หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 25 ) 7.1 พัฒนาระบบและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและเยาวชนเป็นประเด็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้การลดอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปี เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนา แห่งสหัสวรรษ (MDGs) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่นานาชาติต้องการให้บรรลุได้ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยได้กำหนดให้การลดอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 10 – 14 ปี และอายุ 15 – 19 ปี เป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยการสร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะ ที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย สำหรับประเทศไทย อัตราการคลอดในวัยรุ่นของประเทศมีแนวโน้มลดลงทุกปี ข้อมูลล่าสุดในปี 2564 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 - 14 ปี ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2564 เท่ากับ 1.05 ต่อพัน (HDC 16 ส.ค. 64) และอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2564 เท่ากับ 26.20 ต่อพัน (HDC 16 ส.ค. 64) แต่อย่างไรก็ตามยังมีการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี อยู่ในระดับสูง โดยร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เท่ากับ 13.91 (HDC ณ 16 ส.ค. 64) เนื่องจากปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งผลกระทบทางสุขภาพ เช่น ความเสี่ยงต่อสุขภาพเด็ก แรกเกิด การทำแท้ง และการทอดทิ้งทารก ผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ผลกระทบต่อการศึกษา ครอบครัวและอาชีพและผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพื้นที่ในการดำเนินงานเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ (อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์) การสนับสนุนให้สถานบริการสาธารณสุข จัดให้มีระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services: YFHS) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การพัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว และยังคงมีประเด็นความท้าทายและช่องว่างในการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหาอันเนื่องมาจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ทั้งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ซ้ำ โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับคุณภาพของประชากรที่เกิดใหม่ ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่สำคัญให้กับเด็กและวัยรุ่นที่จะเข้าสู่วัยแรงงานในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อรองรับโครงสร้างทางประชากรประเทศไทย ดังนั้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ ระบบการประเมินรับรอง และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์พัฒนารูปแบบการดำเนินงาน การพัฒนารูปแบบ การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ในระดับพื้นที่ รวมถึงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัย กระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายดำเนินงานอย่างบูรณาการ เน้นการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อส่งผลให้วัยรุ่นและเยาวชนมีความรอบรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และเข้าถึงสิทธิด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงเป็นสิ่งที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานแบบบูรณาการเพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนมีความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของวัยรุ่น 3. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและลดการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น 4. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นทั้งการทำงานเชิงรุกและเชิงรับ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.วัยรุ่นมีความรอบรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 50 ร้อยละ
2.ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 13 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของวัยรุ่นที่เข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร 55 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : ร้อยละการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีหลังคลอดหรือ หลังแท้ง 30 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 30 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : อำเภอผ่านมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ 30 ร้อยละ
5.เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ ในสถานการณ์โรคโควิด-19 1 เรื่อง
6.เชิงคุณภาพ : แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2566-2570 1 เรื่อง
7.เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 100 ร้อยละ
8.เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ 10.1 จัดประชุมและรวบรวมข้อมูลจากคณะทำงานยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเตรียมข้อมูลนำเข้าการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 10.2 จัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 10.3 จัดทำแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯ (ฉบับที่ ๓) 10.4 รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการของทุกยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 3) 10.5 สรุปรายงานการประชุม กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ 10.6 การขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐาน YFHS และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ 10.7 การประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภอตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอในระดับดีเด่น 10.8 การพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ ในสถานการณ์โรคโควิด-19 10.9 การพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศสำหรับวัยรุ่น 10.10 การเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการเฝ้าระวัง การแท้งประเทศไทย) 10.11 การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนในเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 10.12 พัฒนาระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teen act indicators) 10.13 พัฒนาระบบและส่งเสริมการเข้าถึง Teenage Digital Platform 10.14 ประชุมหารือปัญหาการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรของหน่วยบริการ 10.15 ประชุมหารือการพัฒนาแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความรอบรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยเจริญพันธุ์ 10.16 การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการเพื่อจัดประชุมวิชาการนานาชาติวางแผนครอบครัว (International Conference on Family Planning 2022 : ICFP 2022) กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ 10.17 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินมาตรฐาน YFHS และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ 10.18 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 10.19 เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามโรงพยาบาลที่ดำเนินงานตามมาตรฐาน YFHS และอำเภอที่ดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 38,800.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ ในสถานการณ์โรคโควิด-19 1 ฉบับ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 20,000.00
3 การประชุมพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศสำหรับวัยรุ่น 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 11,400.00
4 จัดจ้างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบเนื้อหาทางวิชาการแบบคัดกรองความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศสำหรับวัยรุ่น 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 50,000.00
5 ประชุมเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teen act indicators) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 5,700.00
6 จ้างเหมาบริการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teen act indicators) 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 100,000.00
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teen act indicators) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 68,225.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือส่งต่อวัยรุ่นอย่างเป็นระบบ ผ่าน Line official Teen club 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 4,650.00
9 รณรงค์สร้างกระแสการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่าน Line official Teen club 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 245,350.00
10 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 4,650.00
11 ประชุมหารือปัญหาการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรของหน่วยบริการ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 4,000.00
12 ประชุมหารือการพัฒนาแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความรอบรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยเจริญพันธุ์ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 4,000.00
13 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 17,450.00
14 จ้างเหมาทำโล่โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 ระดับดีเด่น และอำเภอที่ดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอในระดับดีเด่น 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 18,000.00
15 จ้างเหมาบริการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลความพึงพอใจของวัยรุ่นที่ได้รับบริการสุขภาพที่เป็นมิตร 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 50,000.00
16 จ้างเหมาบริการศึกษาสถานการณ์และการเข้าถึงสิทธิของวัยรุ่นภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 10,000.00
17 ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 389,000.00
18 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 100,000.00
19 ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 9,000.00
20 ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 9,300.00
21 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติฯ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 62,500.00
22 ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระฯ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 30,000.00
23 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแท้งที่ปลอดภัย 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 80,400.00
24 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินมาตรฐาน YFHS และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 12,000.00
25 ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 75,000.00
26 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 750,000.00
27 ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการ 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 28,000.00
28 ประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ (International Conference on Family Planning 2022 : ICFP 2022) 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 48,500.00
29 ประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 25,050.00
30 การประชุมพิจารณาผลการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภอตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอในระดับดีเด่น 6 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 37,800.00
รวมเป็นเงิน 2,308,775.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,308,775.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดต่างๆทุกภูมิภาค

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2. คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 3. คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 4. คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแต่งตั้ง 5. บุคลากรสาธารณสุขสังกัดกรมอนามัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุข

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. วัยเรียนวัยรุ่น อายุ 10 – 19 ปี 2. คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน และฝ่ายเลขา ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 3. ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ในศูนย์อนามัยที่ 1-12 สสม. และ ศอช. 4. หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางปติมา หิริสัจจะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3. นางอรอุมา ทางดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 4. ร้อยโทหญิงณิชารัศม์ ปัญจจิตราพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 5. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสมสุข โสภาวนิตย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 9 ) 2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
วิถีชีวิตในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงไทยมีการศึกษาสูงขึ้น ออกไปทำงานนอกบ้าน มากขึ้น คนรุ่นใหม่ทั้งหญิงและชายมีค่านิยมที่จะอยู่เป็นโสด แต่งงานกันน้อยลง แต่งงานช้าลง ชะลอการมีบุตร ต้องการมีบุตรจำนวนน้อยลง ส่งผลให้อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศไทยลดลง มีคนที่มีภาวะมีบุตรยากเพิ่มขึ้น จากเดิมผู้หญิงไทยคนหนึ่งมีบุตรเฉลี่ยตลอดวัยเจริญพันธุ์ของตนมากถึง 6 คน แต่ในปี 2563 มีบุตรเฉลี่ยเพียง 1.53 คน ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทน จำนวนการเกิดที่เคยมีมากกว่า 1 ล้านคน ลดลงเหลือเพียง 618,193 คน ในปี 2562 และมีแนวโน้มจะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีจำนวนการเกิดที่ต่ำกว่า 600,000 คน ซึ่งนอกจากปัญหาจำนวนการเกิดแล้ว ไทยยังประสบปัญหาคุณภาพการเกิดและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยหลายด้าน อาทิ อัตราส่วนการตายมารดา ปีพ.ศ. 2563 เท่ากับ 20.35 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ไม่ควรเกิน 15 ต่อแสนการเกิดมีชีพ ซึ่งการตายส่วนใหญ่มาจากสาเหตุทางตรง คือ การตกเลือด รองลงมาคือ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอด และความผิดปกติอื่นของมารดา เนื่องจากการตั้งครรภ์และการคลอด ไม่ผ่านตามเป้าหมาย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราตายทารกแรกเกิด ปีพ.ศ. 2563 เท่ากับ 3.9 ไม่ผ่านตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ไม่เกิน 3.8 ต่อพันทารกแรกเกิดมีชีพ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบว่า ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีภาวะเตี้ย ร้อยละ 15.5 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่เกิน ร้อยละ 14 ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีภาวะผอม ร้อยละ 6 เท่ากับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 6 ร้อยละของเด็ก 0 - 5 ปี มีภาวะอ้วน ร้อยละ 10.8 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่เกิน ร้อยละ 10 แสดงว่า ปัญหาด้านโภชนาการของเด็กยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไข เพราะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญหาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย หรือ MICS (Multiple Indicators Cluster Survey) จากครัวเรือน 40,660 ครัวเรือนทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน 2562 พบว่า อัตราของเด็กที่เตี้ยแคระแกร็น ผอมแห้ง และมีน้ำหนักเกิน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมองของเด็ก สุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กในระยะยาว เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปีในประเทศไทย ร้อยละ 13 มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ในขณะเดียวกัน เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 8 มีภาวะผอมแห้ง และร้อยละ 9 มีน้ำหนักเกิน ซึ่งเพิ่มจากปี 2558 ที่ภาวะเตี้ยแคระแกร็น ผอมแห้ง หรือน้ำหนักเกิน อยู่ที่ร้อยละ 11 5 และ 8 ตามลำดับ ผลสำรวจครั้งนี้ยังชี้ว่า แม้นมแม่จะเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาสมองและป้องกันทารกจากการเจ็บป่วย แต่มีทารกอายุไม่เกิน 6 เดือนเพียงร้อยละ 14 เท่านั้นที่ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียว ซึ่งลดลงจากปี 2558 ที่ร้อยละ 23 ผลสำรวจยังแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำที่น่ากังวล โดยความแตกต่างขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เด็กอาศัยอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ระดับการศึกษาของแม่ และชาติพันธุ์ ตัวอย่างเช่น เด็กที่แม่ขาดการศึกษา เด็กที่อาศัยในครัวเรือน ที่หัวหน้าครัวเรือนไม่ได้พูดภาษาไทย และเด็กที่อาศัยในครัวเรือนยากจนมาก มักขาดสารอาหารมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น ๆ โดยอัตราของเด็กเตี้ยแคระแกร็นคิดเป็นร้อยละ 19 18 และ 16 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (ร้อยละ 13) มีข้อสังเกตว่า กรุงเทพมหานครมีเด็กที่มีภาวะเตี้ย แคระแกร็นและน้ำหนักเกินมากกว่าภาคอื่น (ร้อยละ 17) เด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่: เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีร้อยละ 24 ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่ เนื่องจากพ่อแม่มักย้ายถิ่นเพื่อหางานทำ อัตรานี้สูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 36) และกลุ่มเด็กในครัวเรือนที่ยากจนมาก (ร้อยละ 39) จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยยังคงประสบปัญหา “เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ” แม้ว่าจะมีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 แต่สถานการณ์ปัญหาก็ยังคงน่าเป็นห่วง จากการวิเคราะห์การทำงานพบว่า ประเด็นปัญหาสำคัญคือ การขาดความรู้ การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร และการเข้าถึงบริการ ด้วยข้อจำกัดของบริการที่ส่วนใหญ่เป็นบริการเชิงรับ จัดบริการในสถานบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะในประเด็นของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นการให้งบประมาณแบบเหมาจ่ายรวมประชาชนคนไทยทุกสิทธิ ที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือไม่ได้รับบริการ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ใช้สิทธิประกันสังคม ที่บางส่วนใช้สิทธิกับสถานบริการสาธารณสุขที่ไม่ได้อยู่ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวลาจะใช้สิทธิต้องไปหาสถานบริการอื่น บางส่วนเข้าไม่ถึงบริการด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บางส่วนไม่สะดวกในการลางานเพื่อเข้ารับบริการ บางส่วนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมยากลำบาก บางส่วนเป็นข้อจำกัดด้านภาษา การสื่อสารที่ไม่ใช้ภาษาไทย ในปีที่ผ่านมาการดำเนินของการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกลไกการกำกับติดตามในระดับประเทศ การขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย การแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การรณรงค์ในประเด็นสำคัญ ๆ เพื่อสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ การสร้างกระแสสังคมเพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร การพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย เข้าถึงง่ายทั้งในส่วนของเพจ เว็บไซต์ และฐานข้อมูล สำหรับในปีงบประมาณ 2565 ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยจะเพิ่มเติมในกลุ่มด้อยโอกาส และเปราะบางมากขึ้น การส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิประโยชน์ที่จำเป็น ลดความเหลื่อมล้ำ และลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ การพัฒนาฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปพัฒนางานต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิประโยชน์ 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ โดยใช้สื่อที่เป็นรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 3. เพื่อสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกระดับ 4. เพื่อติดตาม และหนุนเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดช่องว่างในการทำงานแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นมิตร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยพัฒนางาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 2 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของหญิงชายวัยเจริญพันธุ์ที่ใช้ชีวิตคู่และต้องการมีบุตรมีความรู้ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร 60 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอเชิงนโยบายมีความถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ 2 เรื่อง
3.เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่กำหนดสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามเวลา 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. เขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 2. ทบทวนข้อมูล สถานการณ์ งานวิจัยเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 3. จัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้โครงการ 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ 5. จัดเตรียมข้อมูลทางวิชาการเพื่อเตรียมประชุมในคณะต่าง ๆ 6. จัดทำข้อมูลสถานการณ์ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 7. ออกแบบวิธีการ ขอบเขตการจ้าง ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 8. พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนการดำเนินงานตามขอบเขตการจ้าง 9. ดำเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 10. กำกับ ติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน 11. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ 1 ครั้ง 3 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 57,450.00
2 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริม การเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 40,850.00
3 ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการที่ปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และประชากร 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 28,300.00
4 ประชุมคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ/อนุกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 4,400.00
5 จัดกิจกรรมสร้างกระแสเนื่องในวันวาเลนไทน์ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2565 300,000.00
6 จ้างเหมาบริการพัฒนาและดูแลแพลตฟอร์ม wiwahproject 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 50,000.00
7 จ้างเหมาบริการถ่ายทอดสดและจัดทำคลิปการให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 450,000.00
8 จ้างเหมาบริการในการสำรวจความพร้อมในการจัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตร และการจัดบริการช่วยเหลือภาวะมีบุตรยาก 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 200,000.00
9 การเยี่ยมเสริมพลังเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตร และการจัดบริการช่วยเหลือภาวะมีบุตรยาก 2 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 100,000.00
รวมเป็นเงิน 1,231,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,231,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถานที่ราชการ/ สถานที่เอกชน/กทม.และต่างจังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. คณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการ / คณะทำงานวิชาการ 2. ผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ / นักวิชาการ / ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. หญิง-ชายวัยเจริญพันธุ์ / หญิงตั้งครรภ์ / เด็กอายุ 0-5 ปี 2. นักวิชาการ / เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางปติมา หิริสัจจะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางปภาวี ไชยรักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นางสาวณิชามัญช์ เอี่ยมแสงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 4. นางสาวเจนจิรา อุ่นแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปติมา หิริสัจจะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดีกรมอนามัย

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 25 ) 7.1 พัฒนาระบบและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในประเด็นหญิงย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายที่จะกระทำต่อเนื้อตัวร่างกายของตนเอง และมาตรา 305 เป็นบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ จึงกำหนดให้มีการปรับแก้ มาตรา 301 และมาตรา 305 ให้เสร็จสิ้นภายในสามร้อยหกสิบวัน และต่อมาวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติ มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และมาตรา 305 คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาต่อสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเต็มคณะในวันที่ 25 มกราคม 2564 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 และมีผลบังคับใช้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ.... (ความผิดฐานทำให้แท้งลูก) และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิดฐานทำให้แท้งลูก) มอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณาดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงบประมาณ แพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น ในการนี้กลุ่มพัฒนาประชากร สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและการตั้งครรภ์ต่อได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงอันจะนำไปสู่การเกิดของประชากรที่มีคุณภาพ และส่งผลให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : มีการพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาทางเลือกสตรีที่ตั้งครรภ์ ไม่พร้อมและนวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 200 คน
2.เชิงปริมาณ : มีรายงานการประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 1 เรื่อง
3.เชิงปริมาณ : มีรายงานการประเมินระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine Model) 1 เรื่อง

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาทางเลือกสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและนวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 1. จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมอบรม 2. จัดทำเอกสารการอบรม 3. ดำเนินการจัดอบรม 4. สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร กิจกรรมที่ 2 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 1. จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 2. จัดทำเอกสารการประชุม 3. ดำเนินการจัดประชุม 4. สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 1. ประสานผู้เชี่ยวชาญ 2. ดำเนินการจัดจ้างเพื่อประเมินผล ฯ 3. เสนอผลการประเมินผล ฯ ต่อผู้บริหาร กิจกรรมที่ 4 ประชุมพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine Model) 1. จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 2. จัดทำเอกสารการประชุม 3. ดำเนินการจัดประชุม 4. สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร กิจกรรมที่ 5 ประเมินระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine Model) 1. ประสานผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม 2. ดำเนินการจัดจ้างเพื่อประเมินระบบฯ 3. เสนอผลการประเมินระบบฯ ต่อผู้บริหาร กิจกรรมที่ 6 ประชุมหารือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการให้คำปรึกษาทางเลือกแก่หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 1. จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 2. จัดทำเอกสารการประชุม 3. ดำเนินการจัดประชุม 4. สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร กิจกรรมที่ 7 ประชุมหารือปัญหาการหยุดให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของหน่วยบริการ 1. จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 2. จัดทำเอกสารการประชุม 3. ดำเนินการจัดประชุม 4. สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร กิจกรรมที่ 8 ประชุมพัฒนาแนวทางปฏิบัติการยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 1. จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 2. จัดทำเอกสารการประชุม 3. ดำเนินการจัดประชุม 4. สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาทางเลือกสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและนวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 10,000.00
2 ประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 200,000.00
3 ประชุมพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine Model) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 4,000.00
4 ประเมินระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine Model) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 200,000.00
5 ประชุมหารือปัญหาการหยุดให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยของหน่วยบริการ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 4,000.00
6 ประชุมพัฒนาแนวทางปฏิบัติการยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 4,000.00
7 ประชุมหารือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นการให้คำปรึกษาทางเลือกแก่หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 8,550.00
8 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 10 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 62,500.00
รวมเป็นเงิน 493,050.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
493,050.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. แพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 2. แพทย์และสหวิชาชีพผู้ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยในสถานบริการ 3. ศูนย์อนามัย 4. สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม 1633 5. เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. นักวิชาการและบุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์และผู้เกี่ยวข้อง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1. ผู้จัดบริการ/ผู้รับผิดชอบงาน/เครือข่าย ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและงานอนามัยการเจริญพันธุ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประชาชนที่มารับบริการยุติการตั้งครรภ์และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในสถานบริการของรัฐและเอกชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวบุษกร แสงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 3. นางสาววารินทร์ แช่มฉ่ำ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นางสาววรรณวิศา อยู่เป็นสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 5. นางสาวนภัทชา สมพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 6. นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศอาวุธ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร : สู่กรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
28) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมอนามัย) (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามระบบการประเมินของ ป.ป.ท.

4. cluster :
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 78 ) 21.2 พัฒนาสมรรถนะกำลังคนกรมอนามัยในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปราศจากมลพิษและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ โดยที่ผ่านมากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ หรือ Health Literate Organization (HPO) เพื่อเพิ่มระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน ด้วยเหตุนี้ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร: สู่กรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังให้การบริหารจัดการองค์กรของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อความรอบรู้ ด้านสุขภาพประชาชนสามารถตอบสนองนโยบายของกรมอนามัย มีการดำเนินงานบรรลุสำเร็จตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคลากร 3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภายในสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มีการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อความรอบรู้สู่กรมอนามัย 4.0 1 หน่วยงาน
2.มีการบริหารจัดการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 1 หน่วยงาน
3.มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 การบริหารจัดการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 1.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในหน่วยงาน 1.2 การสร้างระบบการจัดการภายในองค์กรให้รองรับปริมาณงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารจัดการ โดยอำนวยความสะดวกให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/เดินทางไปราชการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการและบริหารจัดการในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งจัดอบรมพัฒนาบุคลกรภายในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร 1.4 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ ได้แก่ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและ ยานพาหนะ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่ชัดเจน และกำหนดให้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานร่วมกับกองแผนงานและกองคลังทุกเดือน 2. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยใจ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 200,000.00
2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่อมบำรุงดูแลเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 60,000.00
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 35,400.00
4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 378,800.00
5 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 60,000.00
6 ค่าน้ำดื่ม 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 15,000.00
7 ค่าจ้างถ่ายเอกสารและค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 60,000.00
8 ค่าจ้างเหมาเอกชนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 360,000.00
รวมเป็นเงิน 1,169,200.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,169,200.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางณิชมน ผลวิจิตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 2. นางนารีรัตน์ ฉัตรนุกูล ตำแหน่งนายช่างศิลป์ชำนาญงาน 3. นางสาวฟองจันทร์ คุปตธรณี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 4. นางสาวแน่งน้อย ฉันทพานิช ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 5. นางสาวนพวรรณ เมฆเจริญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำราญงาน 6. นางสาวเกศราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 7. นางสาวจุรีรัตน์ หมวดคง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางณิชมน ผลวิจิตร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
28) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมอนามัย) (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามระบบการประเมินของ ป.ป.ท.

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และบทบาทหน้าที่ของภารกิจหน่วยงานด้านการขับเคลื่อนงานวิชาการ งานวิจัย การจัดการความรู้และนวัตกรรม มุ่งสู่กรมอนามัย 4.0 โดยสำนักอนามัยการเจริยพันธุ์ เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากร รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสังกัดกรมอนามัย จึงมีค่าตอบแทนพิเศษ (พตส.) ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ และค่าเช่าบ้าน เพื่อให้ขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2. ประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงาน 3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่ได้รับการจัดสรรให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกรมอนามัย และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 4. เสนอแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีต่อหัวหน้ากลุ่มงาน 5. จัดทำแผนงาน/โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 6. ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ ตามระยะเวลาที่กำหนด 7. รายงานผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ 8. ติดตาม และประเมินผลโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ 9. สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ และสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 852,000.00
รวมเป็นเงิน 852,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
852,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางณิชมน ผลวิจิตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 2. นางนารีรัตน์ ฉัตรนุกูล ตำแหน่งนายช่างศิลป์ชำนาญงาน 3. นางสาวฟองจันทร์ คุปตธรณี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 4. นางสาวแน่งน้อย ฉันทพานิช ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางณิชมน ผลวิจิตร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายพีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
อธิบดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................