ipv6 ready

ข้อความ ประกาศ
ประกาศ

ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) จะเปิดให้รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ในวันที่ 1 พ.ย. 2559

หมายเหตุ : หน่วยงานใดที่มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มงานภายในรบกวนแจ้งมาที่ผู้รับผิดชอบด้านล่าง หรือ ส่ง E-mail มาที่ data.e@anamai.mail.go.th


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
คุณภัสราภรณ์ ห้อยกรุด โทรศัพท์ 02 590 4301 Patsaraporn.h@anamai.mai
คุณธวัชชัย บุญเกิด โทรศัพท์ 02 590 4301 tawatchai@anamai.mail.go.thl.go.th
กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล กองแผนงาน กรมอนามัย
 รายงานแผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงาน
 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 รายงานตัวชี้วัด
 รายงานโครงการรายเดือน
 รายงานการอบรม ประชุม สัมนา
 
 
ผู้ใช้งาน:ผู้เยี่ยมชม
UserName
Password
 
  ลืมรหัสผ่าน
    กรุณาระบุ Username
    


OpenID Login
 

-- จำนวนผู้เข้าชม --
80621
ตั้งแต่วันที่ Apr 1 2012
มิถุนายน พ.ศ.2562
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
ดูแผนกิจกรรม
 
ปีงบประมาณ [ข้อมูล ปี 2552 ลงไป]
 
 
ตัวชี้วัดทั้งหมด
ตัวชี้วัดสำคัญ
 
   

 

 

 

 

 

ประเภทตัวชี้วัด     ปีงบประมาณ 
 ตัวชี้วัด
หน่วย
เป้าหมาย
ผลงาน
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
1
อัตราส่วนการตายมารดา
รายต่อการเกิดมีชีพแสนคน
15
-
29.8
-
-
2
ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการสมวัย
ร้อยละ
85
-
90.83
-
-
3
ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ร้อยละ
10
-
11.24
-
-
4
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
อัตราการคลอดต่อพันประชากรหญิง อายุ 15 - 19 ปี
50
-
-
-
-
5
ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบเฝ้าระวังการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์และการคลอดที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ
60
-
59.2
-
-
6
ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี
ร้อยละ
60
-
56.6
-
-
7
ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ
40
-
27
-
-
8
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย
ร้อยละ
84
-
84.05
-
-
9
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (YFHS) ฉบับบูรณาการ
ร้อยละ
75
-
68.54
-
-
10
ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ 5 กลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ
50
-
30.7
-
-
11
ร้อยละของจังหวัดมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ
50
-
-
-
-

   ตัวชี้วัดสำคัญ คือ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง และระดับกรม


   ผลการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย
   ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างร้อยละ 51 – 99 ของค่าเป้าหมาย
   ผลการดำเนินงานเท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมาย

 
 
 
   
   

 

 

 

 

 

จำนวนโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 3


หน่วยงาน
จำนวน
โครงการ
จำนวนเงิน
ที่ได้รับ
จำนวนเงิน
ที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
สำนักสร้างและจัดการความรุ้
8
1,379,098.00
1,035,923.21
75.12
กลุ่มตรวจสอบภายใน
8
1,744,000.00
1,332,420.48
76.40
สำนักงานเลขานุการกรม
3
5,009,248.40
4,065,627.80
81.16
กองแผนงาน
40
22,190,000.00
20,698,977.00
93.28
กองการเจ้าหน้าที่
4
1,616,300.00
1,190,579.69
73.66
กองคลัง
1
2,585,773.11
2,159,534.59
83.52
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2
1,100,000.00
818,518.00
74.41
สำนักส่งเสริมสุขภาพ
43
24,454,545.00
21,360,023.47
87.35
สำนักทันตสาธารณสุข
37
23,250,320.00
16,235,003.01
69.83
สำนักโภชนาการ
12
14,700,812.84
11,195,262.36
76.15
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
15
14,783,478.88
13,850,910.88
93.69
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
17
14,654,697.00
11,114,555.92
75.84
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
27
20,018,800.00
15,864,971.07
79.25
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
21
17,751,053.20
14,569,113.46
82.07
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
17
13,228,805.00
9,748,947.47
73.69
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
16
8,933,500.00
6,599,514.18
73.87
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
2
5,076,500.00
4,357,806.01
85.84
ศูนย์อนามัยที่ 1
40
17,918,864.15
16,344,922.83
91.22
ศูนย์อนามัยที่ 2
36
12,393,230.53
9,712,271.72
78.37
ศูนย์อนามัยที่ 3
37
9,504,348.04
7,002,365.00
73.68
ศูนย์อนามัยที่ 4
38
27,531,135.14
27,053,918.29
98.27
ศูนย์อนามัยที่ 5
23
35,478,500.00
33,927,440.00
95.63
ศูนย์อนามัยที่ 6
21
30,144,637.00
16,402,989.69
54.41
ศูนย์อนามัยที่ 7
51
21,406,800.00
9,567,432.95
44.69
ศูนย์อนามัยที่ 8
39
28,425,423.11
21,625,860.29
76.08
ศูนย์อนามัยที่ 9
57
28,924,693.44
16,219,172.37
56.07
ศูนย์อนามัยที่ 10
33
17,834,130.00
15,191,936.77
85.18
ศูนย์อนามัยที่ 11
3
19,958,020.00
12,416,294.52
62.21
ศูนย์อนามัยที่ 12
44
19,797,607.24
18,175,253.48
91.81
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
11
7,606,614.09
6,511,872.37
85.61
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
8
6,148,311.38
4,960,880.30
80.69
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
13
47,617,856.00
24,866,850.71
52.22
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
6
8,724,000.00
7,343,400.00
84.17
สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
12
7,715,000.00
5,323,885.34
69.01
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
2
1,320,000.00
1,127,850.14
85.44
รวม
747 540,926,101.55 409,972,285.37
75.79
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 28 ต.ค. 2559 14:58:00 ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล : ทุกๆ วัน
 
 
 
   
   

 

 

 

 

 

จำนวนโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงานศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย ไตรมาสที่ 3


หน่วยงาน
จำนวน
โครงการ
จำนวนเงิน
ที่ได้รับ
จำนวนเงิน
ที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
สำนักสร้างและจัดการความรุ้
8
0.00
0.00
0.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน
8
0.00
0.00
0.00
สำนักงานเลขานุการกรม
3
0.00
0.00
0.00
กองแผนงาน
54
100,000.00
0.00
0.00
กองการเจ้าหน้าที่
24
0.00
0.00
0.00
กองคลัง
1
0.00
0.00
0.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2
0.00
0.00
0.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ
43
0.00
0.00
0.00
สำนักทันตสาธารณสุข
38
0.00
0.00
0.00
สำนักโภชนาการ
12
0.00
0.00
0.00
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
15
0.00
0.00
0.00
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
19
0.00
0.00
0.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
27
0.00
0.00
0.00
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
21
0.00
0.00
0.00
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
17
0.00
0.00
0.00
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
16
0.00
0.00
0.00
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
2
0.00
0.00
0.00
ศูนย์อนามัยที่ 1
40
0.00
0.00
0.00
ศูนย์อนามัยที่ 2
41
180,000.00
0.00
0.00
ศูนย์อนามัยที่ 3
43
0.00
0.00
0.00
ศูนย์อนามัยที่ 4
41
0.00
0.00
0.00
ศูนย์อนามัยที่ 5
32
0.00
0.00
0.00
ศูนย์อนามัยที่ 6
28
200,000.00
13,790.00
6.90
ศูนย์อนามัยที่ 7
61
0.00
0.00
0.00
ศูนย์อนามัยที่ 8
41
0.00
0.00
0.00
ศูนย์อนามัยที่ 9
72
0.00
0.00
0.00
ศูนย์อนามัยที่ 10
68
0.00
0.00
0.00
ศูนย์อนามัยที่ 11
3
0.00
0.00
0.00
ศูนย์อนามัยที่ 12
53
0.00
0.00
0.00
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
12
0.00
0.00
0.00
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
11
0.00
0.00
0.00
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
13
0.00
0.00
0.00
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
11
310,000.00
0.00
0.00
สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
12
0.00
0.00
0.00
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
2
0.00
0.00
0.00
รวม
134 790,000.00 13,790.00
1.75
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 28 ต.ค. 2559 14:58:00 ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล : ทุกๆ วัน
 
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

จำนวนโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากแหล่งอื่น ไตรมาสที่ 3


หน่วยงาน
จำนวน
โครงการ
จำนวนเงิน
ที่ได้รับ
จำนวนเงิน
ที่ใช้ไป
ร้อยละ
การใช้เงิน
สำนักทันตสาธารณสุข
1
1,037,241.24
1,037,241.24
100.00
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2
5,193,800.00
2,019,282.04
38.88
ศูนย์อนามัยที่ 2
4
501,502.00
460,624.00
91.85
ศูนย์อนามัยที่ 3
6
1,268,000.00
839,940.00
66.24
ศูนย์อนามัยที่ 4
3
233,700.00
282,400.00
120.84
ศูนย์อนามัยที่ 5
11
5,369,321.00
2,120,176.00
39.49
ศูนย์อนามัยที่ 6
6
725,979.00
129,600.00
17.85
ศูนย์อนามัยที่ 7
12
2,346,610.00
1,170,018.50
49.86
ศูนย์อนามัยที่ 8
1
19,340.00
19,340.00
100.00
ศูนย์อนามัยที่ 9
24
7,828,154.36
4,647,422.32
59.37
ศูนย์อนามัยที่ 10
45
46,642,787.88
31,405,868.17
67.33
ศูนย์อนามัยที่ 12
11
3,818,699.50
3,782,946.52
99.06
ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
1
212,550.00
113,127.90
53.22
รวม
127 75,197,684.98 48,027,986.69
63.87
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ: 28 ต.ค. 2559 14:58:00 ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล : ทุกๆ วัน
 
 
สถานะสี การเบิกจ่าย
   หมายถึง เบิกจ่ายร้อยละ 0-37.99
 หมายถึง เบิกจ่ายร้อยละ 38.00-75.99
 หมายถึง เบิกจ่ายร้อยละ 76.00
สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติครม.
ไตรมาสที่ 1 = ร้อยละ 32
ไตรมาสที่ 2 = ร้อยละ 55
ไตรมาสที่ 3 = ร้อยละ 76
ไตรมาสที่4 = ร้อยละ 96
   
จำนวนผู้ชม: