วัยสูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ 2. นางกรกนก นาเครือ 3. นางสาวชนิสา เฮงรวมญาติ 4. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
14) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 41 ) 12.3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ สามเณร
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2565

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
จากการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 5 พบว่า ผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์อายุไม่เกิน 60 ปี จำนวน 2,384 รูป มีเพียง 395 รูป ที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ครบ 7 ด้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.57 หาจำแนกเป็นการสำรวจพระสงฆ์ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือพระสงฆ์สูงอายุ จะพบว่า มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ครบ 7 ด้าน 189 รูป หรือคิดเป็นร้อยละ 16.57 จาก 1,259 รูป โดยพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี สามารถปฏิบัติได้น้อยที่สุด ได้แก่ การไม่สูบบุหรี่ หรือยาเส้น โดยสามารถปฏิบัติได้เพียง ร้อยละ 58.22 แต่หากเป็นพระสงฆ์สูงอายุ พฤติกรรมพึงประสงค์ที่สามารถปฏิบัติได้น้อยที่สุด ได้แก่ การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ โดยสามาปฏิบัติได้เพียง ร้อยละ 54.57 (Cluster วัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี. รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564) ซึ่งถือได้ว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่นั้นมีพฤติกรรมที่พึงประสงฆ์ต่ำมาก จึงต้องมีการดำเนินงานส่งเสริมทางด้านสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ให้เป็นเป็นแกนนำพระคิลานุปัฏฐาก หรือ พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด ( อสว.) เพื่อดำเนินการให้สามารถดูสุขภาพอนามัยของตนเองและให้คำแนะนำดูแลพระสงฆ์ภายในวัดและชุมชนได้ รวมไปถึงเพื่อให้เกิดเป็น วัดส่งเสริมสุขภาพ หรือเป็นการสร้างวัด ให้เป็นสถานที่เกื้อหนุนต่อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของทั้งพระภิกษุ สามเณรและพุทธศาสนิกชน ด้วยความเกื้อกูลของชุมชน โดยมีหลักการ “ 5 ร” (ร่มรื่น ร่มเย็น ร่วมสร้าง ร่วมจิตวิญญาณ และร่วมพัฒนา) เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของคน ชุมชน และสังคม ครบถ้วนทั้ง 4 สุขภาวะ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ และครบครันของความเป็นท้องถิ่นน่าอยู่ “วัดเป็นศูนย์กลางสุขภาพชุมชน” นั่นเอง ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นหน่วยงานของกรมอนามัยในภูมิภาค ดูแลจังหวัดในการปกครองของเจ้าคณะภาค 14 และ 15 มีวัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 2,617 วัด (ข้อมูลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563) มีการดำเนินงานเร่งพัฒนาระบบการส่งเสริมและดูแลสุขภาพพระสงฆ์ อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ในปี 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ พระคิลานุปัฏฐาก และวัดส่งเสริมสุขภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 2. เพื่อชี้แจงการดำเนินงานบันทึกข้อมูลพระคิลานุปัฏฐาก / วัดส่งเสริมสุขภาพ ผ่านระบบ Healthtemple 3. เพื่อชี้แจงการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก หลักสูตรออนไลน์ 70 ชั่วโมง ผ่านระบบ MOOC Anamai 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ให้สามารถดูสุขภาพอนามัยของตนเองและให้คำแนะนำดูแลพระสงฆ์ภายในวัดและชุมชนได้ 5. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพให้ผ่านเกณฑ์ 6. เพื่อพัฒนาต้นแบบการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ และวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้ผ่านเกณฑ์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พระสงฆ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงฆ์ ร้อยละ 15 15 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : พระคิลานุปัฏฐากครอบคลุมทุกตำบล 1 รูป / 1 ตำบล 635 คน
2.เชิงปริมาณ : วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40 1047 แห่ง
3.เชิงปริมาณ : วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ 1 วัด / 1 จังหวัด 8 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ชี้แจงระบบข้อมูลพระสงฆ์ และการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก หลักสูตรออนไลน์ 70 ชั่วโมง ผ่านระบบ MOOC Anamai เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) 2. อบรมพระคิลานุปัฏฐาก หลักสูตร 35 ชั่วโมง 3. รณรงค์ขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพ 4. เยี่ยมติดตามการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 เยี่ยมติดตามการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ 8 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 18,160.00
2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ชี้แจงระบบข้อมูลพระสงฆ์ และการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก หลักสูตรออนไลน์ 70 ชั่วโมง ผ่านระบบ MOOC Anamai เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) 120 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 0.00
3 การรณรงค์ขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพ 130 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 171,000.00
4 อบรมพระคิลานุปัฏฐาก หลักสูตร 35 ชั่วโมง 270 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 56,300.00
รวมเป็นเงิน 245,460.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
245,460.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1. หน่วยงานงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3. วัดในเขตสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 2. กลุ่มภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน 3. แกนนำพระคิลานุปัฏฐาก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล รพ.สต. 2. วัด 3. พระสงฆ์

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์ 2. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 18

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กลุ่มก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่5

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
14) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 44 ) 13.3 บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากลไกการดูแล และคุณภาพต่อเนื่อง
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2565

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
สุขภาพช่องปากจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากรายงานผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ.2560 ในช่วง 16 ปีจำนวนผู้สูงอายุไทยที่มีฟันแท้ใช้งานเหมาะสมตามวัยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 7 ในขณะที่การสูญเสียฟันแท้ไม่ลดลง ค่าเฉลี่ยจำนวนฟันแท้ใช้งานได้ในช่องปากของผู้สูงอายุ 60-74 ปี 18.6 ซี่ต่อคน คาดประมาณได้ว่าสูญเสียฟันแท้เฉลี่ย 9.8 ซี่ต่อคนในช่วงอายุ 45-59 ปี ข้อมูลสภาวะสุขภาพช่องปากประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 จากรายงานมาตรฐานบนฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center) พบว่าปีงบประมาณ 2564 ประชากรวัยสูงอายุที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย คือเท่ากับร้อยละ 41.8 และยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงถึงการสูญเสียฟันแท้อย่างรวดเร็วภายในช่วงวัยก่อนสูงอายุจนถึงวัยสูงอายุ สาเหตุหลักที่ทำให้สูญเสียฟันแท้คือการสะสมของโรคฟันผุ โรคปริทันต์ การเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพช่องปากก่อนที่โรคจะลุกลาม รวมทั้งสาเหตุเชิงพฤติกรรม จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุและประชากรก่อนวัยสูงอายุ ทั้งในระดับประชาชน ชุมชน และหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อลดปัญหาในช่องปากและลดการสูญเสียฟัน

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสนับสนุนการพัฒนากลไกการทำงานระดับอำเภอ/ตำบล เพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ 2.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และชุมชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผู้สูงอายุและก่อนสูงอายุ เข้าถึง บริการสุขภาพช่องปาก ผสมผสานทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพ 10 ร้อยละ
2.ผู้สูงอายุและก่อนสูงอายุ เข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก 25 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ทันตบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านส่งเสริมป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุ 60 คน
2.เชิงปริมาณ : แกนนำภาคประชาชนทราบและเข้าถึงช่องทางเผยแพร่ความรู้สูขภาพช่องปาก 50 คน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ขับเคลื่อนและพัฒนาทันตบุคลากร ด้านการประเมินคัดกรอง/ตรวจเฝ้าระวัง โดยใช้ Blue book Application เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก โดยการประชุมประสานแผนและติดตามงาน 2. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานในระดับอำเภอ/ตำบล 3. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดอบรมพัฒนาแกนนำภาคประชาชน ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เพื่อกระจายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลความรู้ของผู้สูงอายุ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 4 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 7,860.00
2 ประชุมประสานแผน และติดตามงานส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ (การคัดกรอง/ตรวจเฝ้าระวัง โดยใช้ Blue book Application และการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก) 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 16 ก.ย. 2565 23,800.00
3 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานในระดับอำเภอ/ตำบล 2 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 29 ก.ค. 2565 8,000.00
4 อบรมพัฒนาแกนนำภาคประชาชน ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 2 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2565 20,400.00
รวมเป็นเงิน 60,060.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
60,060.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่5 ทันตบุคลากร (ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแกนนำภาคประชาชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
แกนนำภาคประชาชน ประชากรก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
พญ.ชนากาญจน์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 19

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำ พื้นที่โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 8 ) 1.8 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ( 45 ) 14.1 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมสำคัญ มีการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการจัดการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน กพด. ส่วนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในเขตสุขภาพที่ 5 (จังหวัดกาญจนบุรี) มีการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ และในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ เฝ้าระวังและยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลาหารและน้ำในสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดีต่อไป ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำ พื้นที่โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่เฉพาะ และพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ดังกล่าว

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียน กพด. 2.เพื่อส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 3.เพื่อยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยว

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละคุณภาพน้ำบริโภคของโรงเรียน กพด. ผ่านเกณฑ์ 40 ร้อยละ
2.จังหวัดมีระบบประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นเมืองสุขภาพดี 1 จังหวัด
3.จังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 88 แห่ง
4.จังหวัดมีการส่งเสริมให้โรงแรมและรีสอร์ทมีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน GREEN Health Hotel 16 แห่ง
5.จังหวัดมีการส่งเสริมให้สนามบินและสถานีรถไฟมีการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 8 จังหวัด
6.จังหวัดและ อปท.มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 8 จังหวัด
7.ร้อยละของส้วมในสถานีขนส่งและสถานีบริการเชื้อเพลิงได้รับการรับรองมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 70 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการ 2.ดำเนินการตามแผนงาน แผนปฏิบัติการ โครงการ และกิจกรรมสำคัญ ให้บรรลุเป้าหมาย 3.ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 4.ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 5.รายงานให้กรมอนามัยทราบ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน กพด. และสนับสนุนชุดตรวจเฝ้าระวัง 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 45,000.00
2 พัฒนาและส่งเสริมให้จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีระบบประเมินและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ 1 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 20,000.00
3 ส่งเสริมให้สนามบินและสถานีรถไฟมีการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 8 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 17,000.00
4 จังหวัดและ อปท.มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 8 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 50,000.00
5 พัฒนาโรงเรียน กพด.ต้นแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 11 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 35,000.00
6 พัฒนาและยกระดับ Street Food Good Health, Healthy Market, Clean Food Good Taste Plus และสนับสนุนวัสดุสาธิต 11 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 200,000.00
7 ส่งเสริมพัฒนาโรงแรม/รีสอร์ท ตามมาตรฐาน GREEN Health Hotel 16 แห่ง 1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 17,000.00
8 พัฒนาส้วมสาธารณะในสถานีขนส่งและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน HAS 70 ร้อยละ 1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 30,000.00
รวมเป็นเงิน 414,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
414,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.พื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติในเขตสุขภาพที่ 5 ผู้ร่วมดำเนินการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน/โรงเรียน กพด./กรมอนามัย/ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดกาญจนบุรี) ผู้ร่วมดำเนินการ สสจ.กาญจนบุรี/อปท. อสม.และประชาชนในพื้นที่/กรมอนามัย/ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.พื้นที่ท่องเที่ยวในเขตสุขภาพที่ 5 ผู้ร่วมดำเนินการ สสจ.8 จังหวัด/อปท./สมาคม-ชมรม-คณะกรรมการผู้ประกอบการค้าอาหาร ตลาด/กรมอนามัย/ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ในโรงเรียน กพด. 2.จังหวัด อำเภอ อปท. และประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดกาญจนบุรี) 3.จังหวัด อำเภอ อปท. สมาคม/ชมรม ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ทั่วไป

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 20

1. ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับท้องถิ่น ชุมชน สถานบริการสาธาณสุขและสถานประกอบการด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
17) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี
18) ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 62 ) 18.1 ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การยกระดับท้องถิ่น ชุมชน สถานบริการสาธารณสุขและสถานประกอบการในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามบทบาท หน้าที่ภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบ จะทำให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยในสังคม ยังผลให้ประชาชนได้รับบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้มีกระบวนการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการส่งเสริมให้เกิดปัจจัยเอื้อด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดย อปท. ชุมชน สถานบริการสาธารณสุข และสถานประกอบการ อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รพ. พัฒนาอนามัยสวล.ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 98) 98 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : เทศบาลพัฒนาผ่านเกณฑ์ EHA ร้อยละ 70 70 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : ประชาชนมีพฤติกรรมด้านอวล.ที่พึงประสงค์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 (ร้อยละ 85) 85 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : อบต.จัดการอนามัยสวล.เพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ ร้อยละ 15 15 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : จังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสวล. ที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสวล. (ร้อยละ 60) 60 ร้อยละ
5.เชิงปริมาณ : สปก. ดำเนินการตามมาตรการด้านอนามัยสวล. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ร้อยละ 85) 85 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. การชี้แจงการดำเนินงานแก่ภาคีเครือข่าย 2. การสุ่มประเมินเฝ้าระวังการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารและน้ำใน สปก. 3. การประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. 4. การขับเคลื่อนการพัฒนา อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 5. การสุ่มประเมิน GREEN&CLEAN Hospital 6. การขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการใช้งาน Manifest

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การสุ่มประเมินเฝ้าระวังการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารและน้ำใน สปก. 8 จังหวัด 1 พ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 102,400.00
2 การประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. 8 จังหวัด 1 มี.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 61,440.00
3 การขับเคลื่อนการพัฒนา อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 8 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 87,440.00
4 การสุ่มประเมิน GREEN&CLEAN Hospital 8 จังหวัด 1 ก.พ. 2565 - 31 ก.ค. 2565 38,080.00
5 การขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและการใช้งาน Manifest 8 จังหวัด 1 ก.พ. 2565 - 31 ก.ค. 2565 88,130.00
รวมเป็นเงิน 377,490.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
377,490.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตบริการที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สสจ. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
อปท. สถานบริการสาธารณสุข ชุมชน สถานประกอบการ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวธิดารัตน์ ดำรงค์สอน นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ นางสาวมัตติกา ยงอยู่

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวธิดารัตน์ ดำรงค์สอน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวอุบล จันทร์เพชร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 21

1. ชื่อโครงการ :
โครงการองค์กรที่มีศักดิ์ศรีและจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 5

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
28) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมอนามัย) (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามระบบการประเมินของ ป.ป.ท.

4. cluster :
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 80 ) 21.4 ยกระดับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต กรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานคุณธรรม และความโปร่งใส โดยได้รับการถ่ายทอดภารกิจ จากกรมอนามัย และกำหนดเป็นตัวชี้วัดให้ระดับหน่วยงาน จนถึงระดับบุคคลในการสร้างการรับรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ศูนย์ฯ ได้ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนคุณธรรม ความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อผลักดันบุคลากรของศูนย์ฯ ให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานบริการประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหา ลดความเสียหายในการปฏิบัติงาน ทำประโยชน์ให้หน่วยงาน สามารถนำองค์กรด้วยนโยบายด้านการกำกับดูแลงาน ให้มีความโปร่งใส ป้องกันการเกิดทุจริตตามหลักธรรมภิบาล มีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติได้จริงทั่วทั้งองค์กร ศูนย์อนามัยที่ 5 จะจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ มีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 5 ทุกระดับ ให้มีความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ส่วนรวม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.พัฒนากลไกการปฏิบัติตน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.เสริมสร้างความรู้ให้บุคลากรในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ร่วมขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมดำเนินงาน/กิจกรรมตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานที่จะสนับสนุนการทำงานที่สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และให้ความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานฯ 80 ร้อยละ
2.บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 5 ร้อยละ 60 ร่วมดำเนินงาน/กิจกรรมตามแผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานที่จะสนับสนุนการทำงานที่สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ร้อยละ 80 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน ร้อยละ 85 85 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 5 ได้รับการพัฒนา 80 ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน 4 ไตรมาส และการจัดทำระบบควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดทำโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ วางระบบ และกำกับ ดูแล การดำเนินงาน 2.เผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และหน่วยงานย่อย เพื่อสร้างกระบวนการในการขับเคลื่อน ผลักดัน สื่อสาร การสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 3.จัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดมาตรการสำคัญสำหรับประเด็นปัญหาที่เสี่ยงต่อกระบวนการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสได้แก่ 3.1 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับหน่วยงาน รายงานกรมอนามัย 3.2 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับหน่วยงาน รายงานจังหวัด 4.ดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงาน 5.สรุปผลการดำเนินโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 มาตรการ 1 พัฒนากลไกลการสื่อสาร : ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านการทุจริต ปี พ.ศ. 2565 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2565 1,000.00
2 มาตรการ 2 พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน : 1. ส่งบุคลากรศูนย์อบรม/ประชุม สัมมนาเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 2,440.00
3 มาตรการ 2 พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน : 2. ส่งผู้เข้ารับการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 3,880.00
4 มาตรการ 3 พัฒนาคุณภาพระบบ : จัดทำเอกสารการประชุม ทุกไตรมาส 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 180.00
5 มาตรการ 2 พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน : 3. ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน (เฉพาะคณะกรรมการคณะทำงาน และหน่วยรับตรวจ) 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 2,500.00
รวมเป็นเงิน 10,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
10,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรทุกคน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน คณะทำงานติดตามประเมินผล และหน่วยตรวจรับ ของศูนย์อนามัยที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรทุกคนในศูนย์อนามัยที่ 5 , กรมอนามัย , กระทรวงสาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางนงนาฏ ทองจุล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางนงนาฏ ทองจุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางระจิตร ชาครียวณิชย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 22

1. ชื่อโครงการ :
โครงการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
4 อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
22) ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. cluster :
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 78 ) 21.2 พัฒนาสมรรถนะกำลังคนกรมอนามัยในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนบรรลุสุขภาวะที่ดี โดยมีภารกิจการผลิตพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี แผนงานโครงการต่างๆ สู่ระดับพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 5 ทั้ง 8 จังหวัด เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัดอำเภอและตำบลสามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพประชาชนดังนั้นการที่บุคลากรของศูนย์ฯได้ร่วมการนิเทศและตรวจราชการกับสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทำให้สามารถรู้สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและเป็นโอกาสชี้แจงทำความเข้าใจงานของกรมอนามัยได้เป็นอย่างดีการนิเทศและตรวจราชการจึงเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการตรวจราชการของกรมอนามัยก็ทำให้ศูนย์อนามัยสามารถสะท้อนปัญหาต่างๆในพื้นที่ให้ส่วนกลางได้รับทราบถึงผลการใช้นโยบายและนวตกรรมต่างๆของกรมได้ดีด้วยเช่นกัน

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อติดตามประเมินผลงานบริการส่งเสริมสุขภาพฯเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้นักวิชาการปรับปรุงการดำเนินงาน 2. เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ชี้แจงให้คำแนะนำงานที่มีปัญหา 3. นำเสนอผลการดำเนินงานและการตรวจราชการให้ผู้บริหารศูนย์และกรมอนามัย ทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการปรับกลยุทธ์ การดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ตรวจราชการและนิเทศงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ทั้ง 8 จังหวัด 2 ครั้ง
2.รายงานสรุปผลการตรวจราชการ/นำเสนอเผยแพร่ผ่าน website 2 ครั้ง
3.รับการตรวจราชการและนิเทศงานจากกรมอนามัย 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : สรุปรายงานการผลตรวจราชการ 1 รอบและรายงานผลการตรวจราชการ รายจังหวัด 8 จังหวัด
2.เชิงปริมาณ : รวบรวมผลสรุปการตรวจราชการที่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหานำเสนอเผยแพร่ผ่าน Website ของศูนย์ 9 ฉบับ
3.เชิงปริมาณ : สรุปผลการนิเทศและตรวจราชการของกรมอนามัย 1 ครั้ง
4.เชิงคุณภาพ : รายงานผลการตรวจราชการและสรุปรายงานการประเมินผลของศูนย์อนามัยผ่านการตรวจสอบโดยสำนักตรวจราชการฯ ได้รับการพิมพ์เผยแพร่ (โดยสำนักตรวจราชการฯ) 4 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติร่วมกับผู้ตรวจราชการฯ • แจ้งรายชื่อที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นิเทศงานแต่ละงาน(แต่งตั้งโดยผู้อำนวยการศูนย์และกรมฯ) • ประสานงานกับสำนักตรวจราชการเขตและกองแผนงาน o เตรียมเอกสาร/คู่มือตัวชี้วัดของกรมอนามัย สำนักตรวจราชการ o ประชุมชี้แจงคณะผู้นิเทศ o ประสานงาน สนต.เขตสุขภาพที่5 บริหารจัดการ และลงพื้นที่ออกนิเทศงานตามกำหนดการของสำนักตรวจฯ • รวบรวมข้อมูลสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ตก.1-ตก.2 นำเสนอในWebsite ของศอ.5 2. การตรวจราชการและนิเทศงานของกรมอนามัย • ประสานงานกับสำนักตรวจราชการกองแผนงานและบุคลากรของศูนย์ • เตรียมข้อมูลผลการดำเนินงานฯและพื้นที่ๆศึกษาดูงาน(ถ้ามี) • จัดทำเอกสารฯ และเตรียมการประชุมนำเสนอฯ • สรุปผลการตรวจราชการและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารฯและคณะตรวจราชการกรมอนามัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 รับการตรวจราชการ-นิเทศงานจากกรมอนามัย 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 24,900.00
2 การตรวจราชการและนิเทศและนิเทศงานกระทรวง 2 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 3,440.00
รวมเป็นเงิน 28,340.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
28,340.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 5 (8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใน 8 จังหวัด และสำนักงานตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุข 8 จังหวัด บุคลากรของศูนย์อนามัยจังหวัดในเขต 5, กรมอนามัย และสำนักงานตรวจราชการฯเขตสุขภาพที่ 5

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางระจิตร ชาครียวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางระจิตร ชาครียวณิชย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางระจิตร ชาครียวณิชย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 23

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการแผนงานโครงการและแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อนามัยที่ 5 ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 85 ) 23.2 พัฒนาระบบบริหารการคลังและงบประมาณ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ภาพรวมการวางแผนยุทธศาสตร์มีความสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนการกำหนดยุทธศาสตร์เปรียบเสมือนแผนที่และกลวิธีเพื่อให้คนในองค์กรทุกหน่วยย่อยได้ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทการทำงานร่วมกัน เพื่อการบรรลุภารกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่สำคัญการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ควรต้องให้ความสำคัญในการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน และการวางแผนการจัดทำยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ ที่ผ่านมาศูนย์อนามัยที่ 5 มีการจัดทำยุทธศาสตร์ภายใต้การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยทั้งหมด กระบวนการของแผนเน้นกิจกรรมควบคุมกำกับติดตามผ่านระบบ DOC โดยกองแผนงานกรมอนามัย ในการนี้ อาจทำให้ขาดโอกาสในการกำหนดกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นประเด็นความท้าทายขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ แผนงาน โครงการ และแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์อนามัยที่ 5 มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล จึงเห็นสมควรจัดทำ “โครงการบริหารจัดการแผนงานโครงการและแผนยุทธศาสตร์ศูนย์อนามัยที่ 5 ปี 2565”

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2. เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 3. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกได้

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานบริหารจัดการการดำเนินงานของศูนย์ให้บรรลุตามเป้าหมาย 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าประชุมรวม 25 คน
2.เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ออกแบบการประชุมปฏิบัติการและกำหนดการประชุม 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/งาน และผู้เกี่ยวข้อง 3. ดำเนินการตามแผน/กิจกรรม ในโครงการและบริหารความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ 4. ประเมินผลและสรุปโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปรับปรุงฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 8,250.00
2 การปรับแผนปี 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 3 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 8,250.00
รวมเป็นเงิน 16,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
16,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน /ผู้รับผิดชอบ 6 กลุ่มวัย 2. บุคลากรศูนย์ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สังเกตการณ์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายณัฐพัฒน์ ทองนิ่ม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางระจิตร ชาครียวณิชย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 24

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการรายงานตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 78 ) 21.2 พัฒนาสมรรถนะกำลังคนกรมอนามัยในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบัน กรมอนามัยได้ดำเนินการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อมุ่งสู่การเป็น-องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมด้วยเครื่องมือ PMQA (PMQA Mechanism ) มีเป้าหมายให้หน่วยงานในสังกัดปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อน ความก้าวหน้าขององค์กรด้วยกลยุทธ์ทีมนำหลัก มีการขับเคลื่อนองค์กรตาม ADLI มีการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีพ.ศ. 2563 ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการที่กรมอนามัย กำหนด 10 ตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็น PA (Performance Agreement : PA) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมีเพิ่มเติมตามภารกิจของหน่วยงาน (KPI Function) ที่เหมาะสมกับลักษณะการ ที่สำคัญพบว่าบุคคลากรให้ความใส่ใจ ร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานและการรายงานมากขึ้น มีความครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และทันตามระยะเวลา ดังนั้นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จึงเป็นกิจกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งในปี 2565 ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

8. วัตถุประสงค์ :
1. สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 5 ตระหนักในภารกิจที่จะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง (stakeholders) ทั่วทั้งองค์กรมีความพร้อมในการจัดการ 2. เร่งรัดเจ้าภาพและผู้รับผิดชอบหลัก ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูล ให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา 3. ผู้รับผิดชอบด้านรายงานผลการประเมินตนเอง ผ่านระบบ DOC มีความรู้ความเข้าใจแบบรายงาน แบบฟอร์ม เอกสาร หลักฐานอ้างอิงได้ครบถ้วนถูกต้อง เรียงลำดับด้วยความเรียบร้อยในระบบ DOC 4.0

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนผู้เข้าประชุมรวม 30 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการ 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดกรมอนามัยที่ได้รับมอบหมายครบ 9 ตัวชี้วัด ได้ตรงตามหลักเกณฑ์ 10 เรื่อง
3.เชิงเวลา : จัดประชุมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ (2 กิจกรรม) 2 วัน

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ออกแบบการประชุมปฏิบัติการและกำหนดการประชุม 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร ผู้ดูแลตัวชี้วัด 3. ดำเนินการตามแผน/กิจกรรม ในโครงการและบริหารความเสี่ยงตามวัตถุประสงค์ 4. ประเมินผลและสรุปโครงการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ไปราชการ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและการดำเนินงาน PMQA กรมอนามัย 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 7,280.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และรายงานตัวชี้วัดตามแนวทาง PMQA ปี พ.ศ.2565 ประชุมชี้แจงและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2565 และประชุม การรายงานผลการกำกับติดตามคำรับรองการปฏิบัตืราชการประจำเดือน 20 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 9,900.00
รวมเป็นเงิน 17,180.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
17,180.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ ๕

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน /เจ้าภาพ/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ 2. วิทยากร 3. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 4. บุคลากรศูนย์ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สังเกตการณ์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารและบุคลากร กรมอนามัย/ผู้รับบริการ/เครือข่าย ศูนย์อนามัยที่ ๕

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวณรัณรัตน์ ศรีจันทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางระจิตร ชาครียวณิชย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 25

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 78 ) 21.2 พัฒนาสมรรถนะกำลังคนกรมอนามัยในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1013/ว27 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 กำหนดให้ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน รวมทั้ง ขวัญและกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดสมรรถนะของข้าราชการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อย่างน้อย 10 วันต่อคนต่อปี ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้กรมอนามัยสู่องค์กรผู้มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ตามแนวทาง PMQA หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใหม่ และด้วยจุดแข็งที่เป็นแหล่งวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะให้บุคลากรการแพทย์ เครือข่ายและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งผู้บริหารด้านวิชาการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร โดยการกำหนดหลักสูตรในการอบรมที่จำเป็นสำหรับบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง โดยประหยัดงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร งานบริหารบุคคล กลุ่มอำนวยการ จึงกำหนดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปี 2565

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะของบุคลากรศูนย์ฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอย่างน้อย 10 วัน ต่อคนต่อปี โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของศูนย์ เกิดความตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงฯ และลูกจ้างชั่วคราว 300 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 10 วัน
2.เชิงคุณภาพ : บุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด 2 หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
9.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายนอก 9.2 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) 9.2.1 จัดอบรมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมภายหลังการอบรม ภายในหน่วยงาน 9.2.2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน กพ. (E-Leaning) และประเมินผลจากใบประกาศผ่านการอบรมของแต่ละหลักสูตร 9.2.3 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงานโครงการและงบประมาณ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 บุคลากรไปประชุม อบรม สัมมนา ภายนอกศูนย์ฯ 12 เดือน 31 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 200,000.00
2 จัดประชุม อบรม สัมมนา ให้บุคลากรศูนย์ฯ 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 100,000.00
รวมเป็นเงิน 300,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
300,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางปราณี ภาคสวรรค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส นางสาวฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางปราณี ภาคสวรรค์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 26

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 85 ) 23.2 พัฒนาระบบบริหารการคลังและงบประมาณ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
นโยบายและมาตรการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย นอกจากให้ความสำคัญสูงสุดกับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังเร่งรัดการดำเนินงานสนองนโยบายที่เป็นปัญหาเร่งด่วน โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการทั้งด้านคน เงิน ของ กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น ทุกหน่วยต้องเพิ่มประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เพื่ออภิบาลระบบการทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงได้จัดทำโครงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมุ่งเน้นทำให้เร็ว ทำจริง ทำได้ผล และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานบริหารจัดการการดำเนินงานของศูนย์ให้บรรลุตามเป้าหมาย 1 หน่วยงาน
2.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 300 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ 2. เบิกจ่ายตามกฎระเบียบ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าถ่ายเอกสาร 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565 40,000.00
2 ค่าวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 300,000.00
3 ค่าใช้สอยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 19,830.00
4 ค่าสาธารณูปโภค 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 800,000.00
5 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 480,000.00
รวมเป็นเงิน 1,639,830.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,639,830.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวน้ำผึ้ง กลิ่นด้วง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอุษณีย์ ขาวเหลือง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางปราณี ภาคสวรรค์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 27

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ศูนย์อนามัยที่ 5 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
26) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ทุกหน่วยต้องเพิ่มประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เพื่ออภิบาลระบบการทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ 5 จึงได้จัดทำโครงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำขั้นต่ำและรายจ่ายพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมุ่งเน้นทำให้เร็ว ทำจริง ทำได้ผล และมีผลต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐในการพัฒนางานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานบริหารจัดการการดำเนินงานของศูนย์ให้บรรลุตามเป้าหมาย 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับค่าตอบแทนครบ 12 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. รวบรวมข้อมูลบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 5 2. เบิกจ่ายตามกฎระเบียบ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าตอบแทน พตส. 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 2,520,000.00
2 ค่าตอบแทนแพทย์ไม่เวชปฏิบัติส่วนตัว 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 720,000.00
3 ค่าสมทบประกันสังคม 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 93,000.00
รวมเป็นเงิน 3,333,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
3,333,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางสาวสุดา ตังกานนท์ นักจัดการงานทั่วไป นางสาวยุพา บุตรเล็ก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางปราณี ภาคสวรรค์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 28

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาวิชาการและจริยธรรมการวิจัย ศูนย์อนามัยที่5

2. ยุทธศาสตร์ :
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
20) จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย
23) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี
24) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ผ่านมาถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 89 ) 24.1 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ในฐานะหน่วยงานส่วนภูมิภาค จึงมีภารกิจสนับสนุนวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคีเครือข่าย ในเขตสุขภาพที่ ๕ และมีบทบาทหน้าที่ส่วนหนึ่งในด้านการศึกษาวิจัย พัฒนา และบริการวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขและบริบทของเขตสุขภาพ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ ๕ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรภายในองค์กร ขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัย R2R นวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิชาการ

8. วัตถุประสงค์ :
1.3.1 เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของศูนย์อนามัยที่ ๕ 1.3.2 เพื่อส่งเสริมการใช้จริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ตามหลักจริยธรรมการวิจัยสากล 1.3.3 เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.กลุ่มงาน/หน่วยงานย่อยภายในศูนย์อนามัยที่๕ มีผลงานวิชาการ เช่น วิจัย R2R KM LEAN ฯลฯ 80 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาตามกระบวนการจริยธรรมการวิจัย 5 เรื่อง
2.เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิชาการที่เผยแพร่ 5 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน 2. จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 (เป้าหมาย 30 คน) 3. สนับสนุนบุคลากรศูนย์ฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการทำวิจัยสาธารณสุข 4. สนับสนุนงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการนอกหน่วยงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (ระบบประชุมทางไกล) 1 ครั้ง 4 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 15,000.00
2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการนอกหน่วยงาน 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 4,000.00
3 ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 5,000.00
รวมเป็นเงิน 24,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
24,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
-คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (EC) ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี -บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-บุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี -ภาคีเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ -ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๕

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 5

19. ผู้เสนอโครงการ :
น.ส.ดลฤดี แก้วสวาท

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวชนากาญจน์ อบมาลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 29

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทุกช่วงวัย (HL)

2. ยุทธศาสตร์ :
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

4. cluster :
ส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ (HL)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 64 ) 19.2 พัฒนาสถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา สถานประกอบการ เป็นองค์กรต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ HLO
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
โลกาภิวัตน์ ทำให้ประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสุขภาพของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ปัญหาการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ รวมทั้ง ปัญหาสุขภาพที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรค/ปัญหาสุขภาพ คือ พฤติกรรมสุขภาพและการใช้ชีวิต ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและการเกิดโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าวให้ลดลงนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยภายในตัวบุคคล เช่น ความรู้ การรับรู้ ความเข้าใจ และปัจจัยแวดล้อม อย่างเหมาะสม ในการพัฒนาปัจจัยภายในตัวบุคคล จะต้องปลูกฝังให้ประชาชนเกิด“Health Literacy”หรือ”ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” ซึ่งหมายถึง ความสามารถและทักษะในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมิน และประยุกต์ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในตลอดช่วงอายุ เมื่อบุคคลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ จะมีศักยภาพในการดูแลตนเองได้ รวมทั้งยังจะช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้กับบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ด้วย การพัฒนา Health Literacy จึงเป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในระดับบุคคลและเป็นการธำรงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน ปัจจุบันการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สภาปฏิรูปได้กำหนดให้มีการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาด้านสาธารณสุข โดยมอบหมายให้กรมอนามัยเป็นแกนนำหลักในการดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นสุขภาพที่เกี่ยวข้องในชีวิตและพัฒนาขีดความสามารถในระดับบุคคล ซึ่งกรมอนามัย ได้จัดทำข้อเสนอการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย แบบบูรณาการ 3 มิติ 4 ประเด็น (4x4x4) ประกอบด้วย มิติที่ 1 การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพตามกลุ่มวัยในสถานที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาศัยกลไกการขับเคลื่อนโดยเส้นทางชีวิต(Life Course Approach) ได้แก่ 1.1) ก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของเด็ก ที่หน่วยบริการสุขภาพ ศูนย์บริการเด็กชุมชน 1.2) พัฒนาเด็กวัยเรียน วัยรุ่นและเยาวชน ที่สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาชุมชน 1.3) พัฒนาสุขภาพวัยทำงาน ที่ทำงาน สถานประกอบการสวน-ไร่-นา และ 1.4) พัฒนาผู้สูงวัยที่อาคารชุด/ชุมชน/ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน มิติที่ 2 ระบบที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนตามกลุ่มวัย ได้แก่ 2.1) การจัดบริการสุขภาพ 2.2) การคัดกรองและเลือกรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2.3) การควบคุมป้องกันโรคด้วยตนเอง และ 2.4) การส่งเสริมสุขภาพของตนเอง มิติที่ 3 กระบวนการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ 3.1) เข้าถึง 3.2) เข้าใจ 3.3) ตรวจสอบและ 3.4) ตัดสินใจใช้และบอกต่อ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น” ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมอนามัย เห็นความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ ตามแนวทางทฤษฎีV-Shape มาเป็นกระบวนการความสำเร็จในการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรให้เป็นผู้มีความรอบรู้อย่างรอบด้านในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการสื่อสารและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เอื้อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลสุขภาพและบริการขององค์กร ทำให้ตัดสินใจในการใช้บริการ และจัดการ ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.รายงานกิจกรรมผู้เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านสุขภาพ 1 ฉบับ
2.รายงานการผลิตสื่อวิดีโอและการเผยแพร่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 ฉบับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมทบทวน ความรู้ด้านสุขภาพ 100 คน
2.เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อวิดีโอ 2 เรื่อง
3.เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 80 ร้อยละ
4.เชิงเวลา : การจัดกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้เป็นผู้มีความรอบรู้อย่างรอบด้านในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“การประยุกต์แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ”เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สู่การเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ จัดขึ้นในช่วงเดือน ม.ค-พ.ค 65 2. การพัฒนาคุณภาพการสื่อสารและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เอื้อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูลสุขภาพและบริการขององค์กร ทำให้ตัดสินใจในการใช้บริการ และจัดการ ดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 2.1 จัดเตรียมการผลิตสื่อวิดีโอและเผยแพร่ ข้อมูลสุขภาพและบริการขององค์กร ด้านการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ จัดทำในช่วงเดือน ม.ค-พ.ค. 65

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์แนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่การปฏิบัติ” 2 วัน 1 ม.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 45,000.00
2 ผลิตสื่อวิดีโอ ข้อมูลสุขภาพและบริการขององค์กร ด้านการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2 เรื่อง 1 ม.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 5,000.00
รวมเป็นเงิน 50,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
50,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
คณะกรรมการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางจุฑารัตน์ สนุกแสน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายสมเกียรติ อรุณภาคมงคล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ลำดับที่ : 30

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีศูนย์อนามัยที่ 5 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
ข้อมูลจัดการความรู้และเฝ้าระวัง(KISS)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 82 ) 22.2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพ และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 27 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 กำหนดให้ข้าราชการต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และ มีคุณภาพชีวิต มีความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน รวมทั้งขวัญและกำลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดสมรรถนะของข้าราชการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อย่างน้อย 10 วันต่อคนต่อปี ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของกรมอนามัย มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยและมีข้อมูลที่ใช้ประกอบในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำหลักสูตรการเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ประจำปี 2565

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานจ้างเหมาบริการ 300 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จัดอบรมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภายในหน่วยงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 จัดอบรมการใช้งานระบบงาน Intranet ศูนย์อนามัยที่ 5 จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 25 คน 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 25,000.00
2 จัดอบรมการใช้งานระบบเก็บข้อมูลกลาง ศูนย์อนามัยที่ 5 และการใช้งานระบบงานอื่น ๆจำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 25 คน 80 ร้อยละ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 25,000.00
รวมเป็นเงิน 50,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
50,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายจิระเดช นงษ์รัก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นางสาวกรรณิการ์ จันทร์หลิน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางระจิตร ชาครียวณิชย์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................