หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 10 (Smart Mom R10)

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 10 ) 2.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการงานอนามัยแม่และเด็กแบบครบวงจร 2.เพื่อป้องกันมารดาเสียชีวิตจากสาเหตุที่ป้องกันได้

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.อัตรามารดาตาย ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 17 หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : อัตราทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน 50 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : 2.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 75 75 ร้อยละ
3.เชิงปริมาณ : หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ ๓ ครั้งตามเกณฑ์ 75 ร้อยละ
4.เชิงปริมาณ : ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้ง ร้อยละ 75 75 ร้อยละ
5.เชิงปริมาณ : อัตราความครอบคลุมการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ของหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดบุตร 100 ร้อยละ
6.เชิงปริมาณ : ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ไม่เกินร้อยละ 14 14 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.พัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็ก 2.ขับเคลื่อนระบบคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ 3.พัฒนาระบบเฝ้าระวังการคลอดก่อนกำหนดและป้องกันLBW 4.กำกับ ติดตามผลและคืนข้อมูล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็ก (1.พัฒนาคู่มือแนวทางป้องกันมารดาตาย 2.จัดทำ E-Book 3. ประกาศนโยบายฯ 4. กำกับติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง) 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 36,000.00
2 รณรงค์กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (วันเด็ก /วันไข่โลก/นมแม่/พัฒนาการเด็ก/ไอโอดีน) 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 20,000.00
3 ขับเคลื่อนระบบบริการคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ (1.ทบทวนระบบบริการ 2.จัดทำ SOP 3.ชี้แจงการใช้ระบบข้อมูล 4.ลงพื้นที่ติดตาม 5.สรุปผล) 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 14,000.00
4 พัฒนาระบบเฝ้าระวังการคลอดก่อนกำหนดและป้องกัน LBW ( 1. ทบทวนและปรับปรุง CPG 2.ชี้แจงการใช้ CPG 3.สรุปผล) 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 65,000.00
5 พัฒนาคลินิกสาธิตอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ( 1.จัดซื้อชุดสื่อสาธิต 2.จัดทำคลิป 3.ประเมินผล) 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 50,000.00
6 พัฒนา HL ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด (1.เผยแพร่องค์ความรู้ Pink book และ Save mom 2.วัดผลการเข้าถึงสื่อ 3.สรุปและประเมินผล) 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 0.00
รวมเป็นเงิน 185,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
185,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ในเขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและประชาชนทั่วไปในเขตสุขภาพที่10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง 2.นางสาวไปยดา วิรัศมี

19. ผู้เสนอโครงการ :
1.นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน (Smart Kids R10)

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 18 ) 5.1 พัฒนารูปแบบ มาตรฐานการจัดบริการด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อแก้ไขภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่10

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ตำบลขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต จำนวน 70 ตำบล 70 ตำบล
2.อัตราเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 62 ร้อยละ
3.อัตราทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ออกเฝ้าระวังเชิงรุก พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 4 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประกวดการดำเนินงานมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และตำบลมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต (Ranking) 2.ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประกวดการดำเนินงานมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และตำบลมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต (Ranking) 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 141,000.00
2 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 8,000.00
รวมเป็นเงิน 149,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
149,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
-พชอ.ในเขตสุขภาพที่10 -พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตสุขภาพที่10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรสาธารณสุข หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด เด็กปฐมวัยและประชาชนทั่วไป ในเขตสุขภาพที่10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.น.ส.นภัชชล รอดเที่ยง 2. น.ส.ไปยดา วิรัศมี

19. ผู้เสนอโครงการ :
น.ส.นภัชชล รอดเที่ยง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขยายผลพื้นที่ต้นแบบศูนย์พัฒนาต้นแบบ EF และ 4D เล่นเปลี่ยนโลก (Smart Community)

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 20 ) 5.3 ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
-เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการ ทักษะทางสมองเด็กปฐมวัย (EF) -เพื่อขยายผลการพัฒนาศูนย์ EF ต้นแบบ และ 4D เล่นเปลี่ยนโลก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ศูนย์พัฒนาต้นแบบ EF 200 แห่ง
2.เชิงปริมาณ : ศูนย์เด็กเล็ก 4 D 200 แห่ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.พัฒนาทีมขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้าน 4D เล่นเปลี่ยนโลก และยกระดับคุณภาพบริการให้เป็นศูนย์เด็กEF ระดับจังหวัด 2.พัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการเล่น เสริมทักษะEF ครูก. 3.กำกับติดตามการดำเนินงานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้าน 4D เล่นเปลี่ยนโลก และยกระดับคุณภาพบริการให้เป็นศูนย์เด็กEF 4.จัดเวทีถอดบทเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้าน 4D เล่นเปลี่ยนโลก การใช้ DSPM และยกระดับคุณภาพบริการให้เป็นศูนย์เด็กEF

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ขยายผลพื้นที่ต้นแบบศูนย์พัฒนาต้นแบบ EF และ 4D เล่นเปลี่ยนโลก (1. พัฒนาทีม 2. พัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการเล่น 3.กำกับติดตาม 4.จัดเวทีถอดบทเรียน) 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 50,000.00
รวมเป็นเงิน 50,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
50,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสาธารณสุข ครูใน ศพด.และประชาชนในเขตสุขภาพที่10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนในเขตสุขภาพที่10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง 2. นางสาวไปยดา วิรัศมี

19. ผู้เสนอโครงการ :
น.ส.นภัชชล รอดเที่ยง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
โครงการวิจัย"พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 10

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 18 ) 5.1 พัฒนารูปแบบ มาตรฐานการจัดบริการด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 10

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เกิดรูปแบบการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่10 1 โครงการ
2.ร้อยละ เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85 ร้อยละ
3.อัตราส่วนการตายมารดาในเขตสุขภาพที่ 10 ต่อการเกิดมีชีพ ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 17 หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 ทบทวนระบบเฝ้าระวังMCH ให้ครอบคลุม ด้านเศรษฐกิจ สังคม 2.พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่าย 3 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลแม่และเด็ก 4 กำหนดมาตรการทางสังคมในการดูแลอนามัยแม่และเด็ก 5 สรุปผลการวิจัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ทบทวนระบบเฝ้าระวังMCH ให้ครอบคลุม ด้านเศรษฐกิจ สังคม (1.ทบทวนระบบเฝ้าระวัง 2.วิเคราะห์ปัญหา 3.คืนข้อมูล) 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 51,000.00
2 พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่าย (1.พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา 2.กำหนดบทบาทหน้าที่ภาคีเครือข่าย) 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 45,409.00
3 พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลแม่และเด็ก 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 100,000.00
4 กำหนดมาตรการทางสังคมในการดูแลอนามัยแม่และเด็ก (1.กำหนดมาตรการ 2.ถอดบทเรียน 3.ประเมินผล) 1 งาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 15,000.00
5 สรุปผลการวิจัย (ประชุมสรุปผล จัดทำรูปเล่ม) 1 งาน 1 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 24,000.00
รวมเป็นเงิน 235,409.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
235,409.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ตำบลนำร่อง จังหวัดละ 1 ตำบล

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสาธารณสุข หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
๑. นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง ๒. นางสาวไปยดา วิรัศมี

19. ผู้เสนอโครงการ :
น.ส.นภัชชล รอดเที่ยง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL)

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 21 ) 6.1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็ก วัยเรียนวัยรุ่นตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุข 2.เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 3.เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูอนามัยโรงเรียน ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน/อาสารอบรู้สู้โควิด19

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เด็กอายุ6-14 ปีสูงดีสมส่วน 69 ร้อยละ
2.นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 50 ร้อยละ
3.นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
4.เด็กพิเศษได้รับการคัดกรองสุขภาพ 50 ร้อยละ
5.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่(New HPS Plus HL) 400 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ขับเคลื่อนมาตรการการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน "เด็กไทยรอบรู้สุขภาพร่วมสร้าง ความปลอดภัย ใน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่" 2.พัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน 3.กำกับติดตามและประเมินผล

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมขับเคลื่อนมาตรการ "เด็กไทยรอบรู้สุขภาพร่วมสร้าง ความปลอดภัย ใน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่" 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 0.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้พิทักษ์/อาสา รอบรู้สู้โควิด 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 35,000.00
3 อบรมหลักสูตร "ครูอนามัยโรงเรียนวิถีใหม่" 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 15,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 5 เรื่อง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 130,000.00
5 ประกวดนวัตกรรมในการจัดการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ปี 2 5 เรื่อง 1 ม.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 130,000.00
6 เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 5 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 50,000.00
รวมเป็นเงิน 360,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
360,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถานศึกษาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้บริหารการศึกษาและสาธารณสุข ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวม 130 คน 2. Onsite 50 คน Online สถานศึกษาทุกสังกัด 3. คณะกรรมการประกวดฯ ระดับเขต 10 (30คน)

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มงานอนามัยเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอุมพร สังขฤกษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางประไพ เจริญผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น และอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
8) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 24 ) 6.4 พัฒนาระบบและกลไกการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ในเขตสุขภาพที่ 10 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข และระบบส่งต่อ ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10 3.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10 ร้อยละ
2.เด็กอายุ6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 50 ร้อยละ
3.นักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการเฝ้าระวังภาวะโลหิตจาง 80 ร้อยละ
4.เด็กอายุ 12 ปีปราศจากฟันผุ 71 ร้อยละ
5.วัยรุ่นที่เข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร 55 ร้อยละ
6.รพ.สังกัด สป.สธ.ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ พ.ศ.2563 20 ร้อยละ
7.การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ<20ปีไม่เกิน 13.0 13 หน่วยนับ
8.อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ10-14ปี ไม่เกิน0.9ต่อพันคน 0.9 หน่วยนับ
9.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19ปี ไม่เกิน25ต่อพันคน 25 หน่วยนับ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น (ต้นแบบการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ร่วมกับ ม.มหิดล) 2.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพระดับพื้นที่ เพื่อนำเครื่องมือไปใช้ดำเนินการ (ครั้งที่1) 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 50,000.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคืนข้อมูลให้พื้นที่และมอบหมายภารกิจตามบทบาท(ครั้งที่2) 1 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 60,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10(ครั้งที่3) 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 50,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ SP และคณะกรรมการ PM และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับเขตและระดับจังหวัด (เด็ก/สายตา/ทันตะ) 2 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 5,000.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับโรงพยาบาล (บูรณาการร่วมกับประชุมอนุฯ) 5 ระบบ 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 10,000.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับจังหวัด 5 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 150,000.00
7 ประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์ ภาคีเครือข่ายสานฝันการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่น ระดับพื้นที่ 5 เรื่อง 1 ม.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 89,000.00
รวมเป็นเงิน 414,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
414,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถานศึกษาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัด

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหารการศึกษาและสาธารณสุข ครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มงานอนามัยเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางอุมพร สังขฤกษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางประไพ เจริญผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาการดำเนินงานสถานประกอบการหุ่นดีสุขภาพดี รอบรู้สู้ COVID - 19

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
20) จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย

4. cluster :
วัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 30 ) 9.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการองค์กรเป็นฐานจัดการกลุ่มวัยรอบรู้สุขภาพ (การเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยจึงเห็นความสำคัญในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมประชากรวัยทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทำงาน (25 - 59 ปี) ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการลดปัจจัยเสียง เพิ่มปัจจัยปกป้อง ก่อนเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อป้องกันภาวะอ้วนของประชากรวัยทำงาน และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการเตรียมความพร้อมดังกล่าวต้องบูรณาการให้บรรลุผลทั้ง ในมิติสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ตามปัจจัยกำหนดสุขภาพ เช่น สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับนโยบาย ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับองค์กร/สถานประกอบการ

8. วัตถุประสงค์ :
(1)เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 10 (2) เพื่อส่งเสริมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 10

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ 51 ร้อยละ
2.ร้อยละของวัยทำงาน 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
3.อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากรวัยทำงาน 70 ร้อยละ
4.จำนวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพิ่มขึ้นจาก Base Line Data 30 ร้อยละ
5.จำนวนสถานประกอบการผ่านเกณฑ์รับรอง Healthy Canteen 5 แห่ง
6.ร้อยละสถานประกอบการขนาดใหญ่ผ่านเกณฑ์สถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพ 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมชี้แจง 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3. รณรงค์สร้างกระแส 4.เยี่ยมเสริมพลังนิเทศติดตามงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 5 เสือ ผ่านระบบ Cisco Webex 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 10,000.00
2 เปิดตัวก้าวท้าใจ Season 4 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 10,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของพนักงานในสถานประกอบการ 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 20,000.00
4 พัฒนาศักยภาพ จป.ส่งเสริมสุขภาพ / Health Leader ในสถานประกอบการ 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 76,867.00
5 ประกวดสุดยอดอำเภอก้าวท้าใจ /ถอดบทเรียนการดำเนินงาน 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 30,000.00
6 นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 2 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 20,000.00
รวมเป็นเงิน 166,867.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
166,867.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงแรม ห้องประชุม สสจ ศูนย์อนามัยที่10 ห้องประชุมในเขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
เครือข่าย 5 จังหวัด -สสจ./สสอ. -อุตสาหกรรม -แรงงาน -ประกันสังคม -สภาอุตสาหกรรม -สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
(1) Health sector - สำนักงานเขตสุขภาพ สสจ. สสอ. รพท. รพช. รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่10 (2) Non Health sector - อุตสาหกรรม -แรงงาน -สวัสดิการ -ประกันสังคม -สภาอุตสาหกรรม -เครือข่ายสถานประกอบการ -สพป./สพม.

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสรัสวดี ธานี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสรัสวดี ธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาสุขภาพประชากรวัยทำงาน "คนวัยทำงานเขต10 รู้สู่สุขภาพดี "

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 26 ) 8.1 การเตรียมความพร้อมประชากรไทยด้านอาหารและโภชนาการเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้สุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยจึงเห็นความสำคัญในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมประชากรวัยทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทำงาน (25 - 59 ปี) ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการลดปัจจัยเสียง เพิ่มปัจจัยปกป้อง ก่อนเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อป้องกันภาวะอ้วนของประชากรวัยทำงาน และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการเตรียมความพร้อมดังกล่าวต้องบูรณาการให้บรรลุผลทั้ง ในมิติสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ตามปัจจัยกำหนดสุขภาพ เช่น สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับนโยบาย ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับองค์กร/สถานประกอบการ

8. วัตถุประสงค์ :
(1)เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากรวัยทำงาน (2) เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 10 (3)เพื่อส่งเสริมให้ประชากรวัยทำงานมีค่าดัชนีมวลกายปกติ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCD

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ 51 ร้อยละ
2.ร้อยละของวัยทำงาน 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
3.อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากรวัยทำงาน 70 ร้อยละ
4.มีเมนูชูสุขภาพในร้านอาหารที่ลงทะเบียนผ่าน ThaiStopCovid 10 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมชี้แจง 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3. สำรวจข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (H4U) 4.เยี่ยมเสริมพลังนิเทศติดตามงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนรอบรู้สุขภาพ "คนวัยทำงานเขต 10 รู้สู่สุขภาพดี " 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 17,970.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพประชากรวัยทำงาน 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 40,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน 1 แห่ง 1 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 0.00
4 ประกวดอำเภอต้นแบบ Best of the Best Working-age Health Promotion District (WHPD) 1 ครั้ง 1 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 40,000.00
5 สำรวจข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (H4U) 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565 0.00
6 นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 2 ครั้ง 1 มี.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 10,000.00
รวมเป็นเงิน 107,970.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
107,970.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
(1) Health sector - สำนักงานเขตสุขภาพ สสจ. สสอ. รพท. รพช. รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่10 (2) Non Health sector - นายอำเภอ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
(1) Health sector - สำนักงานเขตสุขภาพ สสจ. สสอ. รพท. รพช. รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่10 (2) Non Health sector - นายอำเภอ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสรัสวดี ธานี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสรัสวดี ธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานกลุ่มเปราะบาง

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
19) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น
20) จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 4 ) 1.4 การควบคุมโรคและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยจึงเห็นความสำคัญในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมประชากรวัยทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทำงาน (25 - 59 ปี) ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการลดปัจจัยเสียง เพิ่มปัจจัยปกป้อง ก่อนเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ โดยการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อป้องกันภาวะอ้วนของประชากรวัยทำงาน และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการเตรียมความพร้อมดังกล่าวต้องบูรณาการให้บรรลุผลทั้ง ในมิติสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ตามปัจจัยกำหนดสุขภาพ เช่น สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับนโยบาย ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับองค์กร/สถานประกอบการ

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนวัยทำงานกลุ่มเปราะบาง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ 80 ร้อยละ
2. ร้อยละของนักศึกษาอายุ 20 ปี ขึ้นไปในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่าสม่ำเสมอ 60 ร้อยละ
3.ร้อยละของสตรีอายุ 30 –70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม (BSE+CBE) 70 ร้อยละ
4.ครัวเรือนมีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ 90 ร้อยละ
5.ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์มากกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร 100 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมชี้แจง 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3. รณรงค์สร้างกระแส 4.เยี่ยมเสริมพลังนิเทศติดตามงาน (บูรณาการ) 5. ค้นหา Best Practice 6.จ้างเหมา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำสุขภาพวัยทำงาน(Health Leader) 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 50,000.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานกลุ่มเปราะบาง 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 20,000.00
3 เก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์(H4U) 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 10,000.00
4 รณรงค์ส่งเสริมการใช้เกลื่อบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพในร้านอาหาร/แผงลอย/Street Food Good Health 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 50,000.00
5 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565 10,000.00
6 จัดซื้อ I-kitสำรวจความครอบคลุมเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพในระดับครัวเรือน 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 55,000.00
7 นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 20,000.00
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน 1 ครั้ง 1 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 27,000.00
รวมเป็นเงิน 242,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
242,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
( 1 )Service Plan สาขามะเร็งเขตสุขภาพที่10 (2) Health sector - สำนักงานเขตสุขภาพ สสจ. สสอ. รพท. รพช. รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่10 (3) Non Health sector - อปท.(อบจ. เทศบาล อบต.)

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ประชาชนวัยทำงานเขตสุขภาพที่10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสรัสวดี ธานี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสรัสวดี ธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long term care)

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 33 ) 10.1 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ปี 2565

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนารููปแบบต้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long term care) 2.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน wellness plan 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 16,830 คน 4000 คน
2.ร้อยละ 50 ของประชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ถอดบทเรียนการดำเนินงาน 2. ประเมินผลการดำเนินงาน 3. กำหนดมาตรการทางสังคม ในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ป้องกันสมองเสื่อมและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงาน wellness plan เพื่อหารูปแบบการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย สมองเสื่อม และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในเขตสุขภาพที่ 10 1 ครั้ง 4 พ.ย. 2564 - 4 พ.ย. 2564 33,400.00
2 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุ PLC ในบริบทพื้นที่ด้วยเครือข่ายคณะกรรมการ พชอ. ประเด็นพลัดตกหกล้ม สมองเสื่อม และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 1 ครั้ง 11 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 19,600.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะส่งเสริมการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย สมองเสื่อม และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในเขตสุขภาพที่ 10 5 ครั้ง 3 ธ.ค. 2564 - 30 ธ.ค. 2564 90,080.00
4 ประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายป้องกันการหกล้มในเขตสุขภาพที่ 10 และการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 7 เรื่อง 7 ก.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 27,660.00
รวมเป็นเงิน 170,740.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
170,740.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
4 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ต้นแบบการดำเนินงาน wellnees plan 9 แห่ง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ชมรมผู้สูงอายุ รพสต สสอ สสจ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้สูงอายุ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางวรรณภา อินต๊ะราชา นางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปราณี อุสุพันธ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางประไพ เจริญผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 36 ) 10.4 ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบเมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ปี 2565

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์ 2. เพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ และสนับสนุนการดำเนินงาน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่อง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละ ของประชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 50 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมคณะกรรรมการระดับเขตสุขภาพและระดับตำบล 5 จังหวัด 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน 3. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่อง 4. นิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ และสนับสนุนการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมคณะกรรรมการระดับเขตสุขภาพและระดับตำบล 5 จังหวัด 1 ครั้ง 14 ธ.ค. 2564 - 14 ธ.ค. 2564 19,600.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์ 1 ครั้ง 21 ธ.ค. 2564 - 21 ก.ย. 2564 30,400.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่อง จ.อำนาจเจริญ 1 ครั้ง 24 ม.ค. 2565 - 25 ม.ค. 2565 40,040.00
4 นิเทศติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ และสนับสนุนการดำเนินงาน 2 ครั้ง 30 มี.ค. 2565 - 28 ก.ค. 2565 26,920.00
รวมเป็นเงิน 116,960.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
116,960.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
14 ธ.ค. 2564 - 28 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่นำร่อง 5

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.คณะกรรรมการระดับเขตสุขภาพและระดับตำบล 5 จังหวัด 2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้สูงอายุ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางวรรณภา อินต๊ะราชา นางสาวเดือนธิดา ศรีเสมอ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปราณี อุสุพันธ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางประไพ เจริญผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแลผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
14) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
15) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ตาม Care Plan

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 37 ) 11.1 พัฒนาระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวผ่านระบบ Health Platform
5.2 โครงการสำคัญ โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแลผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผู้สูงอายุได้รับประเมินคัดกรองADL จำนวน 500,000 คน จำนวนจังหวัด 5 แห่ง อำเภอ 70 แห่ง ตำบล 612 แห่ง 500000 คน
2.ร้อยละ 90 ของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 612 แห่ง
3.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. 1.การจัดทำแผนบูรณาการภาคีเครือข่ายดำเนินงานผู้สูงอายุระดับเขต 1.2 การกำกับติดตามแผน 1.3 ถอดบทเรียนการดำเนินงาน 1.4 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 1.5 ประเมินผล 1.6 การคัดเลือกบุคคลและพื้นที่ต้นแบบ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการภาคีเครือข่ายดำเนินงานผู้สูงอายุระดับเขตสุขภาพที่ 10 1 ครั้ง 9 พ.ย. 2564 - 10 พ.ย. 2564 71,800.00
2 ถอดบทเรียนการดำเนินงาน Intermediate Care in community อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1 ครั้ง 19 พ.ย. 2564 - 19 พ.ย. 2564 9,200.00
3 ประชุมกรรมการคัดเลือก บุคคล องค์กร และนวัตกรรมดีเด่นด้านผู้สูงอายุ ระดับเขต 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2565 - 1 มิ.ย. 2565 24,880.00
4 จ้างเหมาผลิตสื่อ สร้างความรอบรู้ให้กับผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2565 - 2 ส.ค. 2565 148,974.00
5 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแลผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10 2 ครั้ง 9 ธ.ค. 2564 - 11 ส.ค. 2565 70,400.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฟื้นนฟูและเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 2 ครั้ง 11 ม.ค. 2565 - 21 ม.ค. 2565 39,800.00
7 เยี่ยมประเมินสถานดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์ Covid-19 ร่วมกับ สบส. สสจ.และ อปท. 4 แห่ง 20 ธ.ค. 2564 - 24 ก.ย. 2564 5,600.00
8 เยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามแผนบูรณาการภาคีเครือข่ายดำเนินงานผู้สูงอายุ 5 จังหวัด 5 ครั้ง 2 พ.ค. 2565 - 6 พ.ค. 2565 16,760.00
9 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นำร่อง Intermediate Care in community 7 แห่ง 8 ก.พ. 2565 - 18 ก.พ. 2565 108,650.00
10 นิเทศติดตามการดำเนินงาน Intermediate Care in community 7 ครั้ง 17 พ.ค. 2565 - 26 พ.ค. 2565 21,960.00
11 ประเมินผลการดูแลผู้สูงอายุตามแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) ในระดับพื้นที่ 460 คน 1 มี.ค. 2565 - 6 พ.ค. 2565 46,050.00
รวมเป็นเงิน 564,074.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
564,074.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
9 พ.ย. 2564 - 11 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เครือข่ายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สสจ. สาขาสภาฯ พมจ อบจ แรงงานจังหวัด กศน. ท้องถิ่นจังหวัด 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงและญาติ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางอุไลวรรณ์ ไขสังเกต

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปราณี อุสุพันธ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางประไพ เจริญผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 42 ) 13.1 พัฒนารูปแบบ/นวัตกรรม การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง และการเข้าถึงข้อมูล โดยภาคประชาชนและเครือข่าย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2565

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงนวัตกรรม/บริการและผสมผสาน(คัดกรองความเสี่ยงส่งเสริมป้องกัน และฟื้นฟู) เพื่อคงสภาพการใช้งานในประเด็นสำคัญได้แก่ การสูญเสียฟัน ฟันผุ/รากฟันผุ มะเร็งช่องปาก ภาวะน้ำลายแห้ง 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงกิจกรรม/สื่อความรู้ เพื่อการดูแลช่องปากด้วยตนเอง ผ่านชมรม เครือข่ายประชาชน หรือ ผ่านเทคโนโลยีแบบ Platform 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบฟันหลัง

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละผู้สูงอายุมีฟันใช้งานได้(20ซี่4คู่สบ)จำนวนจังหวัด 5 แห่ง อำเภอ 70 แห่ง ตำบล 612 แห่ง 612 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุม 2. ประกวดคัดเลือก

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานทันตสุขภาพในผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2565 1 ครั้ง 18 พ.ย. 2564 - 18 พ.ย. 2564 0.00
2 คัดเลือกนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 1 ครั้ง 15 มิ.ย. 2565 - 15 มิ.ย. 2565 23,000.00
3 จ้างเหมาทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร 1 งาน 14 ก.ค. 2565 - 14 ก.ค. 2565 5,500.00
4 คัดเลือกชมรมผู้สูงอายุด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น 5 แห่ง 26 พ.ค. 2565 - 2 มิ.ย. 2565 27,000.00
รวมเป็นเงิน 55,500.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
55,500.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
18 พ.ย. 2564 - 14 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ทันตบุคลากร เขตสุขภาพที่ 10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้สูงอายุ

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ทพญ.สิริรัตน์ วีระเดช

19. ผู้เสนอโครงการ :
ทพญ.ศิริรัตน์ วีระเดช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางประไพ เจริญผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 39 ) 12.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะแบบบูรณาการ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2565

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะแบบบูรณาการ 2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลพระสงฆ์ สามเณร 3. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดยั่งยืนสู่วัดรอบรู้ด้านุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 10

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.พระสงฆ์สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 15 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
- ประชุม - นิเทศติดตาม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานพระสงฆ์ในเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2565 1 ครั้ง 9 พ.ย. 2564 - 10 พ.ย. 2564 41,400.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพระคิลานุปัฏฐากหลักสูตร 70 ชั่วโมงแบบออนไลน์ 1 ครั้ง 23 พ.ย. 2564 - 23 พ.ย. 2564 156,400.00
3 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานวัดยั่งยืนสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 5 แห่ง 12 ม.ค. 2565 - 12 ม.ค. 2565 38,600.00
4 นิเทศติดตามการดำเนินงานวัดยั่งยืนวัดรอบรู้ด้านสุขภาพ 5 แห่ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 38,600.00
รวมเป็นเงิน 275,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
275,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
-สสจ. -พสจ -ท่องเที่ยวจังหวัด - วธน.

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
-เจ้าคณะจังหวัด - พระที่รับผิดชอบงานศาสนสงเคราะห์

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
พระสงฆ์

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวนวพรรษ์ พลสวัสดิ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวปราณี อุสุพันธ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางประไพ เจริญผล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

2. ยุทธศาสตร์ :
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 8 ) 1.8 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละโรงเรียนผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค 40 ร้อยละ
2.โรงเรียน กพด. ต้นแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 11 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมคณะทำงาน 2.พัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้อง 3.นิเทศติดตาม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมวางแผนการดำเนินงานระหว่างภาคีเครือข่าย กพด 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 6,800.00
2 พัฒนาศักยภาพแกนนำการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (Online) (อย.น้อย) 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 5,400.00
3 นิเทศติดตาม (Onsite) 16 แห่ง 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 32,800.00
รวมเป็นเงิน 45,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
45,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
โรงเรียน กพด. / เขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.ศูนย์อนามัยที่ /สสจ/ทรัพยากรน้ำบาดาล/ตชด.22, 23 /สพฐ สนง.พระพุทธศาสนา /กปภ. จำนวน 20 คน 1 วัน (กพด) 2. ศอ.10 สสจ กปภ (ราชทัณฑ์)

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.ศูนย์อนามัยที่ /สสจ/ทรัพยากรน้ำบาดาล/ตชด.22, 23 /สพฐ สนง.พระพุทธศาสนา /กปภ. จำนวน 20 คน 1 วัน (กพด) 2. ศอ.10 สสจ กปภ (ราชทัณฑ์)

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นิสิต อินลี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นิสิต อินลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
ศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายปกรณ์ ตุงคเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ COVID-19

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
17) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี
18) ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 60 ) 17.1 ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital 2.เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการตลาด/SF ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม/ป้องกัน COVID-19 3.เพื่อส่งเสริมให้ อปท.ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐาน สร้างต้นแบบระดับจังหวัด

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละรพ.สังกัดสธ.ผ่าน GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป 98 ร้อยละ
2.ร้อยละรพ.สังกัดสธ.ผ่าน GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากPlus 60 ร้อยละ
3.ยกระเดับมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ 25 แห่ง
4.ยกระดับอาหาริมบาทวิถี 5 แห่ง
5.ยกระดับclean food good test Plus 25 แห่ง
6.ระบบประปาหมู่บ้านได้รับมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน 50 ระบบ
7. อปท. เป้าหมายมีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู้บ้านได้มาตรฐาน 1 แห่ง
8.ร้อยละส้วม HAS 70 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.อบรมพัฒนาบุคลากร 2.เยี่ยมเสริมพลัง 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 5.ประเมินรับรองมาตรฐาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสำหรับผู้รับผิดชอบงานของรพ. 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 10,800.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก รพ.ต้นแบบ&นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 45,600.00
3 อบรมพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้ประกอบการ (Online) 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 4,950.00
4 ประชุมการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบน้ำประปา เขตสุขภาพที่10 (Online) 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 3,400.00
5 การพัฒนาต้นแบบคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ ตชด.หนองใหญ่ 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565 10,400.00
6 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง และรับรองมาตรฐาน Street Food Good Health Healthy Market 5 ครั้ง 1 ส.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 35,050.00
7 เยี่ยมเสริมพลังการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข 6 แห่ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 13,600.00
8 ประเมินรับรองมาตรฐานการจัดการ อวล. (Onsite) 11 แห่ง 1 เม.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2565 20,000.00
9 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 13 แห่ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 15,000.00
รวมเป็นเงิน 158,800.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
158,800.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
1.โรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 2.รพ.สต. ในเขตสุขภาพที่ 10 3.ตลาดนัด ร้านอาหาร แผงลอย ร้านเสริมสวยในเขตสุขภาพที่ 10 4.สถานประกอบการ ในเขตสุขภาพที่ 10 5.โรงแรม/รีสอร์ท ในเขตสุขภาพที่ 10 6.สนามบินอุบลสถานีรถไฟ ในเขตสุขภาพที่ 10 7.วัด ในเขตสุขภาพที่ 10 8.แหล่งท่องเที่ยว ในเขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.โรงพยาบาล 2.รพ.สต. 3.สสจ. 4.ททท 5.ททจ 6.ผู้ประกอบการ 7.สนามบิน 8.รถไฟ 9.สำนักพระพุทธ 10.ชมรมผู้ประกอบการ 11.ร้านอาหาร/ร้านเสริมสวย 12.โรงแรม/รีสอร์ท 13.สถานีขนส่งผู้โดยสาร 14.ทรัพยากรน้ำบาดาล/ทรัพยากรน้ำ/กปภ 15.อปท. 16.ประชาชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
1.โรงพยาบาล 2.รพ.สต. 3.สสจ. 4.ททท 5.ททจ 6.ผู้ประกอบการ 7.สนามบิน 8.รถไฟ 9.สำนักพระพุทธ 10.ชมรมผู้ประกอบการ 11.ร้านอาหาร/ร้านเสริมสวย 12.โรงแรม/รีสอร์ท 13.สถานีขนส่งผู้โดยสาร 14.ทรัพยากรน้ำบาดาล/ทรัพยากรน้ำ/กปภ 15.อปท. 16.ประชาชน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายนิสิต อินลี นายบุญเกิด เชื้อธรรม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นิสิต อินลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายปกรณ์ ตุงคเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงหรือเฉพาะ

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
17) ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
กฎหมาย (Law)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 8 ) 1.8 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ( 56 ) 16.1 การคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อสนับสนุนการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเมืองสุขภาพดี( 75 ) 20.7 การพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเขตสุขภาพที่10 ให้ได้มาตรฐาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการถูกต้อง ร้อยละ 100 100 ร้อยละ
2.สถานบริการสาธารณสุขใช้งานระบบ Manifest System ร้อยละ 80 80 ร้อยละ
3.เทศบาลพัฒนาผ่านเกณฑ์ EHA ร้อยละ 70 70 ร้อยละ
4.อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ ร้อยละ 15 15 ร้อยละ
5.จังหวัดมีระบบเฝ้าระวังคาดการณ์ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อม 5 แห่ง
6.มีชุมชนต้นแบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แห่ง 1 แห่ง
7.มีชุมชนต้นแบบการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 แห่ง 1 แห่ง
8.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง 1 แห่ง
9.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย ร้อยละ 40 40 ร้อยละ
10.โรงเรียนผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค ร้อยละ 40 40 ร้อยละ
11.โรงเรียน กพด. ต้นแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 10 แห่ง 10 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. อบรมพัฒนาศักยภาพ 4. ประเมินรับรอง 5. พัฒนาต้นแบบ 6. สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ึ7. นิเทศติดตาม 8. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเขตสุขภาพ 10 1 ระบบ 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 21,100.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เมืองสุขภาพดี 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 17,500.00
3 พัฒนาศักยภาพ ผู้ให้คำแนะนำและผู้ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA: Instructor) (Online) 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 14,800.00
4 ประเมินรับรอง EHA และ อบต.ชุมชนน่าอยู่ฯ (onsite) 1 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2565 10,000.00
5 พัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ ระบบเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยในระดับชุมชน 1 เรื่อง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565 45,850.00
6 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (กลิ่น) 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565 44,000.00
7 สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดเสียงและคาลิเบรอเตอร์) 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 13,000.00
8 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ 1 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 25,000.00
9 พัฒนาและส่งเสริมให้จังหวัด/อปท. มีระบบประเมินและคาดการณ์ฯ และใช้ข้อมูลในการเฝ้าระวังผลกระทบฯ 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565 43,650.00
10 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาล (บูรณาการร่วมกับ สคร 10) 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 75,000.00
11 นิเทศติดตาม อปท. 1 เรื่อง 3 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 10,400.00
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนต้นแบบจัดการสิ่งปฏิกูล จ.ยโสธร 1 ครั้ง 3 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565 25,000.00
13 เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน กพด. และเรือนจำ ในเขตสุขภาพที่ 10 30 แห่ง 3 ม.ค. 2565 - 28 ก.พ. 2565 79,991.00
รวมเป็นเงิน 425,291.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
425,291.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
สสจ/สสอ./อปท./รพ./ชุมชน/โรงเรียน กพด./เรือนจำ ในเขตสุขภาพที่ 10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
สสจ/สสอ./อปท./รพ./ชุมชน/โรงเรียน กพด./เรือนจำ ในเขตสุขภาพที่ 10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายนนิสิต อินลี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายนิสิต อินลี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 18

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ 10

2. ยุทธศาสตร์ :
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

4. cluster :
ส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ (HL)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 64 ) 19.2 พัฒนาสถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษา สถานประกอบการ เป็นองค์กรต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ HLO
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ความรอบรู้ และการสื่อสารสุขภาพ เป็นนโยบายในการผลักดันให้การทำงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการสร้างพลเมืองไทยให้เป็นพลเมืองที่มีสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2559 ฉบับลงประชามติ ซึ่งได้กำหนดไว้ในมาตรา 55 ว่ารัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคและส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจัยสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ คือ การพัฒนาความสามารถของประชาชนให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ โดยการสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) กลไกระดับชาติเพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดทำข้อมูลด้านสุขภาพ มีรูปแบบและระบบจัดบริการข้อมูลด้านสุขภาพ องค์ ความรู้ด้านสุขภาพ ที่ถูกต้อง ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถนำไปใช้ได้จริงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น รวมทั้งการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการสื่อสารให้เป็นไปตามสิทธิประชาชนตามรัฐธรรมนูญ เพิ่มช่องทางการเผยแพร่และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม โดยการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่าย จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในชาติ (รายงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, ๒๕๕๙) องค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ องค์กรที่มีการดำเนินงานที่เน้นการให้ข้อมูลที่ง่ายต่อความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ได้จริง และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความสะดวกของผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการในการ 1) เดินทางไปยังจุดบริการต่าง ๆ 2) ค้นหา สอบถาม ทำความเข้าใจในข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง 3) ตัดสินใจนำข้อมูลไปใช้ ในการสร้างเสริมสุขภาพดีและป้องกันโรคของตนเองและครอบครัว ตลอดจน 4) นำประสบการณ์การใช้ข้อมูลนั้นๆจนเกิดผลสำเร็จไปบอกต่อ ในเครือข่าย หรือ บริบทของตนเองได้ การพัฒนา Health Literacy จึงเป็นการสร้างและพัฒนาความสามารถในระดับบุคคลและเป็นการธำรงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จึงได้ดำเนิน โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 10 เป็นองค์กรต้นแบบ HLO เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนในหน่วยบริการ สธ. ในเขตสุขภาพที่ 10 เป็นนักปรับพฤติกรรมสุขภาพมืออาชีพ เพื่อประเมินผลความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 15 ปีขึ้นไป เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี สื่อที่ทันสมัยและหลากหลายช่องทางการเข้าถึงสื่อ และตอบโต้ความเสี่ยง (RRHL) และเพื่อประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 10 เป็นองค์กรต้นแบบ HLO 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนในหน่วยบริการ สธ. ในเขตสุขภาพที่ 10 เป็นนักปรับพฤติกรรมสุขภาพมืออาชีพ 3 เพื่อประเมินผลความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน 15 ปีขึ้นไป4 เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี สื่อที่ทันสมัยและหลากหลายช่องทางการเข้าถึงสื่อและตอบโต้ความเสี่ยง (RRHL)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 70 ร้อยละ
2.หน่วยบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 10 เป็นองค์กรต้นแบบ HLO 1 แห่ง
3.นักปรับพฤติกรรมสุขภาพมืออาชีพ 10 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุม 2.นิเทศ ติดตาม ประเมิน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การประเมินรับรองและเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิรอบรู้ด้านสุขภาพ ( ประชุม / นิเทศ ) 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 23,875.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในหน่วยบริการ สธ. เพื่อ เป็นนักปรับพฤติกรรมสุขภาพมืออาชีพ 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 18,650.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี สื่อที่ทันสมัยและหลากหลายช่องทางการเข้าถึงสื่อและตอบโต้ความเสี่ยง (RRHL) 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 3,800.00
รวมเป็นเงิน 46,325.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
46,325.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
รพ.สต. / โรงพยาบาล / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 -โรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพที่ 10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวสุกานดา แก้วล้อมบึง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2. นางสาวเยาวลักษณ์ แสนทวีสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 3. นายวรวุฒิ สมดี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4. นายเอกภพ ทะวาเงิน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5. นางสาวลัดดา ใบดำ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายนิพนธ์ กุลนิตย์ ตำแหน่ง นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 19

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศอ.10

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 93 ) 26.2 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางที่สำคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และทิศทางทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายสำคัญ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย 2) สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 3) สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4) อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5) ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและมาตรการการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าประสงค์สูงสุดในการเป็นองค์องค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 มีสุขภาพดี ความเสี่ยงทางสุขภาพ ปัญหาทางสุขภาพที่วิกฤตในทุกกลุ่มวัย ได้รับการจัดการด้วยชุดความรู้ วิชาการ นวัตกรรมจนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยพลังและศักยภาพของภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข เกิดชุมชนต้นแบบแห่งสุขภาวะ ที่ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ มีค่านิยมและวัฒนธรรมสุขภาพของชุมชนในเขตสุขภาพที่ 10 นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ เชื่อมโยงเป้าหมายลงสู่โครงการสำคัญ กิจกรรมสำคัญ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และมาตรการให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานแก่ภาคีเครือข่าย

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการ ตลอดจนงบประมาณ สำหรับการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ตรงกับบริบทพื้นที่และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 2.เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างศูนย์วิชาการ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 10 3.เพื่อกำกับติดตามประเมินผลแผนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.แผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565 ได้รับการสื่อสารถ่ายทอดสู่ภาคีเครือข่าย 1 แผน
2.ภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 10 นำแผนบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 80 ร้อยละ
3.การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2 หมวด (3/6) 2 ระบบงาน
4.ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 100 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
- ประชุม - จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มรายงานประจำปี

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 1 แผน 1 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 51,600.00
2 รูปเล่มรายงานประจำปี 2564 1 งาน 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลแผนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม M&E HPC 10 รายไตรมาส 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 54,000.00
4 ประชุมชี้แจงและบูรณาการแผนฯ กับภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 10 5 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 520,240.00
รวมเป็นเงิน 625,840.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
625,840.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
เขตสุขภาพที่ 10

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 10

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ศูนย์อนามัยที่ 10 และภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสุพัตรา เสนาใหญ่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2. นางจุรีภรณ์ คูณแก้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นางสาวมนฤดี แสงวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 4. นางสุนทรีย์ พันธุ์คำ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 5. นางสาวพิมประภา อินจำปา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 6. นางจตุพร สุขสำราญ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุพัตรา เสนาใหญ่

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 20

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบการคาดการณ์ ศอ.10 อุบลราชธานีปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
ข้อมูลจัดการความรู้และเฝ้าระวัง(KISS)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 82 ) 22.2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพ และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มีหน้าที่ตามกฎกระทรวง กรมอนามัย คือ ภารกิจพัฒนารูปแบบนวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพ การวิจัยพัฒนาและสนับสนุนเขตสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 โดยใช้ยุทธศาสตร์ 20 ปี และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นแนวทาง ทั้งนี้การจัดทำยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ ได้ดำเนินงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็น“องค์กรนวัตกรรมสมรรถนะสูงที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์ความรู้รวมพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างยั่งยืน” มีเป้าหมาย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สำคัญ คือ 1) ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย 2) สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 3) สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4) อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5) ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล ทั้งนี้ การมีระบบข้อมูลเฝ้าระวังด้านสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ จะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมให้สามารถทำภารกิจสนับสนุนเขตสุขภาพที่ 10 สำหรับชี้นำภาคีเครือข่ายด้วยข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลจากการสอบถามความคาดหวังของภาคีเครือข่าย จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า คาดหวังให้ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ทำภารกิจเพื่อสนับสนุนเขตสุขภาพ สามอันดับแรก คือ 1.วิเคราะห์นโยบายกระทรวง กรมอนามัย ปัญหาของพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับเขตและระดับจังหวัด 2.พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ภาคีเครือข่ายสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 3.จัดทำระบบข้อมูลเฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของกลุมวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้ประเด็นและให้ภาคีเครือข่าย นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ร้อยละ 25.00, 23.33 และ 15.00 ตามลำดับ การเฝ้าระวัง หมายถึง การติดตาม สังเกต พิจารณา ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสถานการณ์หนึ่งๆ เช่น การเกิดโรคติดต่อ หรือปัญหาสาธารณสุขต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยสาเหตุของปัญหา หรือความเสี่ยงนั้นแล้ว จะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขหรือลดความเสี่ยง และใช้ในการวางแผน ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (องค์การอนามัยโลก อ้างในกองระบาดวิทยา,2562) และการคาดการณ์ หมายถึง การพยากรณ์หรือประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต ข้อมูล ปัจจุบันและจากประสบการณ์ สามารถนำไปใช้เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือ สภาพ แวดล้อมที่จะมีผลในอนาคตและทำให้สามารถที่จะวางแผนหรือกำหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ได้ ทั้งนี้ การจัดทำระบบข้อมูลเฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถนำรูปแบบการคาดการณ์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานซึ่งจะช่วยทำให้ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ทำบทบาทการชี้นำทิศทางปัญหาและมาตรการป้องกันแก้ไขปัจจัยเสี่ยงด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการพัฒนาระบบข้อมูลการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบการคาดการณ์ ศอ.10 อุบลราชธานีปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
๘.1 พัฒนากระบวนการจัดทำระบบข้อมูลการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบการคาดการณ์ ๘.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังด้านสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนกระบวนการจัดทำระบบข้อมูลการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 1 กระบวนการ
2.จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 30 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ประชุมราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมออนไลน์ ซื้อ License โปรแกรมรายเดือน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเฝ้าระวังบนเว็บไซต์ 1 ครั้ง 21 ก.พ. 2565 - 25 ก.พ. 2565 2,000.00
2 การประชุมราชการเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาน 4 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 1 ก.ย. 2565 1,200.00
3 จัดทำและพัฒนาโปรแกรมทางเว็บไซต์ นำเสนอข้อมูลเฝ้าระวัง ด้วยการคาดการณ์ (จัดซื้อ License โปรแกรมPower BI รายเดือน) 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 36,000.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับ อัตราทางระบาดวิทยา 30 คน 29 พ.ย. 2564 - 29 พ.ย. 2564 12,900.00
5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำพจนานุกรมสุขภาพ 30 คน 20 ต.ค. 2564 - 21 ต.ค. 2564 25,800.00
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานคาดการณ์และนำเสนอผลการคาดการณ์ 30 คน 17 ธ.ค. 2564 - 17 ธ.ค. 2564 12,900.00
7 ประชุมเชิงการ เรื่อง การพยากรณ์เชิงคุณภาพ 30 คน 12 ม.ค. 2565 - 13 ม.ค. 2565 27,300.00
รวมเป็นเงิน 118,100.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
118,100.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
15.1 บุคลากรในกลุ่มงานและคณะทำงาน จากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 28 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 10

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวตติยา สารธิมา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวนิตยา พรรณนาภพ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นายชยกร พิมพานนท์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวตติยา สารธิมา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 21

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ และขับเคลื่อนหน่วยงานเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 2.เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการจากระดับหน่วยงานสู่ระดับกลุ่มงาน และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการภายใน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 3.เพื่อสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ศูนย์อนามัยที่ 10อุบลราชธานี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับกลุ่มงานและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 หน่วยงาน
2.คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ศอ.10 อุบลฯ มีการขับเคลื่อนการทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กร 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ - ประชุมราชการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการภายใน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 หน่วยงาน 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 25,000.00
2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ศอ.10 อุบลฯ 1 เรื่อง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 10,000.00
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ในรอบ 5 เดือนแรก และวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาระบบราชการ ในรอบ 5 เดือนหลังศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลฯ 2 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 31 ส.ค. 2565 16,000.00
รวมเป็นเงิน 51,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
51,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสุพัตรา เสนาใหญ่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางจุรีภรณ์ คูณแก้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวมนฤดี แสงวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสุนทรีย์ พันธุ์คำ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวพิมประภา อินจำปา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางจตุพร สุขสำราญ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุพัตรา เสนาใหญ่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 22

1. ชื่อโครงการ :
โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญ ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
23) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี
24) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ผ่านมาถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 90 ) 24.2 ส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
องค์ความรู้ (Knowledge) เป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถจับต้องเป็นรูปธรรมได้แต่เป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร การจัดการความรู้ที่เป็นระบบจะทำให้คนในองค์กรสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆที่องค์กรพึงมี และที่มีอยู่ในองค์กร ความรู้ในองค์กรถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการจัดการความรู้เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน การจัดการความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาและ สนับสนุนเขตบริการ สุขภาพทางด้านวิชาการวิจัย นวัตกรรม และความรู้ระดับพื้นที่ ผู้บริหารจึงได้ให้นโยบายด้านการถอดบทเรียน และการเรียนรู้จากข้อมูลที่สะท้านจากพื้นที่ จึงได้ให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเรื่องการจัดการความรู้KM COP เพราะองค์กรต่างๆต้องเผชิญกับการแข่งขันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้องค์กรไม่สามารถอยู่กับที่ได้ องค์กรจึงต่างต้องพยายามค้นหาแหล่งที่มาของความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งปัจจัยสำคัญหนึ่งที่หลากหลายองค์กรต่างเห็นพ้องต้องกันว่ามีความสำคัญยิ่งคือ “คน” หรือ ทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรเพราะนอกจากจะเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตแล้ว ยังเป็นกลจักรที่ส าคัญที่จะท าให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เพราะความเชี่ยวชาญ และแนวคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา สังคมของเรากำลังอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นโลกที่ไร้พรมแดน องค์กรต่างๆ รวมทั้งคนในองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ

8. วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่การพัฒนาองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 2) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานด้านงานวิจัยให้ถูกต้องตามหลักการวิจัยในมนุษ์ 3) เพื่อผลิตงานวิชาการ สร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีคุณค่าในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 4)เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการนำเสนอผลงานด้านวิชาการวิจัยและการจัดการความรู้ (KM) ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10อุบลราชธานี

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบปี 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมได้ตามกำหนด 3 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบบริการ สำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 2.อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการนำเสนอผลงานวิชาการ LIKETALK 4. จัดประกวดบุคคล/องค์กรดีเด่น

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ออนไลน์ หลักสูตร 2 วัน 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 7,200.00
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการนำเสนอผลงานวิชาการ LIKETALK ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 1 ครั้ง 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 28,200.00
3 เชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กรดีเด่น 1 ครั้ง 1 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 0.00
4 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบบริการ สำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565 69,000.00
รวมเป็นเงิน 104,400.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
104,400.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรของหน่วยงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรของหน่วยงาน และเครือข่าย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางกัญญนัท ริปันโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญาการ นางสาวฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญาการ นางสาวศศิธร บุญสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญาการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางกัญญนัท ริปันโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญาการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 23

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
23) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี
24) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ผ่านมาถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 89 ) 24.1 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 กำหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบสุขภาพไทย คือ การสร้างระบบฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้ สร้างระบบการจัดการที่เน้นการใช้ความรู้เป็นฐานการตัดสินใจด้วยการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยและการจัดการความรู้ในทุกระดับองค์กร กรมอนามัยมีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีโดยมีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีรวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัยดำเนินการผลิตสินค้าที่สำคัญด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ประเภท คือ 1) องค์ ความรู้ 2) นวัตกรรมการให้บริการทั้งรูปแบบบริการและเทคโนโลยี 3) การกำหนดนโยบายสาธารณะ 4) การออกกฎหมาย และ 5) การพัฒนารูปแบบระบบงาน และให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับบริการปลายทาง และผู้รับบริการระหว่างทาง(กรมอนามัย,2563) มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสู่องค์กรหลักของชาติ (National Lead) ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานหลักระดับพื้นที่ Regional Lead ทำหน้าที่ชี้เป้า เฝ้าดู รู้การเปลี่ยนแปลงตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล มีเป้าประสงค์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ด้วย 3 มาตรการสำคัญ 1.สรรหาและพัฒนานักจัดการความรู้ นักสื่อสารสุขภาพและนักวิจัย (Researcher) นวัตกรรม (Innovator) ผู้นำทางวิชาการ (Academic leader) รวมทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2. เร่งรัดกลไกการสื่อสาร เผยแพร่ กำกับ ติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม 3. ส่งเสริมแสวงหาแหล่งเรียนรู้ และแหล่งงบประมาณเพื่อเร่งรัดและผลักดันการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม (กรมอนามัย,2560)

8. วัตถุประสงค์ :
1.สร้างและสนับสนุนทีมวิชาการในรูปแบบ คกก.กพว.และคกก.จริยธรรมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในภายนอก สถาบันทางการศึกษา และเครือข่ายแหล่งทุน 2. พัฒนาวารสารสู่ฐานระบบ TCI

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.จำนวนงานวิจัยหรือผลงานวิชาการหรือนวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบปี 1 เรื่อง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมได้ตามกำหนด 8 ครั้ง
2.เชิงปริมาณ : จัดทำวารสาร 2 ฉบับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต (8 ครั้ง) 2.พัฒนาวารสารสู่ฐานระบบ TCI 3.จัดทำวารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 พัฒนาวารสารวิชาการเข้าระบบ TCI และจัดทำวาสารวิชาการ 2 ฉบับ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 61,050.00
2 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับเขต 5 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2565 11,000.00
รวมเป็นเงิน 72,050.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
72,050.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
คกก.กพว.และคกก.จริยธรรม ภาคีเครือข่ายทั้งภายในภายนอก สถาบันทางการศึกษา และเครือข่ายแหล่งทุน บุคลากรของหน่วยงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรของหน่วยงาน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางกัญญนัท ริปันโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสางฐิติรัตน์ ภาวะสุทธิพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวศศิธร บุญสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางกัญญนัท ริปันโน พยาบาลวิชาชีพชำนาญาการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางไฉไล ช่างดำ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 24

1. ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 78 ) 21.2 พัฒนาสมรรถนะกำลังคนกรมอนามัยในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
การพัฒนาภาวะผู้นำศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เป็นสิิ่งสำคัญและมีความจำเป็น

8. วัตถุประสงค์ :
พัฒนา เพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ ขยายโอกาส ความก้าวหน้าตำแหน่งทางการบริหารและทางวิชาการ (หลักสูตรด้านการบริหาร ผบต. ผบก. /OSOF - บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร ภาวะผู้นำ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 70 ร้อยละ
2.ร้อยละความผูกพันกับองค์กร 85 ร้อยละ
3.ระดับคะแนน ITA 96 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ 1 ครั้ง

10. วิธีการดำเนินงาน :
อบรม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น (ผบต.) 1 คน 1 ม.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 48,000.00
2 การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) 1 ครั้ง 1 ก.ย. 2564 - 2 ก.ค. 2565 60,000.00
3 อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (OSOF) 2 คน 1 ครั้ง 1 ก.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565 60,000.00
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนภาวะผู้นำระดับหัวหน้างาน รองหัวหน้างาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 23,550.00
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Job Description ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565 1 ครั้ง 30 ก.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565 33,000.00
6 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565 7,200.00
7 การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ITA) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปี 2565 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 5,100.00
8 การประชุมเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565 19,000.00
9 การประชุมการบริหารการเงินดี Money Coach ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2565 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2565 7,200.00
10 การประชุมเชิงปฏิบัติการธรรมะสุขภาพ (รักเหนือรัก)เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 4 ก.พ. 2565 7,200.00
11 การประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอัคคีภัย 1 ครั้ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2565 31,800.00
12 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย 1 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 37,950.00
รวมเป็นเงิน 340,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
340,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวไพรรินทร์ พฤตินอก

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายชัยยะ เผ่าผ่า

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 25

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารหน่วยงาน (ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน)

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายพื้นฐานของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จ่ายค่าใช้จ่ายพื้นฐานของหน่วยงาน -ค่าสาธารณูปโภค -ค่าวัสดุ -ค่าใช้สอย -ไปราชการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เนต) 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 500,000.00
2 ค่าวัสดุ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 50,000.00
3 ค่าใช้สอย 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 180,000.00
4 ไปราชการ 1 หน่วยงาน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 472,194.00
รวมเป็นเงิน 1,202,194.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,202,194.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายชัยยะ เผ่าผา นางนงลักษณ์ ทองเหลือง นางวาสนา อยู่เย็น นางสาวปทุมา เดชศร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายชัยยะ เผ่าผา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ลำดับที่ : 26

1. ชื่อโครงการ :
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
จ่ายค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ พตส. สมทบประกันสังคมพนักงานราชการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (พตส. ไม่ทำเวชปฏิบัติ สมทบประกันสังคมพนักงานราชการ) 12 เดือน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 1,854,000.00
รวมเป็นเงิน 1,854,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,854,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางนงลักษณ์ ทองเหลือง นางสาวปทุมา เดชศร นายหัสถี อยู่สุข นางสาวไพรรินทร์ พฤตินอก

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายชัยยะ เผ่าผา

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................