หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 1

1. ชื่อโครงการ :
บริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
26) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 88 ) 23.5 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

7. หลักการและเหตุผล :
กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกรมอนามัย ในหมวดของงบดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและค่าใช้จ่าย ตามสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญร่วมกรมอนามัย และ ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิหน่วยงาน เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ(ค่าเช่าบ้าน) ของเจ้าหน้าที่ภายในกองการเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิกองการเจ้าหน้าที่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.หน่วยงานมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 11 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน - ศึกษาและวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงาน - มอบหมายผู้รับผิดชอบ - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ . - สื่อสารการดำเนินโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย 2. ดำเนินการบริหารจัดการหน่วยงานและค่าใช้จ่ายตามสิทธิ 3. สรุปผลการดำเนินงาน 4. จัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 บริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิของบุคลากรในหน่วยงาน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 654,600.00
รวมเป็นเงิน 654,600.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
654,600.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองการเจ้าหน้าที่/กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
ผู้บริหาร และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวพัชยา พงษ์ศิริ 2. นางสาวอัฉวิวรรณ จันทรมาลี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพัชยา พงษ์ศิริ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 2

1. ชื่อโครงการ :
ยกระดับประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 77 ) 21.1 ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่กรมอนามัยได้จัดทำร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 -2570 เตรียมพร้อมขับเคลื่อนงานกรมอนามัย ภายใต้วิสัยทัศน์“สานพลังเพื่อประชาชนสุขภาพดีถึงอายุ 72 ปี ภายในปี 2570 (Collaboration for HALE 72 by the year 2027 - HALE 72/27)” โดยประเด็นยุทธศาสตร์ การยกระดับการพัฒนาองค์กร และมีเป้าประสงค์ 3 เป้าประสงค์ คือ 1.ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.องค์กรสมรรถนะสูง(HPO) และมีธรรมาภิบาล 3. ศูนย์บริหารจัดการระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้จะนำไปสู่การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ กองการเจ้าหน้าที่ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมจัดทำแนวทาง แผนงาน รวมทั้งการวางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรียมพร้อมกำลังคนให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมอนามัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัยตามชีวิตวิถีใหม่ภายใต้มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 2. เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย 1 แผน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 80 ร้อยละ
3.เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด 90 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานภายในทีมคณะทำงานจัดประชุม/อบรม/สัมมนา - ศึกษาและวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา - มอบหมายผู้รับผิดชอบ - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ - สื่อสารการดำเนินโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย 2.ประชุม/อบรม/สัมมนา 3. สรุปรายงานการประชุม และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 4.จัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัยแบบมีส่วนร่วม(ระยะ 5 ปี (2566-2570)) 3 ครั้ง 1 เม.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565 410,000.00
รวมเป็นเงิน 410,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
410,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 เม.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถานที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้บริหารกรมอนามัย 2. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 3. หัวหน้าทรัพยากรบุคคล (CHRO) 4. บุคลากรกรมอนามัย 5. แขกผู้มีเกียรติ ผู้สังเกตการณ์ และคณะทำงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารกรมอนามัย กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายไพสิฏฐ์ โกศัลวัฒน์ นายณฐรักษ์ สุวรรณรัตน์ นางสาวอังคณา ลิลา

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางปฏิญญา สิทธิพร

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 3

1. ชื่อโครงการ :
พัฒนาสมรรถนะกำลังคนกรมอนามัยในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งเเวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 78 ) 21.2 พัฒนาสมรรถนะกำลังคนกรมอนามัยในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกช่วงชีวิต กรมอนามัยจึงได้กำหนดทิศทางองค์กรไว้อย่างชัดเจนว่า จะเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพของประชาชน จากเป้าหมายดังกล่าว กรมอนามัย เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร ที่จะเป็นพลังสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ การพัฒนาสมรรถนะกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่กรมอนามัยได้กำหนด เพื่อรองรับความท้าทายท่ามกลางบริบทของสังคมโลก และนโยบายของภาครัฐที่ต้องนำพาประเทศเข้าสู่ยุคแห่งการพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง กำลังคนของกรมอนามัย จึงต้องมีบทบาทสำคัญที่ต้องสร้างสรรค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนกรมอนามัยไปสู่เป้าหมายและเกิดความยั่งยืน กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะหน่วยงานหลักของกรมอนามัยในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกรมอนามัย ภายใต้บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมอนามัย ในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนกรมอนามัยในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเตรียมความพร้อมให้กำลังคนกรมอนามัยมีสมรรถนะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมอนามัยดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพัฒนากำลังคนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าสั่งสมความเป็น มืออาชีพในสายงาน ดำรงตนให้เป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการพัฒนาให้บุคลากรกรมอนามัย มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล มีช่องทางการเรียนรู้ให้บุคลากรได้เพิ่มพูนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนในการให้โอกาสสร้างผลงานที่มีคุณค่า และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรจนเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ ข้าราชการที่ดี และเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการใหม่มีคุณธรรม จริยธรรม 2.เพื่อได้เนื้อหาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการขององค์กรและพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย 3.พัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน 4.เพื่อพัฒนาศักยภาพเลขานุการและผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5. เพื่อสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร (Succession Plan)

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ข้าราชการใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะสอดคล้องกับการเป็นข้าราชการที่ดีของกรมอนามัย 56 คน
2.ผู้เข้าร่วมการประชุม 20 คน
3.ผู้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล 50 คน
4.เลขานุการและผู้แทนคณะกรรมการ Cluster 30 คน
5.ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ 70 คน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมดำเนินงานที่ 1-3 1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จัดหาและประสานวิทยากร ระยะเวลา สถานที่ รูปแบบการดำเนินกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม และผู้รับผิดชอบกิจกรรม 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานกิจกรรม 3. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอผู้บริหาร

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรเพื่อรองรับระบบ e-learning 20 คน 1 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 160,000.00
2 ยกระดับสมรรถนะเลขานุการและผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งเเวดล้อม กรมอนามัย 30 คน 1 ธ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 300,000.00
3 พัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพ 50 คน 1 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 380,000.00
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 56 คน 1 ม.ค. 2565 - 31 ม.ค. 2565 629,000.00
5 การเตรียมความพร้อมกำลังคนเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร (Succession Plan) 60 คน 1 พ.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2565 735,000.00
รวมเป็นเงิน 2,204,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
2,204,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 พ.ย. 2564 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1. ผู้บริหารกรมอนามัย 2. วิทยากร 3. บุคลากรกรมอนามัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม 4. แขกผู้มีเกียรติ ผู้สังเกตการณ์ และคณะทำงาน

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารและบุคลากรกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์ 2. นายขจรศักดิ์ สุขเปรม 3. นางสาวอุไรภรณ์ ไทรทอง 5. นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวประภาภัส อัมรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 4

1. ชื่อโครงการ :
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คลังปัญญาด้านส่งเสริมสุขภาพและนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
27) ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. cluster :
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 78 ) 21.2 พัฒนาสมรรถนะกำลังคนกรมอนามัยในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการบริหารทุนมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำคัญอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในแต่ละปีล้วนเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคราชการ และทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นเวลากว่า 25 ปี เป็นบุคคลผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่จะทำคุณประโยชน์ต่อไปได้อีก ทั้งในครอบครัวของตนเอง ชุมชนและสังคม ราชการจึงควรต้องตอบแทนบุคคลกลุ่มนี้ด้วยการเสริมสร้างคุณภาพและเพิ่มคุณค่าของชีวิต เพื่อให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป กรมอนามัย ให้ความสำคัญกับระบบการส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพันธกิจของกรมอนามัย และเพื่อให้การขับคลื่อนงานของกรมอนามัยบรรลุเป้าหมาย สามารถดำเนินการเป็นไปตามพันธกิจ ที่กำหนด ดังนั้น ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ การถอดบทเรียน กระบวนการแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานจากบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวในแต่ละปีที่จะต้องพ้นจากราชการไป ทำให้องค์ความรู้เหล่านั้นอาจจะสูญหายไปกับบุคลากรดังกล่าวด้วย กองการเจ้าหน้าที่ จึงเห็นความสำคัญที่จะจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ให้ความสนใจและความสำคัญ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และมีพลังที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคม ขณะเดียวกันเพื่อให้บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการได้ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการทำงานและการดำรงชีวิต รวมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อพ้นจากราชการแล้ว กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดโครงการการผลิตชุดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย ขึ้น

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่จะเกษียณอายุได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนภายหลังเกษียณอายุราชการและสามารถปฏิบัติตนภายหลังการเกษียณอายุได้อย่างเหมาะสม มีความสุขและมีคุณภาพ 2 เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุมีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณอายุราชการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกัน โดยการจัดทำคลังปัญญาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจ วิธีการเข้าสังคม การสร้างคุณค่า และการมองเห็นคุณค่าในตนเองรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงวัย 4 เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง เกิดการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานทุกขั้นตอน

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ชุดความรู้ในการดูแลตนเองและการพัฒนาศักยภาพสำหรับบุคลากรกรมอนามัย 130 ชุด
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง เกิดการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานทุกขั้นตอน 80 ร้อยละ
2.เชิงปริมาณ : ร้อยละของการเผยแพร่คลังปัญญาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ำกว่า 80 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ 2 ดำเนินการถอดบทเรียนบุคลากร 3 ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “คลังปัญญาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” 4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ออกแบบ และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “คลังปัญญาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” 130 ชุด 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 240,000.00
รวมเป็นเงิน 240,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
240,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกรมอนามัยเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหารและบุคลากรกรมอนามัย

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1.นางสาววาสนา สงวนหมู่ 2.นางสาวปนัฐวรรณ เสงี่ยมจิตร์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาววาสนา สงวนหมู่

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 5

1. ชื่อโครงการ :
สร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
26) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

4. cluster :
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 79 ) 21.3 ส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรและสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
กรมอนามัยมียุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนกรมอนามัย โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มความสุขและดุลยภาพชีวิตการทำงานให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ภารกิจของกรมอนามัยมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน การขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด การสร้างให้บุคลากรรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กร หรือสร้างให้บุคลากรสามารถมีส่วนร่วมกับองค์กร จะทำให้บุคลากรได้รับคุณค่าและความภาคภูมิใจในการทำงาน เกิดความรู้สึกว่าองค์กรดูแลให้ความเอาใจใส่ บุคลากรก็จะทุ่มเทให้กับงานและองค์กรอย่างเต็มที่ และกลุ่มบุคคล ที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานของกรมอนามัยบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น คือ ตัวแทนของหน่วยงานที่มีบทบาทเป็นนักสร้างสุข เพื่อช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมของหน่วยงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และเพื่อส่งเสริมบรรยากาศให้บุคลากรกรมอนามัยสร้างผลงานที่มีคุณค่า โดยการยกย่องเชิดชู สร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เป็นต้นแบบในการส่งเสริม/พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมองค์กร และการป้องกันการทุจริต ขยายผลสู่บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพต่อไป

8. วัตถุประสงค์ :
1 เพื่อเพิ่มพูนทักษะนักสร้างสุขในการนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสุขในหน่วยงาน 2. เพี่อการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรม 3.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการสร้างกรมอนามัยให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 4. เพื่อปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรกรมอนามัย 5 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมของกรมอนามัย และยกย่องเชิดชู ประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานของบุคคล และหน่วยงานดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่าง ที่ดีต่อไป

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ประยุกต์ใช้ทักษะในการออกแบบและดำเนินกิจกรรมสร้างสุข 70 คน
2.คนดีศรีอนามัยจำนวน 80 คน
3.หน่วยงานคุณธรรม 25 หน่วยงาน
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ

10. วิธีการดำเนินงาน :
กิจกรรมดำเนินงานที่ 1 1.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย จัดหาและประสานวิทยากร ระยะเวลา สถานที่ รูปแบบการดำเนินกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม และผู้รับผิดชอบกิจกรรม 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานกิจกรรม 3. จัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมเสนอผู้บริหาร กิจกรรมดำเนินงานที่ 2 และ 3 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนคู่มือ/เกณฑ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมองค์กร และการป้องกันการทุจริต (หน่วยงานคุณธรรม และคนดีศรีอนามัย) และคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรมและคนดีประเภทต่างๆ 2 .ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนคู่มือ/เกณฑ์ฯ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมองค์กรเพื่อจัดทำคู่มือ/เกณฑ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมองค์กรฯ (หน่วยงานคุณธรรม และคนดีศรีอนามัย) 3. ประกาศ/แจ้งเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ดำเนินการส่งเสริมหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมองค์กร และการป้องกันการทุจริต เข้าร่วมกิจกรรม และดำเนินการตามคู่มือ/เกณฑ์การคัดเลือกคนดีประเภทต่างๆ และหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย 4. หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมองค์กร และการป้องกันการทุจริต และพิจารณาสมัครเข้าคัดเลือกในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (หน่วยงาน คุณธรรม และคนดีศรีอนามัย) 5. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคนดีประเภทต่างๆ และหน่วยงานคุณธรรม 6. ประกาศผลการดำเนินงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (หน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับคัดเลือก) 7. จัดทำโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและบุคคลผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 8. จัดพิธีมอบรางวัลคนดีศรีอนามัยดีเด่น คนดีศรีอนามัย ระดับกรม และหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 หน่วยงานคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 หน่วยงาน 1 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565 25,450.00
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะนักสร้างสุขกรมอนามัย 70 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 238,000.00
3 คนดีศรีอนามัยประจำปี 2564 80 คน 1 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 109,950.00
รวมเป็นเงิน 373,400.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
373,400.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 31 ก.ค. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กิจกรรมดำเนินงานที่ 1 1.โรงแรมในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด กิจกรรมดำเนินงานที่ 2 และ 3 1. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย และแขกผู้มีเกียรติ 2. วิทยากร 3. ผู้เข้าอบรม (บุคลากรกรมอนามัย) 4. ผู้สังเกตการณ์ 5.คณะทำงาน 6 บุคลากรในสังกัดกรมอนามัย (คนดีศรีอนามัย) 7. หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
หน่วยงาน ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย 36 หน่วยงาน

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวประภาภัส อัมรี

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 6

1. ชื่อโครงการ :
ยกระดับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต กรมอนามัย

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
28) คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมอนามัย) (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามระบบการประเมินของ ป.ป.ท.

4. cluster :
ยุทธศาสตร์กำลังคน (HR)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 80 ) 21.4 ยกระดับการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต กรมอนามัย
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมกลไกด้านการบริหารจัดการภาครัฐด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และสร้างระบบป้องกันทุจริตเชิงรุกที่เข้มแข็ง ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ส่งเสริมวัฒนธรรมในการทำงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และนำเครื่องมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาเป็นเครื่องมือกำกับองค์กรให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยบุคลากรต้องยึดถือระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม มีการสื่อสารที่ชัดเจน ยืนหยัดยึดมั่นในการทำงานด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร ในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งในขณะนี้สถานการณ์วิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง กรมอนามัยในฐานะหน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัว เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ ทั้งในด้านการให้บริการแก่ประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็ว และส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย แก่ประชาชน ร่วมฟื้นฟู เยียวยาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาดังกล่าว กรมอนามัย จึงต้องส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร และยกระดับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต เพื่อให้บุคลากรกรมอนามัย มีค่านิยม วัฒนธรรม การปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม มีพฤติกรรมในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมด้วยความเข้มแข็ง มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี และได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชาชน

8. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันทุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล แก่บุคลากรกรมอนามัยทุกระดับ สามารถปฏิบัติงาน ถูกต้องตามกฎระเบียบ มีพฤติกรรมในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และมุ่งเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 2. เพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมอนามัยในการผลักดันนโยบาย มาตรการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันทุจริต 3. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย มีการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม วางระบบ กลไก การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการป้องกันทุจริตเชิงรุก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.บุคลากรกรมอนามัย (กลุ่มเป้าหมาย) ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีวัฒนธรรม ค่านิยมซื่อสัตย์ สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ 90 ร้อยละ
2.เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 90 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1. อบรม/ให้ความรู้ มาตรฐานทางจริยธรรมและการนำจรรยาไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) 4. กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต หน่วยงาน ในสังกัดกรมอนามัย

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 นิเทศ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 2 ครั้ง 1 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 74,000.00
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) 45 คน 1 เม.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2565 163,000.00
3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล 50 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 110,000.00
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) กรมอนามัย 50 คน 1 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 185,900.00
รวมเป็นเงิน 532,900.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
532,900.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
สถานที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
1.ผู้บริหาร/บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 2. วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ ผู้สังเกตการณ์ และคณะทำงาน 3 .ภาคีเครือข่ายภายนอก

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
บุคลากรในสังกัดกรมอนามัย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์ 2. นางสาวพรพนา พูลสวัสดิ์ 3. นางสาวณัชชา เสือแดง 4. นางสาววราภรณ์ อัศวศรีอนันต์ 5.นางสาววันวิสา มหารมย์

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ : 7

1. ชื่อโครงการ :
ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน

2. ยุทธศาสตร์ :

3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ :
25) การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4. cluster :
การคลังและงบประมาณ(FIN)

5. ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ :
5.1 กิจกรรมสำคัญ ( 87 ) 23.4 ขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงาน
5.2 โครงการสำคัญ โครงการยกระดับการบริหารงานคลังและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ :
6.1 แผน   ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ
6.2 ผลผลิต/โครงการ   ไม่สามารถระบุผลผลิต/โครงการ

7. หลักการและเหตุผล :
ตามที่กรมอนามัยแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้จัดทำแนวทางบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ของหน่วยงาน โดยดำเนินการกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณบังคับใช้กับทุกหน่วยกรมอนามัย พร้อมกำหนดเป้าหมายผลการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จของมาตรการ นั้น กองการเจ้าหน้าที ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ จึงได้จัดทำ โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงานของ กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อบริหารจัดการภายในกองการเจ้าหน้าที่ (ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน) ให้สามารถดำเนินงานบรรลุภารกิจ ได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด

8. วัตถุประสงค์ :
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่

9. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ :
9.1 เป้าหมายโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการดำเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ 69 คน
2.ร้อยละของการเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ตุลาคม 2564- กันยายน 2565) 100 ร้อยละ
9.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ จำนวน หน่วยนับ
1.เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ต่อการบริหารจัดการการดำเนินงาน 80 ร้อยละ
2.เชิงเวลา : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 100 ร้อยละ

10. วิธีการดำเนินงาน :
1.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน - ศึกษาและวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินงาน - มอบหมายผู้รับผิดชอบ - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ - สื่อสารการดำเนินโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย 2. ดำเนินการบริหารจัดการหน่วยงานและค่าใช้จ่ายตามสิทธิ 3.สรุปผลการดำเนินงาน 4. จัดทำข้อเสนอเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไปเสนอผู้บังคับบัญชา

11. กิจกรรม/เป้าหมายและประมาณการงบประมาณ :
ลำดับ กิจกรรม เป้าหมาย/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณการ งบประมาณ (บาท)
1 ค่าตอบแทน 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 286,700.00
2 ค่าใช้สอย 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 752,472.00
3 ค่าวัสดุ 12 ครั้ง 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 110,828.00
รวมเป็นเงิน 1,150,000.00
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยนจ่ายได้ โดยรายการที่ถัวเฉลี่ยต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน
2.แนบแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินท้ายโครงการ
3.แนบแผนบริหารความเสี่ยง (โครงการที่มีงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) หรือโครงการสำคัญที่หน่วยงานพิจารณาว่าส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

12. งบประมาณ :
1,150,000.00 บาท

13. ระยะเวลาดำเนินการ :
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565

14. พื้นที่เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินโครงการ :
กองการเจ้าหน้าที่/กรมอนามัย

15. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมดำเนินการ :
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

16. กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์/ผู้รับบริการ (ถ้ามี) :
ผู้บริหาร/บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

18. ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวพัชยา พงษ์ศิริ 2. นางสาวอัฉวิวรรณ จันทรมาลี

19. ผู้เสนอโครงการ :
นางสาวพัชยา พงษ์ศิริ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


20. ผู้เห็นชอบโครงการ :
นางสาวละออ จันสุตะ

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................


21. ผู้อนุมัติโครงการ* :
นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

(...........................................................)

ตำแหน่ง……………….…………………................