หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ของศูนย์อนามัยที่ 12 ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นตำ่ตามสิทธิ์ 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ คือ 1ค่าตอบ พตส 2.ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 3.ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติ . 4.ค่าสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 3,207,000.00
รวมเป็นเงิน 3,207,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
3,207,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
--

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
--บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
-นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล นางสุภาคม ฆังคะสุวรรณ์ นางนุสรา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสุภาคม ฆังคะสุวรรณ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
26) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
เพื่อดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม รวมถึงภารกิจของหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

8. วัตถุประสงค์ :
การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม รวมถึงภารกิจของหน่วยงาน บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 12 1 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการศูนย์อนามัยที่ 12

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 4. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า/โทรศัพท์/ค่าน้ำประปา/ค่าไปรณีย์โทรเลข/ค่าบริการอินเตอร์เน็ต) 4 รายการ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 896,430.00
2 1. ค่างจ้างเหมาพนักงานบริการ 10 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 1,069,680.00
3 2. ค่าจ้างบำรุงลิฟท์ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 28,890.00
รวมเป็นเงิน 1,995,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,995,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ภาคีเครือข่าย และบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสุภาวดี รัตนปรมากุล นางสุภาคม ฆังคะสุวรรณ์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสุภาวดี รัตนปรมากุล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสุภาคม ฆังคะสุวรรณ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
1.1 โครงการบูรณาการเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย
ข้อมูลจัดการความรู้และเฝ้าระวัง(KISS)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 9 ) 2.1 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์( 83 ) 22.3 พัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเฝ้าระวังสุขภาพ และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.พัฒนาระบบบริการในการคัดกรองความเสี่่ยงและการจัดการความเสี่่ยงในหญิงตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด 2.พัฒนาฐานข้อมูลคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 30"

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อแสนการเกิดมีชีพ 17 ร้อยละ
2.2.ด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 85 ร้อยละ
3.3.ขับเคลื่อนสนับสนุนการใช้ดิจิตอลเพลตฟอร์มและรูปแบบสื่อความรู้อนามัยแม่และเด็ก เขต12 7 จังหวัด
4.4.องค์กรเครื่อยข่ายทุกภาคส่วนบูรณาการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ 2 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.1ประชุมMCH Board ระดับเขต (ผ่านระบบ Web conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM) 1.2 ประชุมวิเคราะห์การตายของมารดา ระดับเขต (ผ่านระบบ Web conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM) 1.3 ประเมินรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายระดับจังหวัดและประเมินตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 1.4 ประชุมขับเคลื่อนสนับสนุนการใช้ดิจิตอลเพลตฟอร์มและรูปแบบสื่อความรู้อนามัยแม่และเด็ก เขต12 1.5ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแนวทางการดำเนินงานกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม (ผ่านระบบ Web conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM) 1.6 นิเทศติดตามการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 7 แห่ง 1.7 กิจกรรมขับเคลื่อนวิวาห์สร้างชาติเตรียมความพร้อมก่อนสมรส (คูซูรฮ) อำเภอยิ้ม 1.8 ประชุมMultidisciplinary consultation เครือข่ายให้คำปรึกษา Covid-19 in MCH

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 7. กิจกรรมขับเคลื่อนวิวาห์สร้างชาติเตรียมความพร้อมก่อนสมรส (คูซูรฮ) อำเภอยิ้ม 2 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 28 ก.พ. 2565 34,050.00
2 1. ประชุมMCH Board ระดับเขต (ผ่านระบบ Web conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM) 3 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565 0.00
3 2. ประชุมวิเคราะห์การตายของมารดา ระดับเขต (ผ่านระบบ Web conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM) 4 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 0.00
4 3.ประเมินรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายระดับจังหวัด 5 แห่ง 1 มี.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 83,900.00
5 6. นิเทศติดตามการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 7 แห่ง 1 ก.พ. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 53,290.00
6 4. ประชุมขับเคลื่อนสนับสนุนการใช้ดิจิตอลเพลตฟอร์มและรูปแบบสื่อความรู้อนามัยแม่และเด็ก เขต12 37 คน 1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 87,240.00
7 8. ประชุม Multidisciplinary consultation เครือข่ายให้คำปรึกษา Covid-19 in MCH 40 คน 1 พ.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2565 12,400.00
8 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแนวทางการดำเนินงานกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม (ผ่านระบบ Web conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM) 60 คน 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 6,750.00
รวมเป็นเงิน 277,630.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
277,630.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.คณะกรรมการMCH Boardระดับเขต - แพทย์/พยาบาล/บุคคลากรสาธาณสุข รวม 50คน/ครั้ง จำนวน 2ครั้ง 2. แพทย์/พยาบาล/บุคคลากรสาธาณสุข เขต 12 จำนวน 4 ครั้ง 3. รพศ.ยะลา/รพศ.ตรัง/รพช.จังหวัดปัตตานี 2 แห่ง รวม 5 แห่ง 4. หน่วยบริการสาธารณสุขและเครือข่ายพื้นที่ 7 จังหวัด รวม 37 คน" 5. หน่วยบริการสาธารณสุขและเครือข่ายพื้นที่ 7 จังหวัด รวม 60 คน " 6. พื้นที่ 7 จังหวัดเขต 12 รวม 7 แห่ง 7.หญิงชายวัยเจริญพันธ์ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จัด 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 100 คน" 8. แพทย์/พยาบาล/บุคคลากรสาธาณสุข เขต 12 4 ครั้งๆละ10 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางถรรศนา เจริญไว นางเริงฤทัย หลีเส็น

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางถรรศนา เจริญไว

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
1.2 โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 13 ) 3.1 การสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิต

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0 - 2 ปี ผ่านกลไกตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 2. เพื่อพัฒนาสื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพ ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี ที่สามารถเข้าใจ เข้าถึง และเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้อย่างเหมาะสม 3.เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะการให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กอายุ 0 - 2 ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) และคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.เด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม 90 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมพัฒนายกระดับคุณภาพตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus เขตสุขภาพที่ 12 (ผ่านระบบ Web conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM) 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมโภชนาการ 1000 วัน Plus เขตสุขภาพที่ 12 (ผ่านระบบ Web conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM) 3. ประชุมติดตามการดำเนินงานตำบลต้นแบบมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus เขตสุขภาพที่ 12 (ประขุมราชการ)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 3. ประชุมติดตามการดำเนินงานตำบลต้นแบบมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus เขตสุขภาพที่ 12 (ประขุมราชการ) 7 ครั้ง 11 ก.ค. 2565 - 29 ก.ค. 2565 53,620.00
2 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมโภชนาการ 1000 วัน Plus เขตสุขภาพที่ 12 (ผ่านระบบ Web conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM) 50 ครั้ง 10 ก.พ. 2565 - 10 ก.พ. 2565 4,950.00
3 1.ประชุมพัฒนายกระดับคุณภาพตำบลมหัศจรรย์ 1000 วัน Plus เขตสุขภาพที่ 12 (ผ่านระบบ Web conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM) 70 คน 15 มี.ค. 2565 - 15 มี.ค. 2565 4,950.00
รวมเป็นเงิน 63,520.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
63,520.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
10 ก.พ. 2565 - 29 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ภาคีเครือข่าย (พมจ/ อปท/ อสม) ผู้ดำเนิการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และวิทยากร จำนวน 70 คน/ 1 ครั้ง 2. นักโภชนาการ และผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เขตสุขภาพที่ 12 ผู้ดำเนินการศอ.12 ยะลาและวิทยากร จำนวน 50 คน/ 1 ครั้ง 3. แพทย์/พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข/ภาคีเครือข่าย/ครูผู้ดูแลเด็ก (สธ./พม./มหาดไทย) ในเขตสุขภาพที่ 12

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวนิสร๊ณ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวนิสร๊ณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
1.3 โครงการพัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และกฎหมายงานอนามัยแม่และเด็ก

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 16 ) 4.1 ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
5.2 โครงการสำคัญ โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.พัฒนาฐานข้อมูลระบบกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2.เพื่อสร้างกระแส รณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.ขับเคลื่อนการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560 และสร้างเครือข่ายระดับเขตในการขับเคลื่อนพรบ. 7 จังหวัด
2.2.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ 1 จังหวัด
3.3.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก 70 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
3.1 ระชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้งานบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กในเขต12 (ผ่านระบบ Web conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM) 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติขับเคลื่อนการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบการและทัณฑสถานในเขต12 3.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก เขต12

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 3.จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวันแม่แห่งชาติและสัปดาห์นมแม่โลก เขต12 1 ครั้ง 1 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 20,000.00
2 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้งานบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กในเขต12 (ผ่านระบบ Web conference โดยใช้โปรแกรม ZOOM) 30 คน 24 พ.ย. 2564 - 24 พ.ย. 2564 5,400.00
3 2.ประชุมเชิงปฏิบัติขับเคลื่อนการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบการและทัณฑสถานในเขต12 35 คน 21 เม.ย. 2565 - 22 เม.ย. 2565 98,000.00
รวมเป็นเงิน 123,400.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
123,400.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
24 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.บุคลากรสาธารณสุข , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 30คน/ครั้ง /1วัน (7 จังหวัด) 2.บุคลากรสาธารณสุข , พยาบาล,สถานประกอบการ,แรงงานจังหวัด,สวัสดิการจังหวัด ผู้จัดและวิทยากร รวม 35 คน/2วัน 3.บุคลากรสาธารณสุข/ภาคประชาชน หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร พ่อ และผู้ดูแลเด็กพื้นที่จังหวัดยะลา 100 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวกัลยภรณ์ กิจพิมล

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวกัลยภรณ์ กิจพิมล

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
1.4 โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2-6 ปี

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
5) ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free)
7) ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free)

4. cluster :
สตรีและเด็กปฐมวัย

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 18 ) 5.1 พัฒนารูปแบบ มาตรฐานการจัดบริการด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 6 ปี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการที่สมวัยโดยบูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM สำหรับเครือข่ายบุคคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัย 3. เพื่อถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิด 4. ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 5. เพื่อสร้างความรอบรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก 6. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการเล่น ( Play Worker ) 7. เพื่อให้เครือข่ายมีพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 8. เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.เด็ก 0- 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย 85 ร้อยละ
2.2.ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก 1 รูปแบบ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
4.1 ประชุมวิชาการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กปฐมวัยตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เขต 12 4.3 ประชุมถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิด จังหวัดปัตตานี 50คน/ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 100 คน 4.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ( 4 D ) ในเขต 12 ผ่านระบบออนไลน์ 4.5 ประชุมการส่งเสริมทันตสุขภาพแม่และเด็กในเครือข่ายสุขภาพเขต 12 ผ่านระบบออนไลน์ 4.6 ประชุมพัฒนาศักยภาพทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ประชุมออนไลน์ 4.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ "เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก"ผ่านระบบออนไลน์ 4.8 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเด็กปฐมวัย 2 อำเภอ 8 ตำบลในจังหวัดปัตตานี

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 8. เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเด็กปฐมวัย 2 อำเภอ 8 ตำบลในจังหวัดปัตตานี 8 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 8,000.00
2 5. ประชุมการส่งเสริมทันตสุขภาพแม่และเด็กในเครือข่ายสุขภาพเขต 12 ผ่านระบบออนไลน์ 50 คน 24 ธ.ค. 2564 - 24 ธ.ค. 2564 2,700.00
3 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยคู่มือ DSPM สำหรับเครือข่ายบุคคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวัย (ออนไลน์) 80 คน 29 พ.ย. 2564 - 29 พ.ย. 2564 4,350.00
4 6. ประชุมพัฒนาศักยภาพทักษะผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ประชุมออนไลน์ 80 คน 5 พ.ย. 2564 - 5 พ.ย. 2564 5,400.00
5 7.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ "เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก"ผ่านระบบออนไลน์ 80 คน 16 พ.ย. 2564 - 16 พ.ย. 2564 14,400.00
6 1. ประชุมวิชาการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กปฐมวัยตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เขต 12 90 คน 1 ก.ค. 2565 - 1 ก.ค. 2565 125,700.00
7 3.ประชุมถ่ายทอดความรู้การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กปฐมวัยในสถานการณ์โควิด 100 คน 8 ธ.ค. 2564 - 9 ธ.ค. 2564 22,200.00
8 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ( 4 D ) ในเขต 12 ผ่านระบบออนไลน์ 160 คน 16 พ.ย. 2564 - 18 พ.ย. 2564 8,700.00
รวมเป็นเงิน 191,450.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
191,450.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
5 พ.ย. 2564 - 1 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. แพทย์/พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข/ภาคีเครือข่าย/ครูผู้ดูแลเด็ก (สธ./พม./มหาดไทย) ในเขตสุขภาพที่ 12 รวม 90 คน" 2.แพทย์/พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย รวม 80 คน 3.บุคลากรสาธารณสุข/ภาคีเครือข่ายและผู้ปกครอง รวม 2ครั้งๆละ50คน 4.แพทย์/พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข/ภาคีเครือข่าย/ครูผู้ดูแลเด็ก (สธ./พม./มหาดไทย) ทั้ง 7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 12 *จำนวน 2 ครั้งำละ80 คน รวม 160คน 5.ทันตสาธารณสุขพื้นที่ 7 จ. เขต 12 รวม 50 คน 6.บุคลากรสาธารณสุข/ภาคีเครือข่าย/ครูผู้ดูแลเด็ก (สธ./พม./มหาดไทย/ศธ.) ทั้ง 7 จังหวัด รวม 80 คน 7.แพทย์/พยาบาล/บุคลากรสาธารณสุข/ภาคีเครือข่าย/ครูผู้ดูแลเด็ก (สธ./พม./มหาดไทย/ศธ.) / รวม 2ครั้งๆละ40 คน 8.บุคลากรสาธารณสุข/ภาคีเครือข่าย/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง อำเภอมายอ 4 ตำบล อำเภอยะหริ่ง 4ตำบล รวม 8 ครั้ง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวศืริพรรณ กุลดี นูรลัยลา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวศืริพรรณ กุลดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
2.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรง และฉลาดตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
7) ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free)

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 21 ) 6.1 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็ก วัยเรียนวัยรุ่นตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New normal)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยรอบรู้สุขภาพตามแนววิถีชีวิตใหม่ 2.เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น 3.เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ ทักษะสุขภาพและได้รับการคุ้มครองตามหลักประกันสุขภาพ 4.เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ระบบเฝ้าระวังและติดตามประเมินผลผ่านระบบ Digital Platform

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1. เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 66 ร้อยละ
2.2. เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) 71 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ 2.ประชุมพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นแบบพรีเมียม 3.รณรงค์สร้างกระแสขับเคลื่อน Mobile Child Strong Together 4.จัดประกวดผลงานเด่นในการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน (ด้านโภชนาการ โครงงานสุขภาพนักเรียน และโครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 5. จัดประกวดผลงานเด่นด้านทันตสุขภาพ (เครือข่ายเด็กไทยฟันดีสุขภาพดี และเพลงประกอบท่าเต้นแปรงฟัน 6.ประชุมถอดบทเรียนความสำเร้็จการดำเนินงานทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน 7.เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามงาน และประเมินรับรองมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น 8.ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานวัยเรียนวัยรุ่น 7 จังหวัด เขตบริการสุขภาพที่ 12 และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตรัง

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 3.รณรงค์สร้างกระแสขับเคลื่อน Mobile Child Strong Together 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2565 35,000.00
2 5.เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามงาน และประเมินรับรองมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น 7 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2565 70,330.00
3 2.ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานวัยเรียนวัยรุ่น 7 จังหวัด เขตบริการสุขภาพที่ 12 ผ่านระบบออนไลน์ 22 คน 1 ม.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2565 1,800.00
4 1.ประชุมวิชาการเรื่องพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่และประกวดผลงานเด่นในการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน (ด้านโภชนาการ โครงงานสุขภาพนักเรียน และโครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ผ่านระบบออนไลน์ 40 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 33,900.00
5 4.ประชุมวิชาการเรื่องถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียนและประกวดผลงานเด่นด้านทันตสุขภาพ (เครือข่ายเด็กไทยฟันดีสุขภาพดี และเพลงประกอบท่าเต้นแปรงฟัน 40 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 22,970.00
6 6.ประชุมพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นแบบพรีเมียม 40 คน 1 ม.ค. 2565 - 30 เม.ย. 2565 35,700.00
รวมเป็นเงิน 199,700.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
199,700.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.ประชุมวิชาการเรื่องพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่และประกวดผลงานเด่นในการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน (ด้านโภชนาการ โครงงานสุขภาพนักเรียน และโครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ผ่านระบบออนไลน์ 2.ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานวัยเรียนวัยรุ่น 7 จังหวัด เขตบริการสุขภาพที่ 12 ผ่านระบบออนไลน์ 3.รณรงค์สร้างกระแสขับเคลื่อน Mobile Child Strong Together 4.ประชุมวิชาการเรื่องถอดบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียนและประกวดผลงานเด่นด้านทันตสุขภาพ (เครือข่ายเด็กไทยฟันดีสุขภาพดี และเพลงประกอบท่าเต้นแปรงฟัน 5.เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามงาน และประเมินรับรองมาตรฐานการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น 6.ประชุมพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นแบบพรีเมียม

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายลุตฟี สะมะแอ นส.ศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ ทพญ.นิสรีณา เบ็ญอาหลี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายลุตฟี สะมะแอ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 8

1. ชื่อโครงการ :
2.2 โครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตบริการสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
8) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
9) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี พันคน
10) ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

4. cluster :
วัยเรียนและวัยรุ่น

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 25 ) 7.1 พัฒนาระบบและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2.เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.วัยรุ่นที่เข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร 55 ร้อยละ
2.2.รพ.สังกัด สป.สธ.ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ 2563 20 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ VDO conference" 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูเทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและขยายเครือข่าย RSA ผ่านระบบ VDO conference 4.เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ในพื้นที่และผ่านระบบ VDO conference

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 4.เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองมาตรฐาน YFHS และอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ในพื้นที่และผ่านระบบ VDO conference 13 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 76,880.00
2 1.ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 14 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 234,450.00
3 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูเทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและขยายเครือข่าย RSA ผ่านระบบ VDO conference 100 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 6,510.00
4 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ VDO conference" 109 คน 1 ต.ค. 2564 - 30 พ.ย. 2564 6,960.00
รวมเป็นเงิน 324,800.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
324,800.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพทีี่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.อนุกรรมการฯ7 จังหวัดๆ ละ25 คน (จัดประชุมจังหวัดละ 1 ครั้ง) 2. ผู้รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 5 คน รวม 14 ครั้งๆละ30 คน/จังหวัด" 2.บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นระดับโรงพยาบาล 2ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นระดับจังหวัด 109 คน 3.วิทยากรและผู้ดำเนินการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา รวมทั้งสิ้น 97 คน "3. 1.บุคลากรสาธารณสุข 2.วิทยากรและ ผู้ดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 100 คน" 4. 1.โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2.ภาคีเครือข่าย รียน 3.โรงเรียน 4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. รพ.สต. รวม 13 ครั้ง"

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวอรศิริ ประสานสงฆ์ และคณะ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอรศิริ ประสานสงฆ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 9

1. ชื่อโครงการ :
2.3 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
6) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 2 ) 1.2 ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสานพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในโรงเรียน กพด.

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1. 1.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า 66 ร้อยละ
2.2. เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) 71 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตามการดำเนินงาน และเตรียมการรับเสด็จ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตามการดำเนินงาน และเตรียมการรับเสด็จ 7 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565 30,000.00
รวมเป็นเงิน 30,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
30,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
โรงเรียน กพด. ใน 7 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 12

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางรุสนานีย์ ขำนุรักษ์ นายลุตฟี สะมะแอ นางสาวมุทริกา จินากุล นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางรุสนานีย์ ขำนุรักษ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 10

1. ชื่อโครงการ :
3.1 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานในสถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 31 ) 9.22 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการองค์กรเป็นฐานจัดการกลุ่มวัยรอบรู้สุขภาพ (การเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อขับเคลื่อนและสร้างภาคีเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ 2 เพื่อพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ (Health Promoter) 3 เพื่อสร้างความรอบรู้ สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ด้วย Digital Literacy

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากรวัยทำงาน 70 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. พัฒนาแกนนำนักสร้างสุขภาพ (Health Promoter) ในสถานประกอบการ ด้วยชุดความรู้ 10 Package 2. พัฒนาภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้วย Digital Literacy 3. พัฒนามาตรฐานการจัดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) 7 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 12

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 3. พัฒนามาตรฐานการจัดบริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) 7 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 7 จังหวัด 1 ก.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 66,572.00
2 1. พัฒนาแกนนำนักสร้างสุขภาพ (Health Promoter) ในสถานประกอบการ ด้วยชุดความรู้ 10 Package 50 คน 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 50,640.00
3 2. พัฒนาภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้วย Digital Literacy 120 คน 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 82,788.00
รวมเป็นเงิน 200,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
200,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในพื้นเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.พนักงาน/เจ้าหน้าที่/บุคลากร ในนิคมอุตสาหกรรม/ สถานประกอบการ เขตสุขภาพที่ 12 รวม 50คน 2.บุคลากรสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/ รพ.ทุกระดับ เขตสุขภาพที่ 12 รวม 120 คน 3.บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คลินิกไร้พุงคุณภาพ (DPAC Quality) 7 จังหวัด สุขภาพที่ 12 รวม 7 จังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางโสภิดา สุขจรุง นางสาวรูฮานา ยาชะรัด นางสุภาขวัญ เรืองเริงกุลฤทธิ์ นางสาวนาดียะ บือซา นางสาววิลาวัณย์ ชูมณี ายฮาริส แวอูมา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางโสภิดา สุขจรุง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 11

1. ชื่อโครงการ :
3.2 โครงการชุมชนเป็นฐานจัดการครอบครัวรอบรู้

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
12) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยทำงาน

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 32 ) 9.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพสถานประกอบการ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการองค์กรเป็นฐานจัดการกลุ่มวัยรอบรู้สุขภาพ (การเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ)

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน อายุ 15 - 59 ปี 2.เพื่อสร้างความรอบรู้พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่าน Digital Health Platform Food 4 Health และ FunD ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 3.เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรม ก้าวท้าใจ season4 4.เพื่อพัฒนา และบูรณาการการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับท้องถิ่น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.วัยทำงานอายุ 15 - 59 ปี มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 40 ร้อยละ
2.2. วัยทำงานอายุ 18 - 59 ปีได้รับการตรวจ ดัชนีมวลกาย 51 ร้อยละ
3.3.ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.พัฒนาระบบข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 2.ขับเคลื่อน Digital Health Platform ในชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร/street food 3.เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานสร้างสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย /ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม “ก้าวท้าใจSeason 4” 4.สร้างกระแสในการขับเคลื่อน กิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4” "

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 4.สร้างกระแสในการขับเคลื่อน กิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4 1 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 31 มี.ค. 2565 80,000.00
2 3.เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการดำเนินงานสร้างสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย /ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม “ก้าวท้าใจSeason 4” 7 จังหวัด 1 ก.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 50,000.00
3 2.ขับเคลื่อน Digital Health Platform ในชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร/street food 75 คน 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 47,280.00
4 1.พัฒนาระบบข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์วัยทำงานในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 210 คน 1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564 122,720.00
รวมเป็นเงิน 300,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
300,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.บุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ/อสม./ ผู้นำชุมชน/ประชาชนวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 12 รวม 210 คน 2.บุคลากรสาธารณสุข/อสม./ อปท./ผู้นำชุมชน/ผู้ประกอบการร้านอาหาร /ประชาชนทั่วไป เขตสุขภาพที่ 12 รวม 75 คน" 3.บุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ/อสม./ ผู้นำชุมชน/องก์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/แกนนำออกกำลังกาย/อาสาสมัครสาธารณสุข/หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน และ ประชาชนในชุมชน พื้นที่ 7 จว รวม 7 จว. 4.บุคลากรสาธารณสุข/องก์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/แกนนำออกกำลังกาย/อาสาสมัครสาธารณสุข/เครือข่ายองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และ ประชาชนในชุมชน พื้นที่ 7 จว. รวม 1 ครั้ง"

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางโสภิดา สุขจรุง นางสาวรูฮานา ยาชะรัด นางสุภาขวัญ เรืองเริงกุลฤทธิ์ นางสาวนาดียะ บือซา นางสาววิลาวัณย์ ชูมณี นายฮาริส แวอูมา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางโสภิดา สุขจรุง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 12

1. ชื่อโครงการ :
3.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 6 ) 1.6 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยมีพฤติกรรมการตรวจเต้านม ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ 2. เพื่อพัฒนาระบบคัดกรองมะเร้งเต้านมที่เริ่มด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และขยายผลการคัดกรองความเสี่ยงโดยใช้ แอพลิเคชั่น BSE App" 3. เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมป้องกัน และแก้ปัญหาภาวะขาดสารไอโอดีน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกกลุ่มวัย 5.เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรอบรู้ในการควบคุมละป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1. ขับเคลื่อนก่ารดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ 3 โครงการ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. สร้างความรอบรู้ สตรีไทย ห่างไกลมะเร็งเต้านม ในแกนนำนักศึกษาสตรี และผู้จัดการดูแลมะเร็งเต้านม(Breast cancer care manager) 2. สื่อสารสร้างความรอบรู้ ขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในชุมชน และพัฒนาสู่ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน 3.. สื่อสาร สร้างกระแส “ชาย-หญิงวัยเจริญพันธุ์ ผิวสวย แก้มแดงใส ด้วยธาตุเหล็ก และโฟเลท”

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2. สื่อสารสร้างความรอบรู้ ขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมป้องกันภาวะขาดสารไอโอดีนในชุมชน และพัฒนาสู่ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน 1 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 30,000.00
2 3..สื่อสาร สร้างกระแส “ชาย-หญิงวัยเจริญพันธุ์ ผิวสวย แก้มแดงใส ด้วยธาตุเหล็ก และโฟเลท” 1 จังหวัด 1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565 10,000.00
3 1. สร้างความรอบรู้ สตรีไทย ห่างไกลมะเร็งเต้านม ในแกนนำนักศึกษาสตรี และผู้จัดการดูแลมะเร็งเต้านม(Breast cancer care manager) 30 คน 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 18,850.00
รวมเป็นเงิน 58,850.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
58,850.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2564 - 28 ก.พ. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. บุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานมะเร็งเต้านม อสม. และแกนนำนักศึกษา 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/ รพ.สต./อปท./อสม./ผู้นำชุมชน ใน 3 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 12 3. ประชาชน ชาย - หญิงวัยเจริญพันธ์ ใน เขตสุขภาพ 12

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางโสภิดา สุขจรุง นส.รูฮานา ยาชะรัด นางสุภาขวัญ เรืองเริงกุลฤทธิ์ นส.นาดียะ บือซา นส.วิลาวัณย์ ชูมณี นายฮาริส แวอูมา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางโสภิดา สุขจรุง

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 13

1. ชื่อโครงการ :
4.1 โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 39 ) 12.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะแบบบูรณาการ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี 2565

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1) ขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่ 2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ 3) ขับเคลื่อนการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ สามเณร

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.เสริมสร้างความรอบรู้ และขับเคลื่อนการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะแบบบูรณาการในพื้นที่ 7 จังหวัด
2.2.พระภิกษุและผู้ประสานงานด้านสุขภาวะพระสงฆ์ ในเขต 12 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 70 คน
3.3.พื้นที่มีผลการดำเนินงานด้านวัดส่งเสริมดีเด่นจำนวน 7 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.อบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระอสว.) 2.เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ/ พระคิลานุปัฏฐาก พื้นที่ 7 จังหวัด 3. จัดอบรมออนไลน์ การใช้งานระบบ healthtemple การเข้าเรียนพระคิลาแบบออนไลน์ และพฤติกรรมพึงประสงค์ 4. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับภิกษุสงฆ์ 5 คัดเลือกผลงานวัดส่งเสริมสุขภาพ วัดรอบรู้ พระคิลาดีเด่น

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ/ พระคิลานุปัฏฐาก พื้นที่ 7 จังหวัด 7 จังหวัด 1 เม.ย. 2565 - 31 ส.ค. 2565 0.00
2 5 คัดเลือกผลงานวัดส่งเสริมสุขภาพ วัดรอบรู้ พระคิลาดีเด่น 7 จังหวัด 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 27,400.00
3 1.อบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระอสว.) 60 คน 1 พ.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 72,000.00
4 3.จัดอบรมออนไลน์ การใช้งานระบบ healthtemple การเข้าเรียนพระคิลาแบบออนไลน์ และพฤติกรรมพึงประสงค์ 70 คน 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.00
5 4.จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับภิกษุสงฆ์ " 70 คน 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 80,000.00
รวมเป็นเงิน 179,400.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
179,400.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. 1) ภิกษุและผู้ประสานงานด้านสุขภาวะพระสงฆ์ จำนวน 58 รูป/คน 2) ทีมงานและวิทยากร จำนวน 12 คน รวม 60 คน 2. 1) ภิกษุและผู้ประสานงานด้านสุขภาวะพระสงฆ์ ในเขต 12 จำนวน 7 แห่ง 2) ทีมผู้นิเทศประเมินจำนวน 5 คน รวม 7 จังหวัด" 3. 1) ภิกษุและพื้นที่ผู้ประสานงานด้านสุขภาวะพระสงฆ์ ในเขต 12 จำนวนจำนวน 70 รูป/คน 2) ทีมงานและวิทยากร จำนวน 7 คน รวม 70 คน" 4. 1) ภิกษุและผู้ประสานงานด้านสุขภาวะพระสงฆ์ ในเขต 12 จำนวน 70 รูป/คน 2) ทีมงานและวิทยากร จำนวน 10 คน รวม 70 คน" 5) พื้นที่ ที่มีการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพวัดรอบรู้และพระคิลานุปัฐฐาก จำนวน 7 จังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นส.นวพร เตโช นาง สศิกร กอวิวัฒนาการ นส.เพ็ญพิชชา แสนสุข

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสศิกร กอวิวัฒนาการ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 14

1. ชื่อโครงการ :
4.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 33 ) 10.1 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long Term Care) ปี 2565

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันPreventive Long Term Care 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 3) เยี่ยมเสริมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและAged Friendly City/Community ในระดับพื้นที

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.ผู้สูงอายุกลุ่มดีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์ 95 ร้อยละ
2.2.ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ เมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับ ผู้สูงอายุ 5 แห่ง
3.3.ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ,การจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดีและพฤติกรรมสุภาพที่พึงประสงค์ 7 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย เรื่องการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ ผ่านการอบรมออนไลน์ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี(Wellness Plan) 3. ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ เมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับ ผู้สูงอายุ 4. เยี่ยมเสริมพลัง ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ,การจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดีและพฤติกรรมสุภาพที่พึงประสงค์

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 3.ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบ เมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับ ผู้สูงอายุ 5 แห่ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565 13,000.00
2 4.เยี่ยมเสริมพลัง ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ,การจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดีและพฤติกรรมสุภาพที่พึงประสงค์ 7 แห่ง 1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565 42,440.00
3 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี(Wellness Plan) 67 คน 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 119,030.00
4 1.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย เรื่องการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้สูงอายุ ผ่านการอบรมออนไลน์ 80 คน 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 6,720.00
รวมเป็นเงิน 181,190.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
181,190.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด อำเภอ รพช. รพ.สต. Care Manager 2.วิทยากรและผู้จัด 10 คน รวม 80 คน 2.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด 7 คน 2.ผู้รับผิดชอบชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 60 คน 3.วิทยากรและผู้จัด 10 คน รวม 67 คน 3.เทศบาล/อบต. นำร่อง เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ รวม 5 แห่ง 4.7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 รวม 5 แห่ง

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
-

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวนวพร เตโช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 15

1. ชื่อโครงการ :
4.3 โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
13) ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 43 ) 13.2 ส่งเสริมสนับสนุน การ เข้าถึงบริการ/การดูแลตนเอง/การใช้นวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนและ บุคลากร
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ปี 2565

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ โดยมีการจัดประกวดผู้สูงอายุฟันดี 2.เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกลไกเพิ่มการเข้าถึงการดูแล และการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 3.เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลสามารถเข้าถึงสื่อทำให้เกิดความรุ้ ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดี ในการดูแลช่องปากได้อย่างถูกต้อง 4.เพื่อติดตามประเมินผล ถอดบทเรียนความสำเร็จของพื้นที่ ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและทันตสุขภาพ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.ผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย20 ซี่ หรือ 4 คู่สบหลัง 75 ร้อยละ
2.2.ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ/ นวัตกรรม การดูแลสุขภาพช่อง ปากแบบผสมผสาน ใน 3 ประเด็นสําคัญ เพื่อคงสภาพ การใช้งาน 3 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประกวดผู้สูงอายุฟันดีประจำปี 2565 2 .จัดอบรมออนไลน์การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 3 .ผลิตสื่อ คลิปวิดีโอให้ความรู้การตรวจสุขภาพช่องปากภาษามลายู 4. ติดตาม ประเมินผล/ถอดบทเรียนความสำเร็จของพื้นที่ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและทันตสุขภาพ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1. ประกวดผู้สูงอายุฟันดีประจำปี 2565 1 ครั้ง 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 6,500.00
2 3. ผลิตสื่อ คลิปวิดีโอให้ความรู้การตรวจสุขภาพช่องปากภาษามลายู 1 เรื่อง 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 3,000.00
3 4.ติดตาม ประเมินผล/ถอดบทเรียนความสำเร็จของพื้นที่ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและทันตสุขภาพ 3 แห่ง 1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 16,050.00
4 2. จัดอบรมออนไลน์การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 115 คน 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 6,750.00
รวมเป็นเงิน 32,300.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
32,300.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. 1) ผู้สูงอายุฟันดี7จังหวัด 2) เจ้าหน้าที่.ศูนย์อนามัยที่ 12 10 คน รวม 17 คน 2. ทันตบุคลากร ที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับจังหวัด 100 คน ๒)จนท.ศูนย์อนามัยที่ 12 15 คน รวม 115 คน 3. .คลิปวิดีโอภาษามลายู จำนวน 1 คลิป 4. พื้นที่ที่มีการดำเนินงานผู้สูงอายุและทันตสุขภาพ รวม 3 แห่ง"

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
-นส.นวพร เตโช นส.เพ็ญพิชชา แสนสุข นายเฉลิมวุฒิ จันทรสวัสดิ์ นส.ซูไฮลา แวหะยี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเพ็ญพิชชา แสนสุข

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 16

1. ชื่อโครงการ :
4.4 โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
15) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ตาม Care Plan

4. cluster :
วัยผู้สูงอายุ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 37 ) 11.1 พัฒนาระบบข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวผ่านระบบ Health Platform
5.2 โครงการสำคัญ โครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อสนับสนุนปละส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการประเมินคัดกรองสุขภาพและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคีเครือข่ายผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) อาสาสมัครบริบาล อสม.ในการส่งเสริมสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 3) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตำบล Long Term Care และ Intermidiate Care in Community 4) เพื่อกำกับติดตามมาตรฐานการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในพื้นที่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1. ผูู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพ 300000 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมออนไลน์การขับเคลื่อนการใช้งานระบบประเมินคัดกรองและเฝ้าระวังด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบ Digital Health Platform 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM) กรมอนามัย 3.เยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว พื้นที่ เขตสุขภาพที่ 12 4.จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน/บุคลากรและภาคีครือข่ายที่มีการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุดีเด่นระดับเขต"

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 4.จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน/บุคลากรและภาคีครือข่ายที่มีการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุดีเด่นระดับเขต 1 ครั้ง 1 พ.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 36,900.00
2 3. เยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว พื้นที่ เขตสุขภาพที่ 12 4 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 38,320.00
3 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM) กรมอนามัย 53 คน 1 มี.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 331,440.00
4 1 ประชุมออนไลน์การขับเคลื่อนการใช้งานระบบประเมินคัดกรองและเฝ้าระวังด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่านระบบ Digital Health Platform 132 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 6,300.00
รวมเป็นเงิน 412,960.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
412,960.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. 1) บุคลากรสาธารณสุขในระดับ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. พื้นที่ 7 จังหวัด จำนวน 120 คน 2) วิทยากรและผู้ดำเนินการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จำนวน 12 คน รวม 120 คน 2. 1) บุคลากรสาธารณสุขในระดับ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. จำนวน 1 ครั้ง 40 คน 2) วิทยากรและผู้ดำเนินการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จำนวน 13 คน รวม 53 คน 3. พื้นที่ที่มีการดำเนินงานการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC และ IMC) ในเขตสุขภาพที่ 12 ประชุมราชการ 4 พื้นที่ ๆ ละ 1 ครั้ง 4. พื้นที่ที่มีการดำเนินงานการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ใน พื้นที่ 1ครั้ง/36 อัน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวนวพร เตโช นายเฉลิมวุฒิ จันทรสวัสดิ์ นางสาวเพ็ญพิชชา แสนสุข นางสาวซูไฮลา แวหะยี"

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายเฉลิมวุฒิ จันทรสวัสดิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 17

1. ชื่อโครงการ :
5.1 โครงการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เฉพาะ

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 47 ) 14.3 พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (จังหวัดสงขลา)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เฉพาะ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมใน สถานบริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานและ ตามที่กฎหมาย กำหนด และลดความ เสี่ยงต่อสุขภาพ ประชาชนและชุมชน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1. ส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวด้อมของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เขต 12 3 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมออนไลน์ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เฉพาะ 2.นิเทศติดตามการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เฉพาะ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.นิเทศติดตามการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เฉพาะ 6 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565 50,000.00
2 1.ประชุมออนไลน์ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่เฉพาะ 100 คน 1 ธ.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565 60,000.00
รวมเป็นเงิน 110,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
110,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นทีี่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา นราธิวาส

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจาก สสจ. ,สสอ.,รพ.สต แกนนำ/ผู้นำชุมชน อบต./เทศบาล ผู้จัดและวิทยากร ครั้งละ 25 คน (จังหวัดสงขลา นราธิวาส 2 ครั้ง) พร้อมสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ รวม 2ครั้งๆละ 25 คน"

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
-

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอิสติน่า อุสนุน

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 18

1. ชื่อโครงการ :
5.2 โครงการเสวนาบุคคลต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดส้อมไทย

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 57 ) 16.2 บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับท้องถิ่น ชุมชน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อหาแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.องค์ความรู้ในการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ชุด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดประชุมเสวนาบุคคลต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.จัดประชุมเสวนาบุคคลต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 60 คน 1 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 40,000.00
รวมเป็นเงิน 40,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
40,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรสาธารณสุข 7 จว.ๆละ 2 คน/ภาคีเครือข่าย จว.ๆละ 2 คน/อปท/สสอ 7 จว./บุคคลและองค์กรต้นแบบ 7 จว./ผู้ดำเนินการ จำนวน 60 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
-

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายทินกร บุญศรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 19

1. ชื่อโครงการ :
5.3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้และการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข และขับเคลื่อนการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ปี 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
18) ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 60 ) 17.1 ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมใน สถานบริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานและ ตามที่กฎหมาย กำหนด และลดความ เสี่ยงต่อสุขภาพ ประชาชนและชุมชน 2.เพื่อพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนดและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนและชุมชม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.ส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข 7 จังหวัด
2.2.ยกระดับการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตราย 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานGREEN & CLEAN Hospital และสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ กิจกรรมที่ 3 ประชุมแนวการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกับเครือข่ายผู้ประการการในพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานGREEN & CLEAN Hospital และสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 10 ครั้ง 1 ธ.ค. 2564 - 30 ก.ค. 2565 69,280.00
2 1.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อในสถานบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 25 คน 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 60,720.00
3 3.ประชุมแนวการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 25 คน 1 พ.ย. 2564 - 31 ม.ค. 2565 20,000.00
รวมเป็นเงิน 150,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
150,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. 1.สถานบริการสาธารณสุข 7 จ. 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 7 จ .3. สำนักงานสาธารณสุข 7 จ. 2 1. สถานบริการสาธารณสุข 7 จ. 2. สำนักงานสาธารณสุข 7 จ. 3. สถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 2 แห่ง 3. 1. สถานบริการสาธารณสุข 2. สำนักงานสาธารณสุข 7 จ. 3. บริษัทเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 4. สถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
-

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายอนุุรัตน์ ไชยนุราช

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 20

1. ชื่อโครงการ :
5.4 โครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 53 ) 15.3 เพิ่มทักษะ และความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ในการ ควบคุมกำกับการประกอบการของสถานประกอบการ/สถานบริการ ในพื้นที่ท่องเที่ยว
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยว

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร 3. เพื่อขับเคลื่อน นโยบายพัฒนาสุขภาพวิถีไทย Street Food Good Health /Healthy Market/ CFGT Plus และสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร"

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.ยกระดับการ จัดการสุขาภิบาล อาหารและน้า และ อนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับการท่องเที่ยว 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร 2.เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานประกอบการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.เยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานประกอบการ 7 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 70,000.00
2 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร 240 คน 1 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 100,000.00
รวมเป็นเงิน 170,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
170,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. สสจ./สสอ.พื้นที่เป้าหมาย- อปท.ขนาดใหญ่และพื้นที่เป้าหมาย- ตัวแทนตลาดสด- ชมรม ผปก.อาหาร- ตัวแทนตลาดสด- ตัวแทนตลาดนัด (เป้าหมายตามนโยบาย 5+1แห่ง) - ตัวแทน Street food- ผู้จัด" 2. สสจ./สสอ.พื้นที่เป้าหมาย- อปท.ขนาดใหญ่และพื้นที่เป้าหมาย- ตัวแทนตลาดสด- ชมรม ผปก.อาหาร- ตัวแทนตลาดสด- ตัวแทนตลาดนัด (เป้าหมายตามนโยบาย 5+1แห่ง) - ตัวแทน Street food - ตัวแทน สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร"

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
-

19. ผู้เสนอโครงการ :
-

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 21

1. ชื่อโครงการ :
5.5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 58 ) 16.3 รับรองมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน (ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับท้องถิ่น ชุมชน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประปาหมู่บ้านในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 2.เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 3.เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 "

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.ระบบประปามีการพัฒนาได้มาตรฐาน 10 แห่ง
2.2.เครัวเรือนและชุมชนได้รับการ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค 35 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประปาหมู่บ้าน 2.ประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาต้นแบบประปาหมู่บ้าน 3.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา และนิเทศติดตาม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.ประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาต้นแบบประปาหมู่บ้าน 25 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 5,000.00
2 3.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา และนิเทศติดตาม 35 แห่ง 1 ม.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 25,000.00
3 1.ประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประปาหมู่บ้าน 175 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 40,000.00
รวมเป็นเงิน 70,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
70,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.ผู้ดูแลระบบประปา อปท.และประปาหมู่บ้าน 2.ผู้รับผิดชอบงานของ สสจ. 3.วิทยากรและผุ้ดำเนินการ รวม 25 คน/7 จว 2.ผู้ดูแลระบบประปา อปท.และประปาหมู่บ้าน 2.ผู้รับผิดชอบงานของ สสจ. 3.วิทยากรและผุ้ดำเนินการ รวม 25 คน 3. 35 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัด

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสะหลัน สามะ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสะหลัน สามะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 22

1. ชื่อโครงการ :
5.6 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) ปี2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 57 ) 16.2 บูรณาการภาคีเครือข่ายจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับท้องถิ่น ชุมชน จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดี

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในกรณีการระบาดโควิด19

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.เทศบาลผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 30 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) 2.นิเทศติดตาม และประเมินผลคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA)

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2. นิเทศติดตาม และประเมินผลคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) 7 จังหวัด 1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 60,000.00
2 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) 250 คน 1 ธ.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 100,000.00
รวมเป็นเงิน 160,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
160,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.ภาคืเครือข่ายสสจ. สสอ. อปท.ในเขตสุขภาพที่ 12 รวม 250 คน 2. ภาคืเครือข่ายสสจ. สสอ. อปท.ในเขตสุขภาพที่ 12 7 จังหวัด"

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวมารีนี โด

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวมารีนี โด

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 23

1. ชื่อโครงการ :
5.7 โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดาริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
คทง.โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 8 ) 1.8 พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้าบริโภค 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน กพด. 3.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร มีการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำสุขาภิบาล และสุขอนามัยในโรงเรียน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในโรงเรียนกพด. 20 แห่ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมเชิงปฎิบัติการ อาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน ตชด. 2.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำใน โรงเรียน กพด.นิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค.

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำใน โรงเรียน กพด.นิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค. 20 แห่ง 1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 20,000.00
2 1.ประชุมเชิงปฎิบัติการ อาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน ตชด. 200 คน 1 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 30,000.00
รวมเป็นเงิน 50,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
50,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.โรงเรียนตชด. ในพื้นที่ 7 จังหวัด เป้าหมายผู้เข้าประชุม ได้แก่ -นักเรียน -ครู -ผู้ปกครอง -ผุ้ดำเนินการ รวม รร.ละ 30 คน 2.โรงเรียน กพด.สังกัด ตำรวจตระเวนชายแดน และสังกัดสำนักงานคระกรรมการศึกษาเอกชน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสะหลัน สามะ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสะหลัน สามะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 24

1. ชื่อโครงการ :
6.1 โครงการพัฒนาองค์กรสู่คุณภาพคู่คุณธรรม 4.0ของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

2. ยุทธศาสตร์ :
1 ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
11) ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
26) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
28) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมอนามัย) (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามระบบการประเมินของ ป.ป.ท.

4. cluster :
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)
ข้อมูลจัดการความรู้และเฝ้าระวัง(KISS)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 80 ) 21.4 ยกระดับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต กรมอนามัย( 82 ) 22.2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร( 92 ) 26.1 พัฒนาและขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและนำมาปรับองค์กรเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรศูนย์อนามัยที่12ยะลาเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อ Digital Transformation 3.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะเรื่องการเผชิญเหตุและการเคลื่อนย้าย 4.เพื่อให้บุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 12 มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 5.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานของผู้บริหาร และนโยบายการพัฒนาระบบราชการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 2.เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติแก่กลุ่มเป้าหมาย ในการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน สู่กลุ่มงาน และระดับบุคคล และจัดทำการรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.เพื่อให้มีความรู้และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อจัดทำ Data Visualization ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ 7.โครงการพัฒนาพฤติกรรมบุคลากรในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม MOPH to Health

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กร 1 โครงการ
2.2.ร้อยละของค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรในหน่วยงานลดลง 5 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2. รณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการเคลื่อนย้าย 4. ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพบุคลากร ศอ.12ยะลา 5. ประชุมการมอบนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานและชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน สู่กลุ่มงาน และบุคคล 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 7. การพัฒนาพฤติกรรมบุคลากรในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม MOPH to Health

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.รณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 5 ครั้ง 1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565 50,000.00
2 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 30 คน 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 7,800.00
3 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 60 คน 1 เม.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2565 27,600.00
4 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการเคลื่อนย้าย 70 คน 1 ก.พ. 2565 - 28 ก.พ. 2565 20,000.00
5 7.การพัฒนาพฤติกรรมบุคลากรในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม MOPH to Health 70 คน 1 ก.พ. 2565 - 31 พ.ค. 2565 35,400.00
6 4.ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพบุคลากร ศอ.12ยะลา 100 คน 1 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 69,000.00
7 5.ประชุมการมอบนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานและชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน สู่กลุ่มงาน และบุคคล 100 คน 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 3,000.00
รวมเป็นเงิน 212,800.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
212,800.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จำนวน 60 คน 2. บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา บุคลากรสาธารณสุขภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปจำนวน 5 ครั้งๆละ200คน 3. บุคลากรศูนย์อนามัยที่12ยะลาจำนวน 70 คน 4. บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จำนวน 100 คน 5. บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ทุกระดับ รวม 100 คน (จำนวน 2 รุ่น ๆละ 50 คน)" 6. บุคลากร ศอ.12 ที่รับผิดชอบงานด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน 3วัน 7. บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 50 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวเสาวคนธ์ ภักดี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเสาวคนธ์ ภักดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวเสาวคนธ์ ภักดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 25

1. ชื่อโครงการ :
7.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ และรณรงค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี2565

2. ยุทธศาสตร์ :
3 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
19) ร้อยละของประชาชนที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

4. cluster :
ส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ (HL)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 66 ) 19.4 สร้างระบบการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี สื่อที่ทันสมัย และหลากหลายช่องทางการเข้าถึงสื่อและการตอบโต้ความเสี่ยง (RRHL)
5.2 โครงการสำคัญ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนและผู้รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์รับทราบนโยบายกรมอนามัย สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และสานสัมพันธ์อันดี สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 2 เพื่อผลิตสื่อชุดความรู้ ตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สารคดีสั้น ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานเด่น/นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ 3.เพื่อรณรงค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน ผ่านสื่อสาธารณะ Social Media เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.ขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสื่อสารความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่เขต 12 1 ครั้ง
2.2.ชุดความรู้ สื่อสารคดีสั้นส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 14 รายการ
3.3.เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา มีความรอบรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนในเขต 12 2.ผลิตชุดความรู้ และผลิตสารคดีสั้นงานส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อสาธารณะ Social Media 3.จัดรณรงค์กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.ผลิตชุดความรู้ และผลิตสารคดีสั้นงานส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อสาธารณะ Social Media 14 รายการ 1 ม.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 62,000.00
2 3.จัดรณรงค์กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 14 รายการ 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 28,000.00
3 1.ประชุมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนในเขต 12 55 คน 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 150,000.00
รวมเป็นเงิน 240,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
240,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ม.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. เครือข่ายสื่อมวลชน เขต12 และ จนท.ศอ.12 เข้าร่วมประชุม รวม 55 คน 2. ชุดความรู้ ตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 ชิ้น สารคดีสั้นงานส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อสาธารณะ Social Media จำนวน 4 เรื่อง" 3. ผู้ดำเนินการบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จำนวน 4คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายสมิทธิ์ สุวรรณรัตน์ นส,ซูไมยะ เด็งสาแม นายนิคม ศรีเงินถม นายอุสมาน ยิมิง นายยาฮิลนิง มูบี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นายสมิทธิ์ สุวรรณรัตน์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวเสาวคนธ์ ภักดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 26

1. ชื่อโครงการ :
7.2 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้เพื่อรองรับสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยและการระบาดของโรคต่างๆปีงบประมาณ2565

2. ยุทธศาสตร์ :
2 สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
16) ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

4. cluster :
อนามัยสิ่งแวดล้อม

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 62 ) 18.1 ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้เพื่อรองรับสถานการณ์การเกิดสาธารณภัยและการระบาดของโรคต่างๆ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.ภาคีเครือข่ายและประชาชนมีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องในการประสบภัยพิบัติและสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อได้อย่างเหมาะสม 7 จังหวัด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.รณรงค์ให้ความรู้และสำรวจสถานการณ์พื้นที่ที่ประสบภัยและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 1.รณรงค์ให้ความรู้และสำรวจสถานการณ์พื้นที่ที่ประสบภัยและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 7 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565 100,000.00
รวมเป็นเงิน 100,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
100,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ประชาชน/อสม/ภาคีเครือข่าย 7จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12 และเจ้าหน้าที่ ศอ.12ยะลา

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณทรงสมร, คุณมานะ,คุณนวพร,คุณสะหลัน,คุณศิรินาถ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวศิรินาถ ฉั่วสุวรรณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นายมานะ หะสาเมาะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 27

1. ชื่อโครงการ :
8.1 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 12 ศูนย์อนามัยที่12ยะลา ปีงบประมาณ 2565

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
24) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ผ่านมาถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 90 ) 24.2 ส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 12 รับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 4กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อพัฒนาระบบการกำกับติดตามและประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทราบนโยบาย แนวทาง เป้าหมาย การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปในทิศทางเดียวกัน 7 จังหวัด
2.2.สถานการณ์ ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 7 จังหวัด
3.3.เผยแพร่ผลงานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพของพื้นที่ 7 จังหวัด
4.4.แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในทิศทางเดียวกัน 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ5กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 12 ศูนย์อนามัยที่12ยะลา 2.นิเทศ ติดตามงานส่งเสริมสุขภาพ5กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่12 3.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Policy Forum) 4.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.นิเทศ ติดตามงานส่งเสริมสุขภาพ5กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่12 7 จังหวัด 1 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 100,000.00
2 4.จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 50 คน 1 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565 150,000.00
3 3.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Policy Forum) 60 คน 1 พ.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 182,550.00
4 1.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตสุขภาพที่ 12 ศูนย์อนามัยที่12ยะลา 160 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 263,000.00
รวมเป็นเงิน 695,550.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
695,550.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ส.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. บุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย/ผู้จัดและวิทยากร 160คน 2. พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 3. บุคลากรสาธารณาสุข และภาคีเครือข่าย และ/ผู้จัดและวิทยากร60 คน 4. บุคลากรสาธารณาสุข และภาคีเครือข่าย และ/ผู้จัดและวิทยากร50 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณทรงสมร คุณมานะ คุณสะหลัน คุณเริงฤทัย คุณนวพร คุณศิรินาถ คุณซูไมยะ

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเสาวคนธ์ ภักดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ลำดับที่ : 28

1. ชื่อโครงการ :
8.2 โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรมของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
23) จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องในรอบปี

4. cluster :
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 90 ) 24.2 ส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
-

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 2. เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรมของศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 3. เพื่อให้เกิดเวทีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรมของบุคลากร 4. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถและถ่ายทอด Best Practice ในรูปแบบการนำเสนอผลงานวิชาการ

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.1.ผลงานวิชาการ การจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรมอย่างน้อย 10 เรื่อง
2.1.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการในหน่วยงาน 1 ครั้ง
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรมของ ศอ.12 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม และประกวดผลงานวิชาการ

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 2.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม และประกวดผลงานวิชาการ 50 คน 1 พ.ค. 2565 - 31 พ.ค. 2565 30,200.00
2 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรมของ ศอ.12 150 คน 1 ธ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565 51,500.00
รวมเป็นเงิน 81,700.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
81,700.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ธ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จำนวน 30 คน จำนวน 5 ครั้ง 2.บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จำนวน 50 คน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
-

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
น.ส.เสาวคนธ์ ภักดี นส.ซูไมยะ เด็งสาแม

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวเสาวคนธ์ ภักดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวเสาวคนธ์ ภักดี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................